OpenSCAD - lista dostępnych funkcji matematycznych

Stronę tą wyświetlono już: 1135 razy

OpenSCAD udostępnia szereg funkcji matematycznych, które przydają się przy tworzeniu złożonych obiektów parametrycznych. Oto lista dostępnych funkcji tego typu:

 • abs - zwraca wartość bezwzględną liczby;
 • sign - zwraca znak liczby;
 • sin - funkcja sinus przyjmująca jako argument kąt wyrażony w stopniach kątowych;
 • cos - funkcja cosinus przyjmująca jako argument kąt wyrażony w stopniach kątowych;
 • tan - funkcja tangens przyjmująca jako argument kąt wyrażony w stopniach kątowych;
 • acos - funkcja arcus cosinus zwracająca wartość kąta w stopniach kątowych;
 • asin - funkcja arcus sinus zwracająca wartość kąta w stopniach kątowych;
 • atan - funkcja arcus tangens zwracająca wartość kąta w stopniach kątowych;
 • atan2 - funkcja zwracająca wartość kąta zawartego pomiędzy osią X a punktem o współrzędnych x i y. Wartość kąta zwracanego jest wyrażona w stopniach kątowych;
 • floor - zaokrągla wartość liczbową w dół do liczby całkowitej;
 • round - zaokrągla wartość liczbową dla liczb dodatnich w dół, gdy wartość po przecinku jest mniejsza od 0.49 i w górę dla wartości po przecinku większych od 0.5. Odwrotnie jest dla liczb ujemnych.
 • ceil - zaokrągla wartość liczbową do liczby całkowitej w górę;
 • ln - oblicza logarytm naturalny podanej liczby;
 • len - zwraca długość tablicy;
 • let - umożliwia stworzenie wykonanie sekwencji operacji w jednej linijce:

  Listing 1
  1. let (angle1 = 30, Z1 = sin(angle1), Z2 = Z1 + cos(angle1))
 • log - oblicza logarytm dziesiętny podanej liczby;
 • pow - oblicza potęgę liczby a do liczby b

  Listing 2
  1. a = 5;
  2. b = 2;
  3. p = pow(a, b);

  Należy mieć na uwadze, że funkcja ta oblicza przybliżoną wartość potęgowanej liczby;

 • sqrt - oblicza pierwiastek drugiego stopnia podanej liczby;
 • exp - zwraca stałą Eulera e podniesioną do potęgi podanej jako argument tej funkcji;
 • rands - funkcja zwracająca wartości losowe na podstawie trzech parametrów:
  • wartości minimalnej;
  • wartości maksymalnej;
  • liczby generowanych wartości
  Listing 3
  1. myRandNumbers = ranf(100, 2000, 10); // zwraca wektor 10 liczb losowych z zakresu od 100 do 2000
 • min - zwraca wartość minimalną znajdującą się w tablicy;
 • max - zwraca wartość maksymalną znajdującą się w tablicy

Komentarze