AngularJS - wykorzystanie modułu i kontrolera

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1235 razy

Czas najwyższy nadszedł, aby zacząć nieco ciekawszą zabawę z AngularJS. Czas więc aby zapoznać się z możliwością kontrolowania aplikacji z poziomu kodu JavaScript. W tym celu konieczne będzie utworzenie obiektu modułu i kontrolera.

<html> <head> <meta charset="UTF-8"/> <script src="AngularJS.min.js"></script> <style> label{ display: inline-block; width: 150px; } </style> </head> <body ng-app = "myFirstAngularApplicationEver" ng-controller = "myFirstControllerEver"> <p><label for = "personName">Imię:</label><input type="text" ng-model = "person.name" name = "personName"/></p> <p><label for = "personSuraname">Nazwisko: </label><input type = "text" ng-model = "person.surname" name = "personSurname"/></p> <p><label for = "personAge">Wiek:</label><input type="number" min = "18" max = "100" name = "personAge" ng-model = "person.age"/></p> <p>{{ person.name + " " + person.surname}}</p> <!-- tworzę przycisk, pod który podpinam funkcję addElement() zainicjowaną dopiero w kontrolerze --> <p><button ng-click = "addElement()">Dodaj delikwenta</button></p> </body> <script> // tworzę moduł aplikacji za pomocą metody module, która jako argumenty przyjmuje let app = angular.module( "myFirstAngularApplicationEver", // nazwę zawartą w atrybucie ng-app [] // listę modułów, od których tworzony moduł będzie zależny (domyślnie może być pusta) ); let controller = app.controller( "myFirstControllerEver", function ($scope){ // zamiast inicjalizowania zmiennej w atrybucie ng-init inicjalizuję ją tutaj: $scope.person = {name: 'myName', surname: 'mySurname', age: 18}; // tworzę zmienną, która będzie przechowywała nazwiska $scope.beautifulPeople = []; // tworzę funkcję, która podpięta będzie pod kliknięcie przycisku z wykorzystaniem atrybutu ng-click $scope.addElement = function(){ if( $scope.person.name.length !== 0 && $scope.person.surname.length !== 0 && !($scope.person.name == "myName" || $scope.person.surname == "mySurname")){ $scope.beautifulPeople[$scope.beautifulPeople.length] = {name: $scope.person.name, surname: $scope.person.surname, age: $scope.person.age}; $scope.beautifulPeople.sort( function(a, b){ return (a.surname + a.name).localeCompare((b.surname + b.name)); } ); $scope.person.name = "myName"; $scope.person.surname = "mySurname"; }else{ alert("Wprowadź nazwisko i imię!"); } } }); </script> </html>

Jak wynika z powyższego kodu wykorzystanie atrybutu ng-init zostało całkowicie i skutecznie wyeliminowane poprzez wykorzystanie kontrolera. Stworzenie kontrolera wymaga utworzenia modułu, a aby jego utworzenie mogło nastąpić w kodzie strony musi istnieć znacznik ng-app zawierający unikalną nazwę aplikacji. Wtedy to bowiem możliwe będzie utworzenie modułu w taki oto przebiegły sposób:

let app = angular.module( "myFirstAngularApplicationEver", // nazwę zawartą w atrybucie ng-app [] // listę modułów, od których tworzony moduł będzie zależny (domyślnie może być pusta) );

No i cóż innego pozostało jeśli nie to, że trzeba zakasać rękawy i z najdzikszą rozkoszą utworzyć kontroler, ale zanim to uczynię najpierw elementowi body należy przypisać nazwę kontrolera w atrybucie ng-controller co też i ja uczyniłem. Albowiem wtedy i tylko wtedy możliwym będzie utworzenie kontrolera w kodzie i przypisanie go do danego znacznika w aplikacji AngularJS:

let controller = app.controller( "myFirstControllerEver", function ($scope){ // zamiast inicjalizowania zmiennej w atrybucie ng-init inicjalizuję ją tutaj: $scope.person = {name: 'myName', surname: 'mySurname', age: 18}; // tworzę zmienną, która będzie przechowywała nazwiska $scope.beautifulPeople = []; // tworzę funkcję, która podpięta będzie pod kliknięcie przycisku z wykorzystaniem atrybutu ng-click $scope.addElement = function(){ if( $scope.person.name.length !== 0 && $scope.person.surname.length !== 0 && !($scope.person.name == "myName" || $scope.person.surname == "mySurname")){ $scope.beautifulPeople[$scope.beautifulPeople.length] = {name: $scope.person.name, surname: $scope.person.surname, age: $scope.person.age}; $scope.beautifulPeople.sort( function(a, b){ return (a.surname + a.name).localeCompare((b.surname + b.name)); } ); $scope.person.name = "myName"; $scope.person.surname = "mySurname"; }else{ alert("Wprowadź nazwisko i imię!"); } } });

Jak widać metoda controller przyjmuje dwa parametry, pierwszy to nazwa kontrolera a drugi to funkcja, w której będzie zawarty kod jak nie trudno się domyślić kontrolujący działanie zawartości strony, do której ów kontroler został przypisany. Funkcja owa przyjmuje jeden specjalny argument $scope umożliwiający odwoływanie się do zmiennych utworzonych w kodzie strony za pomocą znacznika nc-model. Można za pomocą tej zmiennej tworzyć lub inicjalizować zmienne, które będą dostępne w części kodu strony podpiętej pod kontroler. Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminuje się konieczność wykorzystania atrybutu ng-init.

Powyższy przykład można zobaczyć w praktyce tutaj.