AngularJS - wykorzystanie modułu i kontrolera

Stronę tą wyświetlono już: 833 razy

Czas najwyższy nadszedł, aby zacząć nieco ciekawszą zabawę z AngularJS. Czas więc aby zapoznać się z możliwością kontrolowania aplikacji z poziomu kodu JavaScript. W tym celu konieczne będzie utworzenie obiektu modułu i kontrolera.

Listing 1
 1. <html>
 2. <head>
 3. <meta charset="UTF-8"/>
 4. <script src="AngularJS.min.js"></script>
 5. <style>
 6. label{
 7. display: inline-block;
 8. width: 150px;
 9. }
 10. </style>
 11. </head>
 12. <body ng-app = "myFirstAngularApplicationEver" ng-controller = "myFirstControllerEver">
 13. <p><label for = "personName">Imię:</label><input type="text" ng-model = "person.name" name = "personName"/></p>
 14. <p><label for = "personSuraname">Nazwisko: </label><input type = "text" ng-model = "person.surname" name = "personSurname"/></p>
 15. <p><label for = "personAge">Wiek:</label><input type="number" min = "18" max = "100" name = "personAge" ng-model = "person.age"/></p>
 16. <p>{{ person.name + " " + person.surname}}</p>
 17. <!-- tworzę przycisk, pod który podpinam funkcję addElement() zainicjowaną dopiero w kontrolerze -->
 18. <p><button ng-click = "addElement()">Dodaj delikwenta</button></p>
 19. </body>
 20. <script>
 21. // tworzę moduł aplikacji za pomocą metody module, która jako argumenty przyjmuje
 22. let app = angular.module(
 23. "myFirstAngularApplicationEver", // nazwę zawartą w atrybucie ng-app
 24. [] // listę modułów, od których tworzony moduł będzie zależny (domyślnie może być pusta)
 25. );
 26. let controller = app.controller(
 27. "myFirstControllerEver",
 28. function ($scope){
 29. // zamiast inicjalizowania zmiennej w atrybucie ng-init inicjalizuję ją tutaj:
 30. $scope.person = {name: 'myName', surname: 'mySurname', age: 18};
 31. // tworzę zmienną, która będzie przechowywała nazwiska
 32. $scope.beautifulPeople = [];
 33. // tworzę funkcję, która podpięta będzie pod kliknięcie przycisku z wykorzystaniem atrybutu ng-click
 34. $scope.addElement = function(){
 35. if(
 36. $scope.person.name.length !== 0 && $scope.person.surname.length !== 0
 37. && !($scope.person.name == "myName" || $scope.person.surname == "mySurname")){
 38. $scope.beautifulPeople[$scope.beautifulPeople.length] = {name: $scope.person.name, surname: $scope.person.surname, age: $scope.person.age};
 39. $scope.beautifulPeople.sort(
 40. function(a, b){
 41. return (a.surname + a.name).localeCompare((b.surname + b.name));
 42. }
 43. );
 44. $scope.person.name = "myName";
 45. $scope.person.surname = "mySurname";
 46. }else{
 47. alert("Wprowadź nazwisko i imię!");
 48. }
 49. }
 50. });
 51. </script>
 52. </html>

Jak wynika z powyższego kodu wykorzystanie atrybutu ng-init zostało całkowicie i skutecznie wyeliminowane poprzez wykorzystanie kontrolera. Stworzenie kontrolera wymaga utworzenia modułu, a aby jego utworzenie mogło nastąpić w kodzie strony musi istnieć znacznik ng-app zawierający unikalną nazwę aplikacji. Wtedy to bowiem możliwe będzie utworzenie modułu w taki oto przebiegły sposób:

Listing 2
 1. let app = angular.module(
 2. "myFirstAngularApplicationEver", // nazwę zawartą w atrybucie ng-app
 3. [] // listę modułów, od których tworzony moduł będzie zależny (domyślnie może być pusta)
 4. );

No i cóż innego pozostało jeśli nie to, że trzeba zakasać rękawy i z najdzikszą rozkoszą utworzyć kontroler, ale zanim to uczynię najpierw elementowi body należy przypisać nazwę kontrolera w atrybucie ng-controller co też i ja uczyniłem. Albowiem wtedy i tylko wtedy możliwym będzie utworzenie kontrolera w kodzie i przypisanie go do danego znacznika w aplikacji AngularJS:

Listing 3
 1. let controller = app.controller(
 2. "myFirstControllerEver",
 3. function ($scope){
 4. // zamiast inicjalizowania zmiennej w atrybucie ng-init inicjalizuję ją tutaj:
 5. $scope.person = {name: 'myName', surname: 'mySurname', age: 18};
 6. // tworzę zmienną, która będzie przechowywała nazwiska
 7. $scope.beautifulPeople = [];
 8. // tworzę funkcję, która podpięta będzie pod kliknięcie przycisku z wykorzystaniem atrybutu ng-click
 9. $scope.addElement = function(){
 10. if(
 11. $scope.person.name.length !== 0 && $scope.person.surname.length !== 0
 12. && !($scope.person.name == "myName" || $scope.person.surname == "mySurname")){
 13. $scope.beautifulPeople[$scope.beautifulPeople.length] = {name: $scope.person.name, surname: $scope.person.surname, age: $scope.person.age};
 14. $scope.beautifulPeople.sort(
 15. function(a, b){
 16. return (a.surname + a.name).localeCompare((b.surname + b.name));
 17. }
 18. );
 19. $scope.person.name = "myName";
 20. $scope.person.surname = "mySurname";
 21. }else{
 22. alert("Wprowadź nazwisko i imię!");
 23. }
 24. }
 25. });

Jak widać metoda controller przyjmuje dwa parametry, pierwszy to nazwa kontrolera a drugi to funkcja, w której będzie zawarty kod jak nie trudno się domyślić kontrolujący działanie zawartości strony, do której ów kontroler został przypisany. Funkcja owa przyjmuje jeden specjalny argument $scope umożliwiający odwoływanie się do zmiennych utworzonych w kodzie strony za pomocą znacznika nc-model. Można za pomocą tej zmiennej tworzyć lub inicjalizować zmienne, które będą dostępne w części kodu strony podpiętej pod kontroler. Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminuje się konieczność wykorzystania atrybutu ng-init.

Powyższy przykład można zobaczyć w praktyce tutaj.

Propozycje książek

Komentarze