AngularJS - zdarzenia

Stronę tą wyświetlono już: 872 razy

AngularJS udostępnia szereg własnych atrybutów (dyrektyw), które umożliwiają w kodzie strony podpięcie funkcji JavaScript lub wykonanie jakiegoś kodu w wyniku wywołania określonego zdarzenia. Taka funkcja może przyjmować jako argument zmienną $event, która zawiera dodatkowe informacje dotyczące np. położenia kursora myszki, gdy dane zdarzenie zostało wywołane. Lista atrybutów (dyrektyw) udostępnionych przez AngularJS jest następująca:

 • ng-blur - wywołanie zdarzenia rozmycia;
 • ng-change - wywołanie zdarzenia związanego z zmianą stanu kontrolki, np. zmiana tekstu w kontrolce do wpisywania tekstu;
 • ng-click - wywołanie zdarzenia związanego z kliknięciem elementu HTML-a;
 • ng-copy - wywołanie zdarzenia związanego z kopiowaniem poprzez wciśnięcie kombinacji Ctrl+c;
 • ng-cut - wywołanie zdarzenia związanego z wycięciem Ctrl+x;
 • ng-dblclick - wywołanie zdarzenia związanego z podwójnym kliknięciem myszką danego elementu HTML-a;
 • ng-focus - wywołanie zdarzenia związanego z przejęciem lub utratą fokusa, czyli obsługi klawiatury przez daną kontrolkę;
 • ng-keydown - wywołanie zdarzenia wciśnięcia przycisku klawiatury;
 • ng-keypress - wywołanie zdarzenia na wciśnięcia przycisku klawiatury;
 • ng-keyup - wywołanie zdarzenia zwolnienia przycisku klawiatury;
 • ng-mousedown - wywołanie zdarzenia wciśnięcia przycisku myszy;
 • ng-mouseenter - wywołanie zdarzenia związanego z wejściem kursora myszki w obszar danego elementu HTML-a;
 • ng-mouseleave - wywołanie zdarzenia związanego z opuszczeniem kursora myszki obszaru danego elementu HTML-a;
 • ng-mousemove - wywołanie zdarzenia związanego z ruchem myszki;
 • ng-mouseover - wywołanie zdarzenia związanego z ruchem myszki nad obszarem danego elementu HTML-a;
 • ng-mouseup - wywołanie zdarzenia związanego z zwolnieniem przycisku myszy;
 • ng-paste - wywołanie zdarzenia wklejenia Ctrl+p

Dla przykładu wcześniej omawiany kod wzbogaciłem o dodatkowe przyciski umożliwiające usuwanie danego elementu z listy wykorzystując zdarzenie ng-click. Teraz kod wygląda więc następująco:

Listing 1
 1. <table cellspacing = "0">
 2. <caption>Beautiful people list</caption>
 3. <tr><th></th><th>Nr.</th><th>Imię</th><th>Nazwisko</th><th>Wiek</th></tr>
 4. <tr ng-repeat="beautifulPerson in beautifulPeople">
 5. <td><button ng-click="removeIndex($index)" class="deleteItem"><img src="delete.svg" width = "15px" alt="delete" class="deleteItem"/></button></td>
 6. <td>{{ $index + 1 }}</td>
 7. <td>{{ beautifulPerson.name }} </td>
 8. <td>{{ beautifulPerson.surname}}</td>
 9. <td>{{ beautifulPerson.age }}</td>
 10. </tr>
 11. <tr>
 12. <td colspan="2"><button ng-click = "addElement()">Dodaj</button></td>
 13. <td><input type="text" ng-model = "person.name" name = "personName"/></td>
 14. <td><input type = "text" ng-model = "person.surname" name = "personSurname"/></td>
 15. <td><input type="number" min = "18" max = "100" name = "personAge" ng-model = "person.age"/></td>
 16. </tr>
 17. </table>

Sam kod funkcji podpiętej pod zdarzenie kliknięcia wygląda następująco:

Listing 2
 1. <script>
 2. let controller = app.controller(
 3. "myFirstControllerEver",
 4. function ($scope){
 5. // zamiast inicjalizowania zmiennej w atrybucie ng-init inicjalizuję ją tutaj:
 6. $scope.person = {name: 'myName', surname: 'mySurname', age: 18};
 7. // tworzę zmienną, która będzie przechowywała nazwiska
 8. $scope.beautifulPeople = [
 9. { name: 'Donald', surname: 'Tłusk', age: 61},
 10. { name: 'Donald', surname: 'Dumb', age: 72}
 11. ];
 12. $scope.addElement = function(){
 13. if(
 14. $scope.person.name.length !== 0 && $scope.person.surname.length !== 0
 15. && !($scope.person.name == "myName" || $scope.person.surname == "mySurname")){
 16. $scope.beautifulPeople[$scope.beautifulPeople.length] = {name: $scope.person.name, surname: $scope.person.surname, age: $scope.person.age};
 17. $scope.beautifulPeople.sort(
 18. function(a, b){
 19. return (a.surname + a.name).localeCompare((b.surname + b.name));
 20. }
 21. );
 22. $scope.person.name = "myName";
 23. $scope.person.surname = "mySurname";
 24. }else{
 25. alert("Wprowadź nazwisko i imię!");
 26. }
 27. }
 28. // Tworzę funkcję, która została podpięta pod zdarzenie kliknięcia
 29. $scope.removeIndex = function(index){
 30. console.log(index);
 31. if(confirm("Czy naprawdę pragniesz usunąć: " + $scope.beautifulPeople[index].name + " " + $scope.beautifulPeople[index].surname)){
 32. $scope.beautifulPeople.splice(index, 1);
 33. }
 34. }
 35. });
 36. </script>

Cały zmodyfikowany projekt przykładu z kodem można zobaczyć tutaj.

Propozycje książek

Komentarze