Symfony - tworzenie bazy danych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1991 razy

Nie masz jeszcze bazy danych? Nie ma problemu z Symfony utworzenie pierwszej bazy danych będzie prostsze niż odebranie dzieciakowi lizaka (nie żebym kiedykolwiek próbował). Domyślnie w Symfony ustawione jest kodowanie UTF-8 więc też nie trzeba się o to zbytnio martwić. Jak więc utworzyć swoją wymarzoną bazę danych? To proste, jeżeli skonfigurowałeś bazę tak jak opisywałem to na stronie Programowanie → Symfony → Symfony - konfiguracja połączenia z bazą danych wystarczy z poziomu głównego folderu projektu uruchomić komendę:

php bin/console doctrine:database:create

co spowoduje utworzenie bazy danych o nazwie podanej w pliku konfiguracyjnym .env. Przykładowy wynik działania powyższego kodu pokazany został poniżej:

Created database `my_project` for connection named default

W celu upewnienia się, czy baza danych rzeczywiście się utworzyła wystarczy odpalić terminal, uruchomić mysql i sprawdzić:

mysql -u root -p
Enter password:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.6.23 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.

mysql>SHOW DATABASES;

+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| phpmyadmin     |
| my_project     |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>exit

I tak oto nastał koniec grzebania się z phpMyAdmin-em (no może nie do końca).