Wyznaczanie płaszczyzn i krawędzi prostych konstrukcji dachowych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4093 razy

Wyznaczyć krawędzie przenikania i połacie dachowe budynku z poniższego rysunku biorąc pod uwagę fakt, że dach w dla prostokątnych obszarów budynku ma konstrukcjię czterospadową o kącie spadku równym 45°.

Szkic planu budynku, którego połacie dachowe należy wyznaczyć
Rys. 1
Szkic planu budynku, którego połacie dachowe należy wyznaczyć

Idąc na prościznę dach powyższego zarysu budynku mógłby wyglądać tak, jak pokazane zostało to na poniższym rysunku, jednakże taki dach nie spełniałby swoich zadań w sposób poprawny.

Szkic niepoprawnie zaprojektowanego dachu
Rys. 2
Szkic niepoprawnie zaprojektowanego dachu

Jednakże od tego należy zacząć, albowiem taki układ jaki pokazany został powyżej stanowi bazę do wyznaczenia poprawnej konstrukcji dachowej. Tak więc rysunek 1 powinien wstępnie zostać uzupełniony o linie wyznaczające wstępny przebieg krawędzi połaci dachowych.

Szkic budynku z wstępnymi liniami połaci dachowych
Rys. 3
Szkic budynku z wstępnymi liniami połaci dachowych

Na powyższym rysunku linie czerwone są liniami, które ulegną częściowej zmianie na finalnym rysunku projektowanego dachu. W celu wyznaczenia poprawnych płaszczyzn połaci konieczne jest przedłużenie płaszczyzn dwóch z nich. Zaś to z kolei wymaga znalezienia punktu przecięcia się tych połaci na pomocniczym szkicu rzutu prostokątnego tak jak pokazane zostało to poniżej.

Szkic budynku z pomocniczym szkicem umożliwiającym wyznaczenie połaci dachowych
Rys. 4
Szkic budynku z pomocniczym szkicem umożliwiającym wyznaczenie połaci dachowych

Zielona linia przenosi znaleziony w jakże trudny sposób punkt przenikania połaci wyznaczając tym samym kalenicę główną szukanych połaci. Teraz już pozostało tylko usunąć pomocnicze linie i wykreślić linie kosza połaci.

Rysunek wyznaczonych linii krawędzi połaci dachowej
Rys. 5
Rysunek wyznaczonych linii krawędzi połaci dachowej

Gotowa więc konstrukcja narysowana w układzie aksonometrycznym będzie wyglądała tak, jak pokazane zostało to na rysunku poniższym.

Rysunek aksonometryczny ukończonego dachu
Rys. 6
Rysunek aksonometryczny ukończonego dachu