Angular - interfejsy

Stronę tą wyświetlono już: 1642 razy

Interfejsy w Angularze umożliwiają wprowadzenie kontroli typów oraz ułatwiają pracę z danymi zapisanymi w formacie JSON, który jak wiadomo jest formatem tekstowym. Każdy interfejs może zawierać jedynie pola wraz z opcjonalnym opisem ich typów. Oto przykładowy prosty interfejs:

Listing 1
 1. export interface Engine {
 2. power: number;
 3. maxNPM: number;
 4. }

Słowo kluczowe export oznacza, że taki interfejs będzie można eksportować w innym pliku projektu.

Jeżeli zachodzi konieczność uniemożliwienia raz ustawionej wartości pola interfejsu można do tego celu wykorzystać słowo kluczowe readonly w następujący sposób:

Listing 2
 1. export interface Engine {
 2. readonly power: number;
 3. readonly maxNPM: number;
 4. }

Po utworzeniu instancji tak zmodyfikowanego interfejsu:

Listing 3
 1. let engine: Engine = { power: 150, maxNPM: 6000 };

Nadpisanie pól typu readonly nie będzie możliwe.

Istnieje też możliwość utworzenia interfejsu, który będzie przyjmował dowolną liczbę pól np. dowolnego typu. Oto przykład takiego interfejsu:

Listing 4
 1. export interface MyHtml{
 2. name: string;
 3. [style: string]: any;
 4. }

W powyższym przykładzie interfejs ma jedno obowiązkowe pole name oraz może przyjmować dowolną liczbę pól typu any. Oto przykład:

Listing 5
 1. let myHtml: MyHtml = { name: 'b', color: 'white' };
 2. console.log(myHtml);

Powyższy kod wyświetli w konsoli następujące dane:

{ name: 'b', color: 'white' }

Jeżeli dany interfejs posiada sporą liczbę pól do wypełnienia, ale niektóre z nich są opcjonalne, to można je takimi uczynić przy wykorzystaniu znaku ? w następujący sposób:

Listing 6
 1. export interface CarInterface {
 2. brand: string;
 3. maxSpeed: number;
 4. acceleriation: number;
 5. weight: number;
 6. airConditioning?: any; // opcjonalny argument, który może ale nie musi być ustawiony
 7. }

Można też utworzyć obiekt typu Partial, dzięki czemu wszystkie argumenty będą opcjonalne. Oto przykład:

Listing 7
 1. // standardowe utworzenie obiektu typu CarInterface z pominięciem opcjonalnego argumentu
 2. let car1: CarInterface = { brand: 'Ford Mustang', maxSpeed: 250, acceleriation: 5.7, weight: 1000 };
 3. // utworzenie obiektu typu Partial<CarInterface> z pominięciem kilku nie opcjonalnych w interfejsie CarInterface pól
 4. let car2: Partial<CarInterface> = {brand: 'Ford Mustang' };

Problem może się pojawić, gdy jakaś metoda czy funkcja będzie wymagała pełnego obiektu a będąc w posiadaniu okrojonego obiektu nie jest możliwe w bezpośredni sposób przekazanie takiego niepełnego obiektu. W takim przypadku można pokusić się o wykorzystanie słowa kluczowego as w następujący sposób:

Listing 8
 1. let car3: CarInterface = { brand: 'Ford Mustang', maxSpeed: 250 } as CarInterface
 2. console.log(car3)

Wynik wyświetlony w konsoli:

Object { brand: "Ford Mustang", maxSpeed: 250, acceleriation: 5.7, weight: 1000 }

Interfejsy można w łatwy sposób rozszerzać poprzez wykorzystanie słowa kluczowego extends w następujący sposób:

Listing 9
 1. export interface Engine {
 2. power: number;
 3. maxNPM: number;
 4. }
 5. export interface CarInterface extends Engine {
 6. brand: string;
 7. maxSpeed: number;
 8. acceleriation: number;
 9. weight: number;
 10. turnOnEngine?(): void;
 11. }

Teraz interfejs CarInterface został rozszerzony o pola, które posiada interfejs Engine. Zmiana danych zapisanych w formacie JSON na zmienną typu Engine sprowadza się jedynie do sparsowania tegoż JSON-a:

Listing 10
 1. let engineJson: string = '{ "power": 500, "maxNPM": 7000 }';
 2. let engine: Engine = JSON.parse(engineJson);

Oczywiście dane zawarte w JSON-ie powinny odpowiadać tym z interfejsu. Jeżeli tak nie będzie to niestety ale TypeScript doda pola, które według interfejsu nie powinny istnieć w obiekcie.

W tym przypadku zmienna engine jest zmienną typu Engine, dzięki czemu sam Visual Studio Code będzie podpowiadał pola, jakie ten obiekt posiada.

Interfejsy mogą również zawierać deklaracje funkcji np. w taki oto sposób:

Listing 11
 1. export interface Engine {
 2. power: number;
 3. maxNPM: number;
 4. }
 5. export interface CarInterface extends Engine {
 6. brand: string;
 7. maxSpeed: number;
 8. acceleriation: number;
 9. weight: number;
 10. turnOnEngine(): void;
 11. }

Interfejsy jednak nie umożliwiają tworzenie pełnych deklaracji funkcji ani też nie pozwalają na inicjalizację pól interfejsu danymi. Z kolei inicjalizacja zmiennych za pomocą JSON-a ogranicza się tylko do wartości liczbowych, tekstowych, tablicowych lub obiektów, których pola składają się z takich właśnie elementów. Dzieje się tak, ponieważ JSON jest przystosowany jedynie do przechowywania danych nie zaś deklaracji funkcji. W celu ustawienia zmiennej typu funkcyjnego konieczne jest ręczne przypisanie tejże funkcji. Oto przykład:

Listing 12
 1. let carJson: string = '{ "power": 500, "maxNPM": 7000, "brand": "Ford Mustang", "maxSpeed": 250, "acceleriation": 7.5, "weight": 1000 }';
 2. let car: CarInterface = JSON.parse(carJson);
 3. // Inicjalizacja pola funkcji zmiennej car
 4. car.turnOnEngine = () => { console.log('Engiine is turn on') };
 5. // Uruchomienie funkcji
 6. car.turnOnEngine();
 7. // Wyświetlenie obiektu funkcji
 8. console.log('Car', car);

Interfejsy można wykorzystywać do wymuszania obsługi określonych metod przez klasy. Taki mechanizm wykorzystują Angular-owe haki. Oto prosty przykład użycia takiego mechanizmu:

Listing 13
 1. export interface CarI {
 2. turnOnEngine(): void;
 3. }
 4. export class Car implements CarI {
 5. turnOnEngine(): void {
 6. console.log('Engine is running now');
 7. }
 8. }

W momencie, gdy klasa implementuje interfejs, wszystkie pola oraz deklaracje metod muszą być utworzone również i w klasie. Wymusza to również obsługę wszystkich funkcji w deklaracji klasy.

Co ciekawe można również rozszerzać interfejs za pomocą klasy. W takim przypadku interfejs automatycznie zyskuje wszystkie pola i metody klasy bazowej. Oto przykład:

Listing 14
 1. export class Square {
 2. a: number;
 3. constructor(a: number) {
 4. this.a = a;
 5. }
 6. get p(): number {
 7. return this.a * Math.sqrt(2);
 8. }
 9. set p(pValue: number) {
 10. this.a = pValue / Math.sqrt(2);
 11. }
 12. get area(): number {
 13. return this.a * this.a;
 14. }
 15. set area(areaValue: number) {
 16. this.a = Math.sqrt(areaValue);
 17. }
 18. print() {
 19. console.log('Cechy obiektu prostokąta:');
 20. console.log('Długość boku a: ' + this.a);
 21. console.log('Długość przekątnej b: ' + this.p);
 22. console.log('Pole powierzchni Ppow: ' + this.area);
 23. }
 24. }
 25. export interface SquareInterface extends Square {
 26. }

Interfejs SquareInterface został rozszerzony o pola klasy Square przez co automatycznie dysponuje on wszystkimi polami, jakie klasa rozszeżająca dysponowała.

Propozycje książek

Komentarze