Angular dynamiczne sterowanie atrybutami elementu HTML

Stronę tą wyświetlono już: 920 razy

Atrybutami każdego elementu HTML również w dynamiczny sposób w Angularze można generować. Oto prosty przykład takiego bindowania:

Listing 1
  1. <input type="checkbox" [attr.disabled]="disabled">

W tym przypadku atrybut disabled sterujący aktywacją i dezaktywacją został połączony z polem disabled klasy komponentu. Pole to przyjmuje wartość typu boolean:

Listing 2
  1. disabled: boolean = false; // oznacza dezaktywację kontrolki

Czasami niektóre elementy nie reagują na użycie prostszego zapisu np.:

Listing 3
  1. <input type="checkbox" [disabled]="disabled">

Wtedy to atrybuty są rozwiązaniem takiego problemu.

Propozycje książek

Komentarze