Angular dynamiczne sterowanie atrybutami elementu HTML

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1499 razy

Atrybutami każdego elementu HTML również w dynamiczny sposób w Angularze można generować. Oto prosty przykład takiego bindowania:

<input type="checkbox" [attr.disabled]="disabled">

W tym przypadku atrybut disabled sterujący aktywacją i dezaktywacją został połączony z polem disabled klasy komponentu. Pole to przyjmuje wartość typu boolean:

disabled: boolean = false; // oznacza dezaktywację kontrolki

Czasami niektóre elementy nie reagują na użycie prostszego zapisu np.:

<input type="checkbox" [disabled]="disabled">

Wtedy to atrybuty są rozwiązaniem takiego problemu.

Propozycje książek