Angular - sterowanie kontrolkami, walidacja oraz tworzenie formularzy z wykorzystaniem FormControl i FormGroup z modułu ReactiveForms

Stronę tą wyświetlono już: 1655 razy

Wstęp

Omówiłem już na wcześniejszej stronie jak tworzyć wiązania dwukierunkowe z kontrolkami HTML za pomocą dyrektywy ngModel. Na tej stronie opowiem co nieco o tym jak zrobić to samo za pomocą klasy FormControl i FormGroup. Przy wykorzystaniu tych klas nie działa bindowanie dwukierunkowe związane z dyrektywą ngModel a ustawianie i pobieranie danych z kontrolki wygląda inaczej. W tym przypadku również i podpinanie walidatorów będzie realizowane z poziomu obiektu klasy a ich tworzenie uprości się do stworzenia klasy z statyczną funkcją, która podpięta do obiektu klasy FormControl będzie walidowała daną kontrolkę.

Klasa FormControl i komunikacja z pojedynczą kontrolką

W celu zrealizowania komunikacji dwukierunkowej z kontrolką za pomocą obiektu klasy FormControl konieczne jest utworzenie takiego obiektu wewnątrz klasy komponentu i podpięcie jego do kontrolki w kodzie HTML co też i czynię z najdzikszą rozkoszą:

Listing 1
 1. selectControl: FormControl;
 2. countries: any[] = [
 3. { id: 0, name: 'Polska' },
 4. { id: 1, name: 'Francja' },
 5. { id: 2, name: 'Belgia' },
 6. { id: 3, name: 'Bułgaria' },
 7. ];
 8. ngOnInit(): void {
 9. this.selectCountry = new FormControl(2, Validators.required);
 10. }

Zaś w kodzie HTML:

Listing 2
 1. <mat-form-field appearance="outline">
 2. <mat-label>Kraje</mat-label>
 3. <mat-select [formControl]="selectCountry">
 4. <mat-option *ngFor="let country of countries" [value]="country.id">
 5. {{country.name}}
 6. </mat-option>
 7. </mat-select>
 8. </mat-form-field>

Stworzenie własnego walidatora dla klasy FormControl będzie wyglądało następująco:

Listing 3
 1. export class MyValidators {
 2. static frobiddenCountry(forbiddenCountry: string): ValidatorFn {
 3. return (control: AbstractControl): ValidationErrors | null => {
 4. const nameRe: RegExp = new RegExp(forbiddenCountry, 'i');
 5. const forbidden = nameRe.test(control.value);
 6. return forbiddenCountry
 7. ?
 8. (forbidden ? { forbiddenCountry: true } : null)
 9. :
 10. null;
 11. };
 12. }
 13. }

Użycie takiego walidatora jest dziecinnie proste, pod warunkiem, że korzystasz z klasy FormControl:

Listing 4
 1. myCountry: FormControl;
 2. ngOnInit() {
 3. this.myCountry = new FormControl('Polska', MyValidators.frobiddenCountry('Rosja'));
 4. }

i w kodzie HTML:

Listing 5
 1. <mat-form-field appearance="outline">
 2. <mat-label>Kraj</mat-label>
 3. <input matInput [formControl]="myCountry">
 4. <mat-error>
 5. <span *ngIf="myCountry.hasError('forbiddenCountry')">Rosja nigdy! Rosja nigdy!</span>
 6. </mat-error>
 7. </mat-form-field>

Tworzenie i walidacja formularzy z wykorzystaniem FormGroup

Klasa FormGroup umożliwia stworzenie obiektu grupy kontrolek formularza, do których dane zwrócone przez serwis mogą zostać w bardzo łatwy sposób wstawione jak i odczytane. Oto przykład, jak może wyglądać stworzenie grupy kontrolek i przypisanie im wartości zawartych w interfejsie:

Listing 6
 1. formGroup: FormGroup;
 2. ngOnInit() {
 3. this.formGroup = this.formBuilder.group({
 4. yourCountry: ['Polska', [Validators.required]],
 5. firstName: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(20), Validators.minLength(5)]],
 6. lastName: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(20), Validators.minLength(5)]],
 7. });
 8. this.formGroup.patchValue({ yourCountry: 'Polska', firstName: 'Grzegorz', lastName: 'Brzęczyszczykiewicz' });
 9. this.addressGroup.patchValue( {street: 'Zadupie Wielkie', house: 10 });
 10. }

W kodzie HTML komponentu:

Listing 7
 1. <form [formGroup]="formGroup">
 2. <mat-form-field appearance="outline">
 3. <mat-label>Kraj</mat-label>
 4. <input matInput formControlName="yourCountry">
 5. <mat-error>
 6. <div *ngIf="formGroup.get('yourCountry').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 7. <div *ngIf="formGroup.get('yourCountry').hasError('minlength')">Długość ciągu znaków krótsza od 5</div>
 8. <div *ngIf="formGroup.get('yourCountry').hasError('maxlength')">Długość ciągu znaków dłuższa od 20</div>
 9. </mat-error>
 10. </mat-form-field>
 11. <mat-form-field appearance="outline">
 12. <mat-label>Imię</mat-label>
 13. <input matInput formControlName="firstName">
 14. <mat-error>
 15. <div *ngIf="formGroup.get('firstName').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 16. <div *ngIf="formGroup.get('firstName').hasError('minlength')">Długość ciągu znaków krótsza od 5</div>
 17. <div *ngIf="formGroup.get('firstName').hasError('maxlength')">Długość ciągu znaków dłuższa od 20</div>
 18. </mat-error>
 19. </mat-form-field>
 20. <mat-form-field appearance="outline">
 21. <mat-label>Nazwisko</mat-label>
 22. <input matInput formControlName="lastName">
 23. <mat-error>
 24. <div *ngIf="formGroup.get('lastName').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 25. <div *ngIf="formGroup.get('lastName').hasError('minlength')">Długość ciągu znaków krótsza od 5</div>
 26. <div *ngIf="formGroup.get('lastName').hasError('maxlength')">Długość ciągu znaków dłuższa od 20</div>
 27. </mat-error>
 28. </mat-form-field>
 29. <button mat-button type="submit" [disabled]="formGroup.invalid">Wyślij</button>
 30. </form>

Pobranie surowych danych z formularza również jest proste, albowiem wystarczy zrobić coś takiego:

Listing 8
 1. console.log(this.formGroup.getRawValue());

by w konsoli przeglądarki zobaczyć coś takiego:

{
 "yourCountry": "Polska",
 "firstName": "",
 "lastName": ""
}

Zagnieżdżanie obiektów w formularzu

W jednym formularzu można tak na prawdę zagnieździć więcej niż jeden obiekt zgrupowany w podobiekcie formularza. Oto przykład kodu HTML:

Listing 9
 1. <form [formGroup]="formGroup">
 2. <mat-form-field appearance="outline">
 3. <mat-label>Kraj</mat-label>
 4. <input matInput formControlName="yourCountry">
 5. <mat-error>
 6. <div *ngIf="formGroup.get('yourCountry').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 7. <div *ngIf="formGroup.get('yourCountry').hasError('minlength')">Długość ciągu znaków krótsza od 5</div>
 8. <div *ngIf="formGroup.get('yourCountry').hasError('maxlength')">Długość ciągu znaków dłuższa od 20</div>
 9. </mat-error>
 10. </mat-form-field>
 11. <mat-form-field appearance="outline">
 12. <mat-label>Imię</mat-label>
 13. <input matInput formControlName="firstName">
 14. <mat-error>
 15. <div *ngIf="formGroup.get('firstName').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 16. <div *ngIf="formGroup.get('firstName').hasError('minlength')">Długość ciągu znaków krótsza od 5</div>
 17. <div *ngIf="formGroup.get('firstName').hasError('maxlength')">Długość ciągu znaków dłuższa od 20</div>
 18. </mat-error>
 19. </mat-form-field>
 20. <mat-form-field appearance="outline">
 21. <mat-label>Nazwisko</mat-label>
 22. <input matInput formControlName="lastName">
 23. <mat-error>
 24. <div *ngIf="formGroup.get('lastName').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 25. <div *ngIf="formGroup.get('lastName').hasError('minlength')">Długość ciągu znaków krótsza od 5</div>
 26. <div *ngIf="formGroup.get('lastName').hasError('maxlength')">Długość ciągu znaków dłuższa od 20</div>
 27. </mat-error>
 28. </mat-form-field>
 29. <div formGroupName="address">
 30. <mat-form-field appearance="outline">
 31. <mat-label>Ulica</mat-label>
 32. <input matInput formControlName="street">
 33. <mat-error>
 34. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('street').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 35. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('street').hasError('minlength')">Długość ciągu znaków krótsza od 5</div>
 36. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('street').hasError('maxlength')">Długość ciągu znaków dłuższa od 20</div>
 37. </mat-error>
 38. </mat-form-field>
 39. <mat-form-field appearance="outline">
 40. <mat-label>Numer domu</mat-label>
 41. <input matInput type="number" formControlName="house">
 42. <mat-error>
 43. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('house').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 44. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('house').hasError('minlength')">Numer domu nie może mniejszy niż 1</div>
 45. </mat-error>
 46. </mat-form-field>
 47. </div>
 48. <button mat-button type="submit" [disabled]="formGroup.invalid">Wyślij</button>
 49. </form>

I kod komponentu:

Listing 10
 1. formGroup: FormGroup;
 2. addressGroup: FormGroup;
 3. ngOnInit() {
 4. this.addressGroup = this.formBuilder.group({
 5. street: ['', [Validators.required, Validators.minLength(5), Validators.maxLength(20)]],
 6. house: [1, [Validators.required, Validators.min(1)]]
 7. });
 8. this.addressGroup.patchValue( {street: 'Zadupie Wielkie', house: 10 });
 9. this.formGroup = this.formBuilder.group({
 10. yourCountry: ['Polska', [Validators.required]],
 11. firstName: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(20), Validators.minLength(5)]],
 12. lastName: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(20), Validators.minLength(5)]],
 13. address: this.addressGroup
 14. });
 15. this.formGroup.patchValue({ yourCountry: 'Polska', firstName: 'Grzegorz', lastName: 'Brzęczyszczykiewicz' });
 16. console.log(this.formGroup.getRawValue());
 17. }

Wynik danych wyciągniętych z formularza i wyświetlonych w konsoli przeglądarki:

{
 "yourCountry": "Polska",
 "firstName": "Grzegorz",
 "lastName": "Brzęczyszczykiewicz",
 "address": {
  "street": "Zadupie Wielkie",
  "house": 10
 }
}

Dynamicznie rozszerzalny formularz

A co jeśli chciałbym stworzyć formularz, który będzie umożliwiał dynamiczne dodawanie np. nowego rekordu danych? Czy da się coś takiego zrobić? Da się, albowiem FormBuilder ma opcję tworzenia tablicy przechowójący z kolei obiekty klasy AbstractControl. Tak się jakoś dziwnie składa, że po tej abstrakcyjnej klasie dziedziczy nie co innego ale klasa FormGroup. A oto i przebiegły sposób, w jaki można to wykorzystać do stworzenia prawdziwie rozszerzalnego formularza:

Listing 11
 1. table: FormArray;
 2. students = [{ studentName: 'Grzegorz', studentSurname: 'Brzęczyszczykiwicz' },
 3. { studentName: 'Marian', studentSurname: 'Pietrucha' }];
 4. ngOnInit() {
 5. this.addressGroup = this.formBuilder.group({
 6. street: ['', [Validators.required, Validators.minLength(5), Validators.maxLength(20)]],
 7. house: [1, [Validators.required, Validators.min(1)]]
 8. });
 9. this.addressGroup.patchValue({ street: 'Zadupie Wielkie', house: 10 });
 10. this.table = this.formBuilder.array([
 11. this.formBuilder.group(
 12. {
 13. studentName: ['', Validators.required],
 14. studentSurname: ['', Validators.required]
 15. })
 16. ]);
 17. this.formGroup = this.formBuilder.group({
 18. yourCountry: ['Polska', [Validators.required]],
 19. firstName: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(20), Validators.minLength(5)]],
 20. lastName: ['', [Validators.required, Validators.maxLength(20), Validators.minLength(5)]],
 21. address: this.addressGroup,
 22. table: this.table
 23. }
 24. );
 25. this.students.forEach((student) => { this.table.push(this.formBuilder.group(student)); });
 26. this.formGroup.patchValue({ yourCountry: 'Polska', firstName: 'Grzegorz', lastName: 'Brzęczyszczykiewicz' });
 27. console.log(this.formGroup.getRawValue());
 28. this.selectCountry = new FormControl(2, Validators.required);
 29. this.myCountry = new FormControl('Polska', MyValidators.frobiddenCountry('Rosja'));
 30. }

Zaś w kodzie HTML:

Listing 12
 1. <mat-form-field appearance="outline">
 2. <mat-label>Kraje</mat-label>
 3. <mat-select [formControl]="selectCountry">
 4. <mat-option *ngFor="let country of countries" [value]="country.id">
 5. {{country.name}}
 6. </mat-option>
 7. </mat-select>
 8. </mat-form-field>
 9. <mat-form-field appearance="outline">
 10. <mat-label>Kraj</mat-label>
 11. <input matInput [formControl]="myCountry">
 12. <mat-error>
 13. <div *ngIf="myCountry.hasError('forbiddenCountry')">Rosja nigdy! Rosja nigdy!</div>
 14. </mat-error>
 15. </mat-form-field>
 16. <form [formGroup]="formGroup">
 17. <mat-form-field appearance="outline">
 18. <mat-label>Kraj</mat-label>
 19. <input matInput formControlName="yourCountry">
 20. <mat-error>
 21. <div *ngIf="formGroup.get('yourCountry').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 22. <div *ngIf="formGroup.get('yourCountry').hasError('minlength')">Długość ciągu znaków krótsza od 5</div>
 23. <div *ngIf="formGroup.get('yourCountry').hasError('maxlength')">Długość ciągu znaków dłuższa od 20</div>
 24. </mat-error>
 25. </mat-form-field>
 26. <mat-form-field appearance="outline">
 27. <mat-label>Imię</mat-label>
 28. <input matInput formControlName="firstName">
 29. <mat-error>
 30. <div *ngIf="formGroup.get('firstName').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 31. <div *ngIf="formGroup.get('firstName').hasError('minlength')">Długość ciągu znaków krótsza od 5</div>
 32. <div *ngIf="formGroup.get('firstName').hasError('maxlength')">Długość ciągu znaków dłuższa od 20</div>
 33. </mat-error>
 34. </mat-form-field>
 35. <mat-form-field appearance="outline">
 36. <mat-label>Nazwisko</mat-label>
 37. <input matInput formControlName="lastName">
 38. <mat-error>
 39. <div *ngIf="formGroup.get('lastName').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 40. <div *ngIf="formGroup.get('lastName').hasError('minlength')">Długość ciągu znaków krótsza od 5</div>
 41. <div *ngIf="formGroup.get('lastName').hasError('maxlength')">Długość ciągu znaków dłuższa od 20</div>
 42. </mat-error>
 43. </mat-form-field>
 44. <div formGroupName="address">
 45. <mat-form-field appearance="outline">
 46. <mat-label>Ulica</mat-label>
 47. <input matInput formControlName="street">
 48. <mat-error>
 49. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('street').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 50. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('street').hasError('minlength')">Długość ciągu znaków krótsza od 5
 51. </div>
 52. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('street').hasError('maxlength')">Długość ciągu znaków dłuższa od
 53. 20</div>
 54. </mat-error>
 55. </mat-form-field>
 56. <mat-form-field appearance="outline">
 57. <mat-label>Numer domu</mat-label>
 58. <input matInput type="number" formControlName="house">
 59. <mat-error>
 60. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('house').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 61. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('house').hasError('minlength')">Numer domu nie może mniejszy niż 1
 62. </div>
 63. </mat-error>
 64. </mat-form-field>
 65. </div>
 66. <div formArrayName="table" *ngFor="let student of formGroup.controls['table'].controls; let i = index;">
 67. <div [formGroupName]="i">
 68. <mat-form-field appearance="outline">
 69. <mat-label>Imię studenta</mat-label>
 70. <input matInput formControlName="studentName">
 71. <mat-error>
 72. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('house').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 73. </mat-error>
 74. </mat-form-field>
 75. <mat-form-field appearance="outline">
 76. <mat-label>Nazwisko studenta</mat-label>
 77. <input matInput formControlName="studentSurname">
 78. <mat-error>
 79. <div *ngIf="formGroup.controls['address'].get('house').hasError('required')">To pole jest wymagane</div>
 80. </mat-error>
 81. </mat-form-field>
 82. <button *ngIf="i === 0" mat-icon-button (click)="add()"><mat-icon>add_circle</mat-icon></button>
 83. </div>
 84. </div>
 85. <button mat-button type="submit" [disabled]="formGroup.invalid">Wyślij</button>
 86. </form>
Angular - widok dynamicznie rozszerzalnego formularza
Rys. 1
Angular - widok dynamicznie rozszerzalnego formularza
Propozycje książek

Komentarze