Angular - klasy abstrakcyjne w TypeScript-cie

Stronę tą wyświetlono już: 1374 razy

TypeScript umożliwia deklarowanie klas abstrakcyjnych, czyli takich, których obiektu nie da się utworzyć. A na cóż taka klasa komu. Otóż na to, aby klasy dziedziczące po takiej klasie, które współdzielą pewne cechy własne i metody również mogły być traktowane tak, jakby były obiektem tego samego typu. Innymi słowy chodzi tutaj o polimorfizm (wielopostaciowość), gdzie dwa różne typy obiektów na tą samą akcję wykonują różne działania. Takim klasycznym przykładem polimorfizmu (przytaczanym wszędzie gdzie się da jako przykład) jest stary znany przykład z klasą opisującą figury geometryczne. Nawiązując więc do tego pokażę taki klasyczny przykładzik abstrakcyjnej klasy w TypeScript-cie:

Listing 1
 1. abstract class Figure {
 2. protected pFigureName: string; // to pole będzie współdzielone przez wszystkie klasy dziedziczące po klasie Figure
 3. abstract get surfaceArea(): number; // ten abstrakcyjny getter zwraca pole powierzchni
 4. abstract get circuit(): number; // ten abstrakcyjny getter zwraca obwód
 5. get figureName(): string { return this.pFigureName; } // ten getter zwraca nazwę figury geometrycznej
 6. }

Próba utworzenia instancji klasy abstrakcyjnej powinna się zakończyć wyświetleniem komunikatu błędu:

Cannot create an instance of an abstract class.

Co jakby nie patrzeć jest poprawnym zachowaniem.

Utwórzmy więc dwie klasy:

 • Circle - koło
  Listing 2
  1. class Circle extends Figure {
  2. ray: number;
  3. constructor(ray: number) {
  4. super();
  5. this.ray = ray;
  6. this.pFigureName = 'circle';
  7. }
  8. get surfaceArea(): number {
  9. return this.ray * this.ray * Math.PI;
  10. }
  11. get circuit(): number {
  12. return this.ray * 2 * Math.PI;
  13. }
  14. }
 • Rectangle - prostokąt
  Listing 3
  1. class Rectangle extends Figure {
  2. width: number;
  3. height: number;
  4. constructor(width: number, height: number) {
  5. super();
  6. this.width = width;
  7. this.height = height;
  8. this.pFigureName = 'rectangle';
  9. }
  10. get surfaceArea(): number {
  11. return this.width * this.height;
  12. }
  13. get circuit(): number {
  14. return this.width * 2 + this.height * 2;
  15. }
  16. }

A teraz czas na małą polimorficzną sztuczkę. Otóż teraz mogę różne obiekty będące figurami i dziedziczące po klasie abstrakcyjnej Figure przechowywać w jednej tablicy obiektów typu Figure. Co by nie być gołosłownym oto i przykład takiej tablicy:

Listing 4
 1. figuresTable: Figure[] = [];
 2. figuresTable.push(new Circle(100));
 3. figuresTable.push(new Rectangle(100, 200));
 4. figuresTable.forEach((figure) => console.log('Nazwa figury: ', figure.figureName, ' Obwód: ', figure.circuit, ' Pole powierzchni: ', figure.surfaceArea));

Powyższy kod powinien wyświetlić w konsoli:

Nazwa figury: circle Obwód: 628.3185307179587 Pole powierzchni: 31415.926535897932 chess.component.ts:122:54
Nazwa figury: rectangle Obwód: 600 Pole powierzchni: 20000
Propozycje książek

Komentarze