Kreślenie stycznej do okręgu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 14363 razy

Wyznaczenie stycznej do okręgu w punkcie A można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy sposób można zobaczyć na rysunku 1, i polega on na narysowaniu półprostej przechodzącej przez punkty A oraz O, wyznaczeniu punktu B oraz punktów C i D za pomocą omawianej już konstrukcji podziału odcinka na dwie równe części (w zasadzie wystarczy wyznaczyć punkt C lub D).

Kreślenie stycznej do okręgu w punkcie <b>A</b>.
Rys. 1
Kreślenie stycznej do okręgu w punkcie A.

Drugi sposób polega na wyznaczeniu punktu B jak na rysunku 2 oraz poprowadzeniu przez punkty O i B półprostej, na której należy odłożyć odległość równą promieniowi okręgu wyznaczając tym samym punkt C. Prosta przechodząca przez punkt A i C jest styczną do okręgu w punkcie A.

Kreślenie stycznej do okręgu w punkcie <b>A</b>.
Rys. 2
Kreślenie stycznej do okręgu w punkcie A.

Wyznaczenie linii l stycznej do okręgu, przechodzącej przez punkt A leżący poza okręgiem należy rozpocząć od połączenia punktu A z punktem O i podziału otrzymanego odcinka na dwie równe części. Z powstałego w ten sposób punktu D należy zakreślić łuk o promieniu równym długości odcinka OD. Punkt przecięcia się łuku z okręgiem wyznacza punkt E przez który przechodzi styczna do okręgu przechodząca przez punkt A.

Kreślenie stycznej do okręgu z punktu <b>A</b> leżącego poza okręgiem.
Rys. 3
Kreślenie stycznej do okręgu z punktu A leżącego poza okręgiem.