Kreślenie prostokątów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5571 razy

Znając długości boków a, b prostokąta, możliwe jest jego wykreślenie tak jak na rysunku 1. Cała konstrukcja opiera się na odcinku AB równym długości boku a prostokąta, dla którego wyznaczona została prosta prostopadła do punktu B. Odmierzając na owej prostej długość drugiego boku prostokąta otrzymany zostaje punkt C, będący trzecim wierzchołkiem prostokąta. Ostatni wierzchołek D wyznaczy punkt przecięcia się łuku o promieniu równym długości boku a, wystawionym z punktu C z łukiem o promieniu równym długości boku b prostokąta wystawionym z punktu A. Po połączeniu punktów A, B, C oraz D otrzymany zostanie upragniony prostokąt.

Kreślenie prostokąta o danych długościach boków <b>a</b> oraz <b>b</b>.
Rys. 1
Kreślenie prostokąta o danych długościach boków a oraz b.

Również znając długość a jednego z boków prostokąta oraz długość jego przekątnej możliwe jest jego narysowanie w sposób pokazany na rysunku 2. Zacząć należy oczywiście od narysowania odcinka AB o długości równej długości boku prostokąta a. W punkcie B należy wykreślić prostą prostopadłą do odcinka AB, a następnie z punktu A rozwartością cyrkla równą długości przekątnej p znaleźć punkt C przecięcia z prostą prostopadłą. Z punktu C należy zakreślić łuk o promieniu a, natomiast z punktu A łuk o promieniu równym długości odcinka BC. Punkt D przecięcia się łuków jest czwartym wierzchołkiem prostokąta.

Kreślenie prostokąta o danej długości przekątnej <b>p</b> oraz boku <b>a</b>.
Rys. 2
Kreślenie prostokąta o danej długości przekątnej p oraz boku a.