Kalkulator naukowy

Stronę tą wyświetlono już: 10105 razy

Projekt kalkulatora umożliwiającego nie tylko wykonywanie obliczeń numerycznych, ale również utworzenie własnych zmiennych i makr na potrzeby przeprowadzanych obliczeń. Lista operatorów matematycznych obsługiwanych przez program jest następująca:

 • zaprzeczenie !
 • oraz &
 • lub |
 • xor ^
 • dodawanie +
 • inkrementacja ++
 • odejmowanie -
 • dekrementacja --
 • mnożenie *
 • dzielenie /
 • podstawienie =
 • większe >
 • mniejsze <
 • większe lub równe > =
 • mniejsze lub równe <=
 • nie równe !=
 • równe ==
 • dodaj wartość +=
 • odejmij wartość -=
 • pomnóż przez wartość *=
 • podziel przez wartość /=
 • lewy nawias (
 • prawy nawias )
 • potęgowanie #
 • dzielenie modulo %

Lista dostępnych funkcji matematycznych:

 • sin sinus kąta wyrażonego w radianach
 • cos kosinus kąta wyrażonego w radianach
 • tan tangens kąta wyrażonego w radianach
 • sinh sinus hiperboliczny kąta wyrażonego w radianach
 • cosh kosinus hiperboliczny kąta wyrażonego w radianach
 • tanh tangens hiperboliczny kąta wyrażonego w radianach
 • asin arkus sinus
 • acos arkus kosinus
 • atan arkus tangens
 • abs wartość bezwzględna
 • floor zaokrąglij do całkowitej w dół
 • ceil zaokrągla liczbę do całkowitej w górę
 • middle zaokrągla do liczby całkowitej w dół, gdy wartość po przecinku jest mniejsza lub równa 0.5 natomiast w górę w przeciwnym przypadku
 • ln logarytm naturalny podanej liczby
 • log10 logarytm dziesiętny podanej liczby
 • exp stała e podniesiona do podanej potęgi
 • rad zamienia stopnie na radiany
 • deg zamienia radiany na stopnie
 • sqrt pierwiastek drugiego stopnia
 • silnia oblicza silnię liczby całkowitej, większej od 0
 • IsFirstNumber sprawdza, czy zadana liczba jest liczbą pierwszą

Lista dostępnych stałych matematycznych i fizycznych:

 • pi - stosunek obwodu koła do jego średnicy
 • mp - masa protonu 1.6726231e-27 kg
 • mn - masa neutronu 1.6749286e-27 kg
 • me - masa elektronu 9.1093897e-31 kg
 • g - przyspieszenie ziemskie 9.80665 m/s^2
 • G - stała grawitacyjna 6.67259e-11 m^3 / (kg * s^2)

Lista dostępnych makr:

 • log_a_b a,b (ln(b)/ln(a)) - oblicza logarytm o podstawie a z b
 • if w,t,f ((w!=0)*t+(w==0)*f) - zwraca f gdy w = 0, natomiast t w przeciwnym przypadku
 • dist x,y (sqrt(x#2+y#2)) - odległość punktu o współrzędnych x, y od początku dwuwymiarowego układu współrzędnych kartezjańskich
 • dist x,y,z (sqrt(x#2+y#2+z#2)) - oblicza odległość punktu o współrzędnych x, y, z od początku trójwymiarowego układu współrzędnych kartezjańskich
 • min a,b (if(a << b,a,b)) - zwraca wartość najmniejszą spośród dwóch dostępnych: a oraz b
 • max a,b (if(a >> b,a,b)) - zwraca największą wartość spośród dwóch dostępnych: a oraz b
 • ctg Angle (1/tan(Angle)) - kotangens kąta zawartego pomiędzy dwoma punktami
 • sigm Betha,x (1/(1-exp(-Betha*x)))
 • log2 arg (ln(arg)/ln(2)) - logarytm drugiego stopnia z arg

Dyrektywy:

 • cls - czyści listę wykonanych dotąd poleceń
 • define - umożliwia utworzenie własnego makra
 • nazwa_zmiennej=wartość_lub_wyrażenie - tworzenie nowej zmiennej w pamięci kalkulatora (tylko w przypadku gdy zmienna o podanej nazwie nie istnieje w pamięci kalkulatora, gdyż w tymże przypadku dyrektywa staje się zwykłym podstawieniem wartości)
 • delete nazwa_zmiennej_lub_makra - usuwa z pamięci daną zmienną lub makro
 • Diagram2D zmienna,min,max,gęstość,f(zmienna) - rysuje wykres 2D

Przykład tworzenia makra

Listing 1
 1. define nazwa_makra (arg1,arg2)(arg1*arg2)

Powyższy przykład tworzy makro o nazwie nazwa_makra z dwoma argumentami arg1, arg2, które należy podać przy "wywoływaniu" tegoż makra. Pozostałe wyrażenie (arg1*arg2) określa operację wykonywaną przez makro. Korzystając z makra np. w następujący sposób:

Listing 2
 1. nazwa_makra(2,3)

należy pamiętać, że kompilator przed rozpoczęciem obliczeń podstawi w jego miejsce następujące wyrażenie:

Listing 3
 1. (2*3)

Przykład tworzenia wykresu:

Listing 4
 1. Diagram2D x, 0, 100, 1000, x * sin(x)

Powyższy przykład wyświetla 1000 punktów obliczeniowych funkcji f(x)= x*sin(x) z zakresu wartości od 0 do 100.

Okno główne programu kalkulator podzielone zostało na trzy części:

 1. linii poleceń;
 2. linii wyświetlania wyniku ostatniego obliczenia
 3. listy stu ostatnich poleceń wykonanych przez program
Widok okna głównego programu kalkulator.
Rys. 1
Widok okna głównego programu kalkulator.

Jak widać na załączonym rysunku 2 dyrektywa Diagram2D umożliwia sporządzenie wykresu funkcji i wyświetlenie go w oddzielnym oknie.

Widok okna wykresu stworzonego w programie kalkulator.
Rys. 2
Widok okna wykresu stworzonego w programie kalkulator.

Wideo prezentacja programu

Propozycje książek

Załączniki:

Kalkulator naukowy

Komentarze