PHP - skorowidz funkcji operujących na tekście

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4134 razy

chr(number)

Funkcja zwraca znak odpowiadający argumentowi number tablicy ASCII.

$a=chr(100);

Powyższy kod przypisze do zmiennej $a literkę d

crypt($tekst [, wzorzec])

Funkcja zwraca ciąg zakodowany przy użyciu standardowego Unix'owego algorytmu DES lub innego dostępnego w systemie.

$haslo = crypt('MojeHaslo'); //wygenerowane w ten sposób hasło możemy trzymać np. w bazie danych. /*sprawdzanie poprawności hasła. Wcześniej wygenerowane hasło posłuży jako wzorzec*/ if(crypt($haslo_uzytkownika, $haslo) == $haslo){ echo("Hasło jest poprawne"); } //$haslo_uzytkownika jest haslem podanym np. w formularzu logowania

echo("tekst")

Funkcja wyświetla tekst na stronie internetowej.

$t = "tekst 2"; echo("tekst, " . $t);

Powyższy kod wyświetla na stronie tekst: tekst, tekst 2

explode($separator, $tekst)

Funkcja rozbija ciąg ze zmiennej $tekst w miejscu wystąpienia separatora zawartego w zmiennej $separator i zwraca tablicę złożoną z podzielonej zmiennej $tekst.

$pierwiastki="Wodór;Hel;Lit;Beryl"; $tablicaPierwiastkow=explode(":", $pierwiastki); echo($tablicaPierwiastkow[0]); // Wodór echo($tablicaPierwiastkow[1]); // Hel echo($tablicaPierwiastkow[2]); // Lit echo($tablicaPierwiastkow[3]); // Beryl

nl2br(tekst)

Funkcja wstawia przed znakami nowej linii znaczniki <br /> i zwraca nowy ciąg.

$a="Mój\ntekst"; echo(nl2br($a)); //Zwróci: //Mój<br /> //tekst

ord($tekst)

Funkcja zwraca liczbę odpowiadającą pierwszemu znakowi ciągu wg. tablicy ASCII.

$a=ord("defgh");

Powyższy kod zwróci wartość: 100 i podstawi ją do zmiennej $a

str_replace($zamieniane, $podstawiane, $tekst);

Funkcja zamienia w zmiennej $tekst elementy z tablicy zmiennej $zamieniane na odpowiadające im elementy z tablicy $zamienione i zwraca zmodyfikowany tekst.

strpos($tekst, $wzorzec)

Funkcja zwraca pozycję pierwszego wystąpienia zmiennej $wzorzec w ciągu znaków zawartych w zmiennej $tekst.

$a="mój ciąg tekstowy"; $b=strpos($a, "ciąg");

Powyższy kod podstawi do zmiennej $b wartość 4

strRpos($tekst, $wzorzec)

Funkcja zwraca pozycję ostatniego wystąpienia wartości z zmiennej $wzorzec w zmiennej $tekst.

$a="mój ciąg tekstowy"; $b=strRpos($a, "tek");

Powyższy kod podstawi do zmiennej $b wartość 9

strchr($tekst, $wzorzec)

Funkcja odcina i zwraca tekst z zmiennej $tekst od miejsca pierwszego wystąpienia znaku zawartego w zmiennej $wzorzec.

$a="mój ciąg tekstowy"; $b=strchr($a, " ");

W powyższym kodzie $b przyjmie wartość ciąg tekstowy

strlen($tekst)

Funkcja zwraca długość ciągu zawartego w zmiennej $tekst;

strip_tags($tekst)

Funkcja usuwająca wszystkie znaczniki HTML z podanej zmiennej $tekst i zwraca wyczyszczony tekst. Funkcji można podać na wejście dodatkową zmienną zawierającą nazwy znaczników, których ma nie usuwać.

strtr($tekst, 'abcdefgh', 'hgfedcba')

Funkcja zamienia w zmiennej $tekst literki odpowiadające podanemu wzorcowi źródłowemu: 'abcdefgh' i docelowemu 'hgfedcba' i zwraca zmodyfikowany tekst.

$wynik = $tekst = 'Zażółć gęślą jaźń'; $wynik = strtr($tekst, 'ĘÓĄŚŁŻŹŃęóąśłżźćń', 'EOASLZZCNeoaslzzcn');

Do zmiennej $wynik podstawi tekst Zazolc gesla jazn

strtoupper($tekst)

Zamienia małe litery zawarte w zmiennej $tekst na duże.

strtolower($tekst)

Zamienia duże litery zawarte w zmiennej $tekst na małe.

strstr($tekst, $wzorzec)

Funkcja odcina i zwraca tekst z zmiennej $tekst od miejsca pierwszego wystąpienia znaków z zmiennej $wzorzec.

$a="mój ciąg tekstowy"; $b=strstr($a, "ci");

Do zmiennej $b przypisana zostanie wartość ciąg tekstowy

substr($tekst, $od, $ile)

Funkcja wycina i zwraca z zmiennej $tekst ilość znaków równą zmiennej $ile zaczynając od pozycji podanej w zmiennej $od. Jeżeli od jest ujemne funkcja zacznie odcinać znaki licząc od końca ciągu zawartego w zmiennej $tekst. Parametr $ile jest opcjonalny i jeśli zostanie pominięty funkcja wytnie wszystkie znaki zaczynając od pozycji $od do końca ciągu. Jeśli parametr $ile jest ujemny funkcja wytnie wszystkie znaki zaczynając od pozycji $od do pozycji $ile licząc od końca.

ucfirst($tekst)

Funkcja zamienia pierwszą literkę zawartą w zmiennej $tekst na dużą.

ucwords($tekst)

Funkcja zamienia pierwszą literkę każdego wyrazu zawartego w zmiennej $tekst.

trim($tekst)

Funkcja usuwa zbędne spacje z zmiennej $tekst.

Propozycje książek
tytuł: PHP i MySQL. Aplikacje internetowe po stronie serwera autor: Jon Duckett

Tytuł:

PHP i MySQL. Aplikacje internetowe po stronie serwera

Autor:

Jon Duckett

tytuł: PHP 8 i SQL. Programowanie dla początkujących w 43 lekcjach autor: Mariusz Duka

Tytuł:

PHP 8 i SQL. Programowanie dla początkujących w 43 lekcjach

Autor:

Mariusz Duka

tytuł: CodeIgniter 4. Zaawansowane tworzenie stron WWW w PHP autor: Łukasz Sosna

Tytuł:

CodeIgniter 4. Zaawansowane tworzenie stron WWW w PHP

Autor:

Łukasz Sosna

tytuł: PHP 7 MySQL 8 i Maria DB Praktyczny podręcznik autor: Steve Prettyman, Adrian W. West

Tytuł:

PHP 7 MySQL 8 i Maria DB Praktyczny podręcznik

Autor:

Steve Prettyman, Adrian W. West

tytuł: PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie V autor: Larry Ullman

Tytuł:

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie V

Autor:

Larry Ullman

tytuł: PHP 7. Algorytmy i struktury danych autor: Mizanur Rahman

Tytuł:

PHP 7. Algorytmy i struktury danych

Autor:

Mizanur Rahman

tytuł: PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V autor: Luke Welling, Laura Thomson

Tytuł:

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V

Autor:

Luke Welling, Laura Thomson

tytuł: PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II autor: Keith Wald, Jason Lengstorf

Tytuł:

PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II

Autor:

Keith Wald, Jason Lengstorf

tytuł: Laravel 4. Podstawy tworzenia aplikacji w PHP autor: Raphaël Saunier

Tytuł:

Laravel 4. Podstawy tworzenia aplikacji w PHP

Autor:

Raphaël Saunier

tytuł: Magento. Przewodnik dla programistów PHP autor: Allan MacGregor

Tytuł:

Magento. Przewodnik dla programistów PHP

Autor:

Allan MacGregor

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona