PHP - skorowidz funkcji operujących na tekście

Stronę tą wyświetlono już: 2774 razy

Listing 1
 1. chr(number)

Funkcja zwraca znak odpowiadający argumentowi number tablicy ASCII.

Listing 2
 1. $a=chr(100);

Powyższy kod przypisze do zmiennej $a literkę d

Listing 3
 1. crypt($tekst [, wzorzec])

Funkcja zwraca ciąg zakodowany przy użyciu standardowego Unix'owego algorytmu DES lub innego dostępnego w systemie.

Listing 4
 1. $haslo = crypt('MojeHaslo'); //wygenerowane w ten sposób hasło możemy trzymać np. w bazie danych.
 2. /*sprawdzanie poprawności hasła. Wcześniej wygenerowane hasło posłuży jako wzorzec*/
 3. if(crypt($haslo_uzytkownika, $haslo) == $haslo){
 4. echo("Hasło jest poprawne");
 5. }
 6. //$haslo_uzytkownika jest haslem podanym np. w formularzu logowania

Listing 5
 1. echo("tekst")

Funkcja wyświetla tekst na stronie internetowej.

Listing 6
 1. $t = "tekst 2";
 2. echo("tekst, " . $t);

Powyższy kod wyświetla na stronie tekst: tekst, tekst 2

Listing 7
 1. explode($separator, $tekst)

Funkcja rozbija ciąg ze zmiennej $tekst w miejscu wystąpienia separatora zawartego w zmiennej $separator i zwraca tablicę złożoną z podzielonej zmiennej $tekst.

Listing 8
 1. $pierwiastki="Wodór;Hel;Lit;Beryl";
 2. $tablicaPierwiastkow=explode(":", $pierwiastki);
 3. echo($tablicaPierwiastkow[0]);
 4. // Wodór
 5. echo($tablicaPierwiastkow[1]);
 6. // Hel
 7. echo($tablicaPierwiastkow[2]);
 8. // Lit
 9. echo($tablicaPierwiastkow[3]);
 10. // Beryl

Listing 9
 1. nl2br(tekst)

Funkcja wstawia przed znakami nowej linii znaczniki <br /> i zwraca nowy ciąg.

Listing 10
 1. $a="Mój\ntekst";
 2. echo(nl2br($a));
 3. //Zwróci:
 4. //Mój<br />
 5. //tekst

Listing 11
 1. ord($tekst)

Funkcja zwraca liczbę odpowiadającą pierwszemu znakowi ciągu wg. tablicy ASCII.

Listing 12
 1. $a=ord("defgh");

Powyższy kod zwróci wartość: 100 i podstawi ją do zmiennej $a

Listing 13
 1. str_replace($zamieniane, $podstawiane, $tekst);

Funkcja zamienia w zmiennej $tekst elementy z tablicy zmiennej $zamieniane na odpowiadające im elementy z tablicy $zamienione i zwraca zmodyfikowany tekst.

Listing 14
 1. strpos($tekst, $wzorzec)

Funkcja zwraca pozycję pierwszego wystąpienia zmiennej $wzorzec w ciągu znaków zawartych w zmiennej $tekst.

Listing 15
 1. $a="mój ciąg tekstowy";
 2. $b=strpos($a, "ciąg");

Powyższy kod podstawi do zmiennej $b wartość 4

Listing 16
 1. strRpos($tekst, $wzorzec)

Funkcja zwraca pozycję ostatniego wystąpienia wartości z zmiennej $wzorzec w zmiennej $tekst.

Listing 17
 1. $a="mój ciąg tekstowy";
 2. $b=strRpos($a, "tek");

Powyższy kod podstawi do zmiennej $b wartość 9

Listing 18
 1. strchr($tekst, $wzorzec)

Funkcja odcina i zwraca tekst z zmiennej $tekst od miejsca pierwszego wystąpienia znaku zawartego w zmiennej $wzorzec.

Listing 19
 1. $a="mój ciąg tekstowy";
 2. $b=strchr($a, " ");

W powyższym kodzie $b przyjmie wartość ciąg tekstowy

Listing 20
 1. strlen($tekst)

Funkcja zwraca długość ciągu zawartego w zmiennej $tekst;

Listing 21
 1. strip_tags($tekst)

Funkcja usuwająca wszystkie znaczniki HTML z podanej zmiennej $tekst i zwraca wyczyszczony tekst. Funkcji można podać na wejście dodatkową zmienną zawierającą nazwy znaczników, których ma nie usuwać.

Listing 22
 1. strtr($tekst, 'abcdefgh', 'hgfedcba')

Funkcja zamienia w zmiennej $tekst literki odpowiadające podanemu wzorcowi źródłowemu: 'abcdefgh' i docelowemu 'hgfedcba' i zwraca zmodyfikowany tekst.

Listing 23
 1. $wynik = $tekst = 'Zażółć gęślą jaźń';
 2. $wynik = strtr($tekst, 'ĘÓĄŚŁŻŹŃęóąśłżźćń', 'EOASLZZCNeoaslzzcn');

Do zmiennej $wynik podstawi tekst Zazolc gesla jazn

Listing 24
 1. strtoupper($tekst)

Zamienia małe litery zawarte w zmiennej $tekst na duże.

Listing 25
 1. strtolower($tekst)

Zamienia duże litery zawarte w zmiennej $tekst na małe.

Listing 26
 1. strstr($tekst, $wzorzec)

Funkcja odcina i zwraca tekst z zmiennej $tekst od miejsca pierwszego wystąpienia znaków z zmiennej $wzorzec.

Listing 27
 1. $a="mój ciąg tekstowy";
 2. $b=strstr($a, "ci");

Do zmiennej $b przypisana zostanie wartość ciąg tekstowy

Listing 28
 1. substr($tekst, $od, $ile)

Funkcja wycina i zwraca z zmiennej $tekst ilość znaków równą zmiennej $ile zaczynając od pozycji podanej w zmiennej $od. Jeżeli od jest ujemne funkcja zacznie odcinać znaki licząc od końca ciągu zawartego w zmiennej $tekst. Parametr $ile jest opcjonalny i jeśli zostanie pominięty funkcja wytnie wszystkie znaki zaczynając od pozycji $od do końca ciągu. Jeśli parametr $ile jest ujemny funkcja wytnie wszystkie znaki zaczynając od pozycji $od do pozycji $ile licząc od końca.

Listing 29
 1. ucfirst($tekst)

Funkcja zamienia pierwszą literkę zawartą w zmiennej $tekst na dużą.

Listing 30
 1. ucwords($tekst)

Funkcja zamienia pierwszą literkę każdego wyrazu zawartego w zmiennej $tekst.

Listing 31
 1. trim($tekst)

Funkcja usuwa zbędne spacje z zmiennej $tekst.

Propozycje książek

Komentarze