Tabelka rysunków wykonawczych i złożeniowych

Stronę tą wyświetlono już: 66555 razy

Tabelka

Zarówno w rysunkach wykonawczych danego elementu jak i w rysunkach złożeniowych stosuje się tabelki, które muszą zawierać zbiór następujących informacji dotyczących obiektu pokazanego na nim oraz ludzi, którzy są związani z tym rysunkiem. Oto lista wiadomości, które muszą być podane w tabelce:

 • nazwisko, podpis i data złożenia podpisu przez konstruktora;
 • nazwisko, podpis i data podpisu osoby, która wykonała rysunek;
 • nazwisko, podpis i data podpisu osoby, która sprawdzała rysunek;
 • nazwisko, podpis i data podpisu osoby, która zatwierdziła rysunek;
 • w przypadku rysunku wykonawczego nazwa narysowanego obiektu (np. śruba pociągowa), zaś w przypadku rysunku złożeniowego nazwa zespołu części (np. imadło);
 • nazwa firmy;
 • numer rysunku;
 • podziałka w jakiej rysunek został wykonany;
 • format (niezbędny ponieważ czasami istnieje konieczność skserowania dokumentu w mniejszej skali a wtedy jest to podstawą do ustalania wymiarów elementów na rysunku złożeniowym);
 • masa danego detalu lub złożenia;
 • w przypadku rysunku wykonawczego materiał, z którego wykonany jest detal, natomiast w przypadku złożeniowego rysunku dorysuje się na górze tyle rubryk ile jest potrzebne aby wpisać wszystkie nieznormalizowane i znormalizowane części i dla każdej z tych części podaje się materiał, numer normy (gdy element jest znormalizowany) lub numer rysunku, nazwę numer pozycji, liczbę sztuk i uwagi.

Na poniższym rysunku zamieszczona została przykładowa tabliczka uproszczona wraz z niezbędnymi wymiarami.

Rysunek uproszczony tabliczki wymiarowej rysunku technicznego na <b>czerwono</b> naniesiono wymiary; na <b>zielono</b> naniesiono przykładowe wpisy lub objaśnienia.
Rys. 1
Rysunek uproszczony tabliczki wymiarowej rysunku technicznego na czerwono naniesiono wymiary; na zielono naniesiono przykładowe wpisy lub objaśnienia.

Numeracja dokumentacji technicznej

Na numerację dokumentacji technicznej składają się trzy zestawy cyfr, które mówią o typie rysunku. Tak więc dla rysunku złożeniowego całego wyrobu przykładowa numeracja będzie wyglądała np. tak: 06.00.00. Taka numeracja jest stosowana w przypadku, gdy wyrób składa się z podzespołów, gdyby jednak obiekt był mniej złożony i nie miałby on podzespołów to wtedy numeracja się upraszcza do dwóch zestawów cyfr np. 07.00. Dwa zera na końcu oznaczają, że liczba elementów nieznormalizowanych składających się na konstrukcję jest większa od 9-ciu a mniejsza od 100. Numeracja rysunków podzespołów danego obiektu ma dla przykładu taką postać: 06.01.00, 06.02.00 itd. Z kolei rysunki wykonawcze są numerowana dla przykładu tak: 06.01.01, 06.01.02 itd. oznacza to, że pierwszy z tych numerów jest elementem rysunku całego wyrobu o numerze 6 wykorzystywanym w konstrukcji podzespołu 01 mającym numer własny 01.

W numeracji często stosuje się też przedrostek, który składa się ze skrótowej dwuliterowej nazwy obiektu oraz cyfry. Poniżej zamieszczony został przykład rysunku wykonawczego elementu złożenia z takim właśnie systemem numeracji.

Przykładowy rysunek wykonawczy
Rys. 2
Przykładowy rysunek wykonawczy

Komentarze