Tworzenie własnej listy dwukierunkowej

Stronę tą wyświetlono już: 22288 razy

Na podstawie informacji omówionych na stronie Programowanie → Podstawy C++ → Struktury można już stworzyć pierwszą konstrukcję listy dwukierunkowej, która umożliwia w znacznie szybszy sposób dynamiczne dodawanie i usuwanie nowych elementów listy. Na początek wykorzystam strukturę typu student, która była już wcześniej wykorzystywana:

Listing 1
 1. struct student
 2. {
 3. char Nazwisko[100];
 4. char Imie[100];
 5. float MatematykaOcena;
 6. float FizykaOcena;
 7. };

Potrzebna będzie jeszcze jedna klasa, która wykorzysta strukturę typu student do przechowywania informacji dotyczących studenta oraz będzie miała dwa pola wskaźników do struktury tego samego typu. Pierwszy wskaźnik s_up będzie wskazywał na element znajdujący się powyżej bieżącego elementu listy, drugi s_dwon będzie wskazywał na element znajdujący się poniżej bieżącego elementu listy. Teraz gdy dany element listy nie ma pod sobą żadnego elementu to jego wskaźnik s_down będzie równy 0. Ogólna definicja klasy jest więc taka:

Listing 2
 1. struct lista_studentow
 2. {
 3. lista_studentow *s_up; // Wskaźnik na górny element listy (gdy elementu nie ma równe 0)
 4. student s; // Dane studenta
 5. lista_studentow *s_down;// Wskaźnik na dolny element listy (gdy elementu nie ma równe 0)
 6. };

Do wykonywania poszczególnych operacji przyda się funkcja wczytująca dane dodawanego studenta:

Listing 3
 1. void UstawStudenta(lista_studentow &st){ // funkcja ustawiająca elementy listy
 2. cout<<"Podaj nazwisko studenta: ";
 3. cin>>st.s.Nazwisko;
 4. cout<<"Podaj imie studenta: ";
 5. cin>>st.s.Imie;
 6. cout<<"Ocena koncowa z matematyki: ";
 7. cin>>st.s.MatematykaOcena;
 8. cout<<"Ocena koncowa z fizyki: ";
 9. cin>>st.s.FizykaOcena;
 10. }

Teraz wypadałoby utworzyć funkcję dodającą elementy do listy studenta:

Listing 4
 1. void DodajStudenta(lista_studentow **s /*pobiera wskaźnik do adresu pierwszego elementu listy dwukierunkowej*/){
 2. lista_studentow* t = *s; // tymczasowa zmienna pomocnicza, do której przypisany zostanie adres pierwszego elementu listy
 3. if(*s){ // jeżeli adres pierwszego elementu listy nie jest równy 0 to
 4. lista_studentow* st = new lista_studentow; // utwórz nowy element listy
 5. UstawStudenta(*st); // ustaw jego wartości
 6. while(t->s_down){ // tutaj znajdowanie ostatniego elementu listy
 7. t = t->s_down;
 8. }
 9. st->s_up = t; // przypisanie polu s_up nowego elementu listy adresu ostatniego elementu listy
 10. st->s_down = 0; // przypisanie polu s_down nowego elementu listy wartości zero (ponieważ stanie się on ostatnim elementem listy)
 11. t->s_down = st; // przypisanie staremu ostatniemu elementowi listy adresu nowego ostatniego elementu listy
 12. }else{ // w przeciwnym przypadku, gdy lista jest pusta to
 13. *s = new lista_studentow; // utwórz nowy element listy
 14. UstawStudenta(**s); // ustaw go
 15. (*s)->s_up = NULL; // wyzerowanie adresu wskaźnika s_up
 16. (*s)->s_down = NULL; // wyzerowanie adresu wskaźnika s_down
 17. }
 18. }

Funkcja usuwająca dany element listy:

Listing 5
 1. void UsunStudenta(lista_studentow **s/*wskaźnik na adres pierwszego elementu listy*/, int index /*numer elementu usuwanego*/){
 2. if(*s && index > -1){ // jeżeli index jest większy od zera i wskaźnik na pierwszy element listy nie jest zerowy to
 3. lista_studentow *indx = *s; // tworzę kopię adresu wskazania na pierwszy element listy
 4. for(int i = 1; i <=index; i++){ // tutaj szukam indeksu o podanym numerze
 5. indx = indx->s_down;
 6. }
 7. if(!indx->s_up && !indx->s_down){ // jeżeli oba wskaźniki s_up i s_down są zerowe to
 8. delete indx; // usuwam index
 9. *s = 0; // przypisuję zerowy adres wskazania do listy (lista pusta)
 10. }else if(index == 0){ // gdy index usuwanego elementu równy 0 to
 11. *s = (*s)->s_down; // przypisanie adresu wskazania na element znajdujący się pod wskaźnikiem s_down
 12. delete indx; // zwolnienie pamięci
 13. indx = 0;
 14. }else if(indx->s_up && indx->s_down){ // gdy dany element listy ma nad i pod sobą elementy listy to
 15. indx->s_up->s_down = indx->s_down; // przypisywanie adresu dla górnego elementu
 16. indx->s_down->s_up = indx->s_up; // przypisywanie adresu dla dolnego elementu
 17. delete indx; // zwalnianie pamięci
 18. indx = 0;
 19. }else if(!indx->s_down){ // gdy element listy nie ma pod sobą żadnego elementu listy to
 20. indx->s_up->s_down = 0; // element górny musi mieć przypisany adres zerowy
 21. delete indx; // zwalniam pamięć
 22. indx = 0;
 23. }
 24. }
 25. }

Przydałaby się jeszcze funkcja, która wypisze wszystkie elementy listy na ekranie:

Listing 6
 1. void WypiszStudentow(lista_studentow *s){
 2. if(s){
 3. cout<<"=========================================================\n";
 4. do{
 5. cout<<"Podaj nazwisko studenta: "<<s->s.Nazwisko<<endl;
 6. cout<<"Podaj imie studenta: "<<s->s.Imie<<endl;
 7. cout<<"Ocena koncowa z matematyki: "<<s->s.MatematykaOcena<<endl;
 8. cout<<"Ocena koncowa z fizyki: "<<s->s.FizykaOcena<<endl;
 9. cout<<"=========================================================\n";
 10. s = s->s_down;
 11. }while(s);
 12. }
 13. }

Ostania funkcja do zwalniania całej pamięci (czyli usuwania wszystkich elementów listy):

Listing 7
 1. void ZwolnijPamiec(lista_studentow **s/*wskaźnik do adresu pierwszego elementu listy*/){
 2. lista_studentow *temp; // zmienna pomocnicza
 3. while(*s){ // dopóki s nie wskazuje na zerowy adres pamięci
 4. temp = (*s)->s_down; // przepisywanie pamięci elementu o 1 pozycję niżej niż *s
 5. delete (*s); // zwalnianie pamięci
 6. *s = temp; // przypisywanie adresu poprzednio zapamiętanej
 7. }
 8. }

Pora zrobić coś z tym i utworzyć sobie przykładową listę dwukierunkową:

Listing 8
 1. int main(){
 2. lista_studentow *s = 0; // wskaźnik na pierwszy element listy
 3. DodajStudenta(&s); // dodawanie pierwszego studenciaka
 4. DodajStudenta(&s); // drugiego
 5. DodajStudenta(&s); // trzeciego
 6. WypiszStudentow(s); // wypisywanie studenciaków
 7. cout<<endl<<"Usuwanie studenta"<<endl;
 8. UsunStudenta(&s,1); // usuwanie studenciaka o indeksie 1
 9. WypiszStudentow(s); // znów wypisywanie
 10. ZwolnijPamiec(&s); // zwalnianie pamięci
 11. WypiszStudentow(s); // wypisywanie (żeby sprawdzić czy zwolniło)
 12. if(!s) // to też oznacza zwolnienie pamięci
 13. cout<<"Zwolniono pamiec";
 14. cout<<"Wcisnij enter, aby zamknac program...";
 15. cin.get();
 16. return 0;
 17. }

Na koniec warto by było jeszcze funkcję napisać, która oblicza liczbę elementów w liście, dodaje element do listy w wskazanym jej miejscu. Zadania te pozostawiam do rozwiązania czytelnikowi.

Propozycje książek

Komentarze