Obsługa i przeciążanie operatorów klas

Stronę tą wyświetlono już: 4826 razy

Lista operatorów możliwych do przeciążenia

Poniżej zamieszczam listę operatorów, które można przeciążać:

 1. + operator ten może przyjmować jeden lub dwa argumenty;
 2. - operator ten może przyjmować jeden lub dwa argumenty;
 3. * mnożenie;
 4. / dzielenie;
 5. % dzielenie modulo;
 6. ^ operator bitowej alternatywy wykluczającej XOR;
 7. & dwuarguumentowy operator bitowej koniunkcji AND, lub jednoargumentowy operator uzyskania adresu;
 8. | operator bitowej alternatywy OR;
 9. ~ operator negacji bitowej jednoargumentowy;
 10. ! operator negacji wartości NOT;
 11. = operator podstawienia;
 12. < mniejsze niż;
 13. > większe niż;
 14. += zwiększanie o wartość;
 15. -= zmniejszanie o wartość;
 16. *= mnożenie przez wartość;
 17. /= dzielenie przez wartość;
 18. %= dzielenie modulo (reszta z dzielenia);
 19. ^= operacja bitowej alternatywy wykluczającej XOR;
 20. &= operator bitowej koniunkcji AND;
 21. |= operator bitowej alternatywy OR;
 22. << operator bitowego przesunięcia w lewo;
 23. >> operator bitowego przesunięcia w prawo;
 24. >>= operator bitowego przesunięcia w prawo;
 25. <<= operator bitowego przesunięcia w lewo;
 26. == operator równości;
 27. != operator nierówności;
 28. <= mniejsze lub równe;
 29. >= większe lub równe;
 30. && oraz (AND);
 31. || lub (OR);
 32. ++ inkrementacja;
 33. -- dekrementacja;
 34. , przecinek;
 35. ->*
 36. ->
 37. () operator funktora mogący przyjmować dowolną liczbę argumentów;
 38. [] operator indeksowania tablic;
 39. new operator dynamicznego przydzielenia pamięci;
 40. new[] operator dynamicznego przydzielenia pamięci;
 41. delete operator zwalniania pamięci;
 42. delete[] operator zwalniania pamięci;
 43. typ_danych() operatory rzutowania

Obsługa operatorów

Czas zakasać rękawy i nieco pobawić się w obsługę operatorów, co też i czynię w poniższym przykładowym kodzie:

Listing 1
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. #include <math.h>
 4. using namespace std;
 5. struct POINT{ // deklaracja przykładowej struktury, potrzebnej do zademostrowania mechanizmu operatora rzutowania
 6. int x;
 7. int y;
 8. };
 9. class point2d{
 10. private:
 11. double x;
 12. double y;
 13. public:
 14. point2d():x(0),y(0){};
 15. point2d(double x,double y):x(x),y(y){};
 16. point2d(const point2d &p):x(p.x),y(p.y){};
 17. point2d(point2d &p):x(p.x),y(p.y){};
 18. inline double GetLength() const {return sqrt(x * x + y * y);}
 19. // operator podstawiania
 20. point2d & operator =(const point2d &p){
 21. x = p.x;
 22. y = p.y;
 23. return *this;}; // proste podstawienie
 24. point2d & operator =(const double length){ // ustaiwa długość wektora
 25. if(x!=0 && y !=0){ // gdy jego wartość nie jest równa zero
 26. double k = length / GetLength(); // oblicz współczynnik skalowania
 27. x *= k; // skalowanie x
 28. y *= k; // skalowanie y
 29. }
 30. return *this;
 31. };
 32. // operatory porównania wartości
 33. inline bool operator == (const point2d &p) const {return x * x + y * y == p.x * p.x + p.y * p.y;};
 34. inline bool operator == (const double &length) const {return x * x + y * y == length * length;};
 35. inline bool operator != (const point2d &p) const {return x * x + y * y != p.x * p.x + p.y * p.y;};
 36. inline bool operator != (const double &length) const {return x * x + y * y != length * length;};
 37. inline bool operator <(const point2d &p) const {return x * x + y * y < p.x * p.x + p.y * p.y;};
 38. inline bool operator <(const double &length) const {return x * x + y * y < length * length;};
 39. inline bool operator >(const point2d &p) const {return x * x + y * y > p.x * p.x + p.y * p.y;};
 40. inline bool operator >(const double &length) const {return x * x + y * y > length * length;};
 41. inline bool operator >=(const point2d &p) const {return x * x + y * y >= p.x * p.x + p.y * p.y;};
 42. inline bool operator >=(const double &length) const {return x * x + y * y >= length * length;};
 43. inline bool operator <=(const point2d &p) const {return x * x + y * y <= p.x * p.x + p.y * p.y;};
 44. inline bool operator <=(const double &length) const {return x * x + y * y <= length * length;};
 45. // Operatory matematyczne
 46. inline point2d & operator +=(const point2d &p){x += p.x; y += p.y;return *this;}; // dodawanie dwóch wektorów
 47. inline point2d & operator -=(const point2d &p){x -= p.x; y -= p.y;return *this;}; // odejmowanie dwóch wektorów
 48. inline point2d & operator *=(const double &k){x *= k; y *= k;return *this;}; // iloczyn wektora przez skalar
 49. inline point2d & operator /=(const double &k){x /= k; y /= k;return *this;}; // iloraz wektora przez skalar
 50. inline double operator *(const point2d &p){ // iloczyn skalarny dwoch wektorów
 51. return x * p.x + p.y * y;
 52. };
 53. friend ostream & operator << (ostream & ostr, const point2d & p2d);
 54. inline double operator [](const unsigned int &i){return i % 2 ? y : x;};// zwraca wartość x, gdy i % 2 == 0; w przeciwnym razie zwraca y
 55. inline void operator ()(unsigned int i, double walue){if(i % 2)
 56. y=walue;
 57. else
 58. x = walue;
 59. };
 60. inline void operator ()(double x, double y){ // ustawianie wartości współrzędnych
 61. this->x = x;
 62. this->y = y;
 63. }
 64. // operatory rzutowania
 65. inline operator POINT() const {POINT pt; pt.x = x; pt.y = y; return pt;};
 66. /*point2d operator +(const point2d p){point2d p1(x + p.x, y + p.y);
 67. return p1;};*/
 68. };
 69. ostream & operator << (ostream & ostr, const point2d & p2d) // przeciążanie operatora << dla wypisywania tekstu
 70. {
 71. return ostr <<"X= "<<p2d.x<<" Y="<<p2d.y<<endl;
 72. }
 73. point2d operator +(const point2d &p1, const point2d &p2){ // zewnętrzny operator dodawania
 74. point2d p = p1;
 75. p += p2;
 76. return p;
 77. }
 78. point2d operator -(const point2d &p1, const point2d &p2){ // zewnętrzny operator dodawania
 79. point2d p = p1;
 80. p -= p2;
 81. return p;
 82. }
 83. // operator porównania z lewym argumentem typu double a prawym typu point2d
 84. bool operator == (const double length, const point2d &p){
 85. return p == length; // wykorzystanie operatora zawartego w definicji klasy point2d
 86. }
 87. bool operator != (const double length, const point2d &p){
 88. return p != length; // wykorzystanie operatora zawartego w definicji klasy point2d
 89. }
 90. bool operator < (const double length, const point2d &p){
 91. return p > length; // wykorzystanie operatora zawartego w definicji klasy point2d
 92. }
 93. bool operator > (const double length, const point2d &p){
 94. return p < length; // wykorzystanie operatora zawartego w definicji klasy point2d
 95. }
 96. bool operator <= (const double length, const point2d &p){
 97. return p >= length; // wykorzystanie operatora zawartego w definicji klasy point2d
 98. }
 99. bool operator >= (const double length,const point2d &p){
 100. return p <= length; // wykorzystanie operatora zawartego w definicji klasy point2d
 101. }
 102. int main(){
 103. point2d p(10,0);
 104. point2d p2 = p; // wywołanie operatora podstawienia
 105. p += p2; // wywołanie wewnętrznego operatora +=
 106. cout<<p; // wywołanie operatora <<
 107. p = p2 + p; //wywołanie operatora zewnętrznego +
 108. cout<<p; // wywołanie operatora <<
 109. if(p == p2){ // wywołanie operatora wewnętrznego klasy point2d !=
 110. cout<<"p = p2"<<endl;
 111. }else{
 112. cout<<"p != p2"<<endl;
 113. }
 114. if(p != p){ // wywołanie operatora wewnętrznego klasy point2d !=
 115. cout<<"p!=p"<<endl;
 116. }else{
 117. cout<<"p=p"<<endl;
 118. }
 119. if(10. < p2){ // wywołanie zewnętrznego operatora <
 120. cout<<"|p2| >= 10"<<endl;
 121. }else if(10. == p2){ // wywołanie zewnętrznego operatora ==
 122. cout<<"|p2| = 10"<<endl;
 123. }else if(10. > p2){ // wywołanie operatora zewnętrznego >
 124. cout<<"|p2|< 10"<<endl;
 125. }
 126. p2(1u,10.); // wywołanie funktora ustawiającgo podaną współrzędną wektora p2 (typ unsigned int jako pierwszy argument i double jako drugi);
 127. cout<<p2; // wywołanie operatora <<
 128. p2(100.,100.); // wywołanie funktora ustawiającego obie współrzędne (typy double jako argumenty)
 129. cout<<p2; // wywołanie operatora <<
 130. cout<<"Iloczyn skalarny p i p2 wynosi: "<<p*p2<<endl; // tutaj wywołuję operator mnożenia skalarnego *
 131. p2 /= 3.14; // wywołanie operatora dzielenia przez skalar
 132. cout<<p2; // wywołanie operatora <<
 133. POINT pt = POINT(p2); // wywołanie operatora typu point2d na POINT
 134. cout<<"Zrzutowane na strukture POINT wspolrzedne: X="<<pt.x<<"; Y="<<pt.y<<endl<<endl;
 135. cout<<"Wcisnij enter, aby zamknac porgram...";
 136. cin.get();
 137. return 0;
 138. }
Propozycje książek

Komentarze