Klasa string

Stronę tą wyświetlono już: 6248 razy

Klasa string jest listą przystosowaną do przechowywania i operowania na zmiennych tekstowych. Dzięki tej klasie znacznie łatwiej wykonuje się operacje wczytywania danych z klawiatury, jak również znacznie ułatwione zostało łączenie tekstów w jedną całość. Klasa dysponuje szeregiem funkcji, które można wykorzystać do przetwarzania tekstu zawartego w obiekcie tejże klasy.

Na dobry początek zacznę od zademonstrowania najczęściej wykorzystywanych metod i operatorów tejże klasy, z której można korzystać po załączeniu pliku string:

Listing 1
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <windows.h>
 4. using namespace std;
 5. int main(){
 6. string name;
 7. string surname;
 8. cout<<"Podaj swoje imie: ";
 9. cin>>name; // wczytywanie danych do obiektu klasy string dzięki przeciążeniu operatora >>
 10. cout<<"Podaj swoje nazwisko: ";
 11. cin>>surname; // wczytywanie danych
 12. cout<<endl<<endl<<"Twoje nazwisko i imie: "<<surname<<" "<<name; // tutaj jest wypisywanie tekstu na ekranie dzięki przeciążeniu operatora <<
 13. string surnameAndName = surname; // podstawianie
 14. surnameAndName += " "; // dodawanie
 15. surnameAndName += name; // dodawanie tekstu z zmiennej typu string
 16. cout<<endl<<endl<<"Twoje nazwisko i imie (w jednej zmiennej): "<<surnameAndName; // wypisywanie
 17. string::size_type i = surnameAndName.find(" ",0); // szukanie pierwszego wystąpienia znaku spacji
 18. if(i != string::npos){
 19. string surname2;
 20. string name2;
 21. surname2.insert(0, // miejsce wstawienia (pozycja 0)
 22. surnameAndName.c_str(), // wstawiany ciąg znaków const char* wyciągnięty z zmiennej surnameAndName za pomocą metody c_str()
 23. i // liczba wstawianych znaków
 24. ); // ta metoda wstawia w określonym miejscu łańcucha znaków zmiennej surname2 i znaków zawartych w podanej zmiennej łańcuchowej const char*
 25. name2.insert(0, // miejsce wstawienia
 26. surnameAndName.c_str() + i // wskaźnik stałego ciągu znaków const char* przesunięty o i znaków
 27. ); // ta metoda wstawia w określonym miejscu łańcucha znoków zmiennej name2 podany ciąg znaków
 28. surname2.clear(); // usuwa tekst z zmiennej surname2
 29. surname2.insert(surname2.begin(), // wskaźnik do początku łańcucha znaków surname2
 30. surnameAndName.begin(), // wskaźnik do początka listy surnameAndName
 31. surnameAndName.begin() + i // wskaźnik do i - tego elementu zawartego w liście surnameAndName
 32. ); // wstawia do zmiennej surname w miejscu wskazania elementy z zmiennej surnameAndName zaczynając od początekowego adresu wskazania po końcowy adres wskazania
 33. cout<<endl<<endl<<"Wyciagniete imie: "<< name2 <<" i nazwisko: "<< surname2;
 34. }
 35. string tekst_koncowy = "Wcisnij enter, aby zamknac program...";
 36. cout<<endl<<endl;
 37. for(int i = 0; i < tekst_koncowy.size() /* metoda size zwraca mi liczbę znaków zawartych w obiekcie */; i++){
 38. cout<<tekst_koncowy[i]; // tak odwołuję się do poszczególnych elementów listy
 39. Sleep(50); // ta funkcja spowoduje odczekanie 50 ms przed przystąpieniem do realizacji reszty programu
 40. }
 41. cin.get();
 42. return 0;
 43. }

Metoda find zwraca pozycję pierwszego wystąpienia danego ciągu znaków w bieżącym obiekcie klasy typu string, gdzie przeszukiwanie rozpoczyna się od podanego indeksu przeszukiwania. Zwracana wartość jest liczbą typu std::string::size_type i gdy jej wartość jest równa stałej std::string::npos, wtedy wiadomo, że program nie znalazł żadnego wystąpienia danego ciągu znaków w bieżącym obiekcie klasy typu string.

Bardzo podobną rolę odgrywają metody find_first_of, find_first_not_of, find_last_of i find_last_not_of, z tą tylko różnicą, że znajdują one licząc od początku lub końca listy pierwsze wystąpienie jednego z wymienionych lub nie wymienionego znaku w podanym ciągu znaków. Oto bardzo prosta funkcja do parsowania tekstu, jako prosty przykład zastosowania metody find_first_of:

Listing 2
 1. void ParseString(string str_to_parse, vector<string> &tString){
 2. if(tString.size()){
 3. tString.clear(); // czyszczę tablicę, jeżeli ta zawiera jakieś elementy
 4. }
 5. char parse_signs[] = "-+*()/="; // a tutaj znaki, względem których dziabany tekst będzie
 6. string::size_type sizeBegin = 0; // początkowy indeks przeszukiwania
 7. string::size_type sizeEnd = str_to_parse.find_first_of(parse_signs, sizeBegin); // tu szukam wystąpienia jednego z podanych znaków
 8. while(sizeEnd != string::npos){ // dopóki funkcja find_first_of znajduje dany znak w ciągu znaków string to
 9. if(sizeEnd != sizeBegin){
 10. tString.push_back(
 11. str_to_parse.substr(sizeBegin, sizeEnd - sizeBegin) // wydziabój tekst spomiędzy operatorów
 12. ); // i wrzucaj go do wora, znaczy się kontenera
 13. }
 14. tString.push_back(
 15. str_to_parse.substr(sizeEnd,1) // i wydziabój operator
 16. ); // po czym wrzucaj do wora, znaczy się kontenera
 17. sizeBegin = sizeEnd + 1; // przypisuj zmiennej zmiennej początku adres końca zwiększony o 1
 18. sizeEnd = str_to_parse.find_first_of(parse_signs, sizeBegin); // znajduj nowe wystąpienie jednego ze znaków
 19. };
 20. if(sizeBegin < str_to_parse.size()){ // a to gdy końcówka została do wydziabania
 21. tString.push_back(
 22. str_to_parse.substr(sizeBegin) // wydziabóję końcówkę
 23. ); // i dawaj do wora
 24. }
 25. }

Powyższa funkcja wykorzystuje w przebiegły sposób metodę find_first_of, w podobny sposób jednak można by stworzyć funkcję, która wykorzystywałaby jedną z wcześniej wymienionych metod przeznaczonych do przeszukiwania tekstu w poszukiwaniu określonych znaków.

Poniżej zamieszczam listę metod klasy typu string:

append dodaje ciąg znaków podanych w postaci wskaźnika const char *
assignprzypisuje ciąg znaków podanych w postaci wskaźnika const char *
atzwraca referencje do elementu o podanym indeksie
beginzwraca wskaźnik do pierwszego elementu
c_strzwraca ciąg znaków jako const char* będący tekstem zawartym wewnątrz obiektu klasy string
capacityzwraca największą liczbę elementów, jakie mogłyby zostać przechowane w ciągu znaku bez zwiększania zajmowanego obszaru pamięci
clearczyści listę;
compareporównuje dwa ciągi znaków, jeżeli różnicy nie ma to zwraca zero
copykopiuje dane do zmiennej typu const char *
_Copy_snowsza wersja poprzedniej metody (bardziej zalecana)
datakonwertuje zawartość stringa w tablicę znaków const char*
emptysprawdza, czy zawiera jakieś znaki
endzwraca wskaźnik do końca listy
eraseusuwa dany element, lub zakres elementów z listy znaków
findprzeszukuje tekst w poszukiwaniu wystąpienia podanego wzorca
find_first_not_ofprzeszukiwanie tekstu w poszukiwaniu wystąpienia pierwszego znaku, który nie pasuje do wzorca
find_first_ofprzeszukiwanie tekstu w poszukiwaniu wystąpienia pierwszego znaku, który pasuje do wzorca
find_last_not_ofprzeszukiwanie tekstu od końca w poszukiwaniu wystąpienia znaku, który nie pasuje do wzorca
find_last_ofprzeszukiwanie tekstu od końca w poszukiwaniu wystąpienia znaku, który pasuje do wzorca
insertwstawia określoną liczbę elementów w określonym miejscu listy
lengthzwraca bieżącą liczbę elementów zawartych w stringu
max_sizezwraca maksymalną liczbę znaków, jakie string może zawierać
push_backwstawia znak na koniec stringa
replacezastępuje wskazany zakres znaków podanym nowym zakresem znaków
rfindprzeszukuje tekst od tyłu w poszukiwaniu wystąpienia w tekście podanego ciągu znaków
sizezwraca bieżącą liczbę elementów w stringu
substrkopiuje określony wycinek stringa
swapzamienia zawartość dwóch stringów miejscami
Propozycje książek

Komentarze