Funkcje i stałe matematyczne

Stronę tą wyświetlono już: 3032 razy

Stałe matematyczne

W pliku nagłówkowym math.h znajduje się taki oto zapis stałych matematycznych:

Listing 1
 1. #if defined(_USE_MATH_DEFINES) && !defined(_MATH_DEFINES_DEFINED)
 2. #define _MATH_DEFINES_DEFINED
 3. #define M_E 2.71828182845904523536
 4. #define M_LOG2E 1.44269504088896340736
 5. #define M_LOG10E 0.434294481903251827651
 6. #define M_LN2 0.693147180559945309417
 7. #define M_LN10 2.30258509299404568402
 8. #define M_PI 3.14159265358979323846
 9. #define M_PI_2 1.57079632679489661923
 10. #define M_PI_4 0.785398163397448309616
 11. #define M_1_PI 0.318309886183790671538
 12. #define M_2_PI 0.636619772367581343076
 13. #define M_2_SQRTPI 1.12837916709551257390
 14. #define M_SQRT2 1.41421356237309504880
 15. #define M_SQRT1_2 0.707106781186547524401
 16. #endif /* _USE_MATH_DEFINES */

Z powyższego kodu wynika, że wystarczy przed załączeniem pliku math.h zadeklarować stałą _USE_MATH_DEFINFINES pozbawioną jakiejkolwiek wartości, aby mieć dostęp do powyższej wymienionych stałych matematycznych. Kod powinien wyglądać więc tak:

Listing 2
 1. #define _USE_MATH_DEFINFINES
 2. #include <math.h>

Funkcje matematyczne

Funkcje potęgowe i logarytmiczne

Listing 3
 1. double sqrt(double x) // funkcja zwraca pierwiastek z liczby x
 2. double pow(double x,double y) // funkcja zwraca liczbę x podniesioną do potęgi y.
 3. double exp(double x) // funkcja zwraca stałą matematyczną e podniesioną do potęgi x
 4. double log(double x) // funkcja zwraca logarytm naturalny liczby x.
 5. double log10(double x) // funkcja zwraca logarytm o podstawie 10 z liczby x.
 6. double log10(double x) // funkcja zwraca logarytm o podstawie 10 z liczby x

Reszta z dzielenia liczb zmiennoprzecinkowych

Listing 4
 1. double modf(double x,double y) // funkcja zwraca resztę z dzielenia liczby x przez y

Zaokrąglanie liczby zmiennoprzecinkowej

Listing 5
 1. double floor(double x) // zwraca wartość x zaokrągloną w dół do liczby całkowitej
 2. double ceil(double x) // zwraca wartość x zaokrągloną w górę do liczby całkowitej

Wartość bezwzględna

Listing 6
 1. double abs(double x) // zwraca wartość bezwzględną z x

Funkcje trygonometryczne sin, cos, tan

Listing 7
 1. double sin(double x) // zwraca wartość sinusa kąta x podanego w radianach
 2. double cos(double x) // zwraca wartość cosinusa kąta x podanego w radianach
 3. double tan(double x) // zwraca wartość tangensa kąta x podanego w radianach

Funkcje trygonometryczne sinh, cosh, tanh

Listing 8
 1. double sinh(double x) // zwraca wartość sinusa hiperbolicznego kąta x podanego w radianach
 2. double cosh(double x) // zwraca wartość cosinusa hiperbolicznego kąta x podanego w radianach
 3. double tanh(double x) // zwraca wartość tangensa hiperbolicznego kąta x podanego w radianach

Funkcje trygonometryczne asin, acos, atan

Listing 9
 1. double asin(double x) // oblicza arcus sinus wartości x zwracając kąt w radianach
 2. double acos(double x) // oblicza arcus cosinus wartości x zwracając kąt w radianach
 3. double atan(double x) // oblicza arcus tangens wartości x zwracając kąt w radianach
Propozycje książek

Komentarze