Funkcje i stałe matematyczne

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3949 razy

Stałe matematyczne

W pliku nagłówkowym math.h znajduje się taki oto zapis stałych matematycznych:

#if defined(_USE_MATH_DEFINES) && !defined(_MATH_DEFINES_DEFINED) #define _MATH_DEFINES_DEFINED #define M_E 2.71828182845904523536 #define M_LOG2E 1.44269504088896340736 #define M_LOG10E 0.434294481903251827651 #define M_LN2 0.693147180559945309417 #define M_LN10 2.30258509299404568402 #define M_PI 3.14159265358979323846 #define M_PI_2 1.57079632679489661923 #define M_PI_4 0.785398163397448309616 #define M_1_PI 0.318309886183790671538 #define M_2_PI 0.636619772367581343076 #define M_2_SQRTPI 1.12837916709551257390 #define M_SQRT2 1.41421356237309504880 #define M_SQRT1_2 0.707106781186547524401 #endif /* _USE_MATH_DEFINES */

Z powyższego kodu wynika, że wystarczy przed załączeniem pliku math.h zadeklarować stałą _USE_MATH_DEFINFINES pozbawioną jakiejkolwiek wartości, aby mieć dostęp do powyższej wymienionych stałych matematycznych. Kod powinien wyglądać więc tak:

#define _USE_MATH_DEFINFINES #include <math.h>

Funkcje matematyczne

Funkcje potęgowe i logarytmiczne

double sqrt(double x) // funkcja zwraca pierwiastek z liczby x double pow(double x,double y) // funkcja zwraca liczbę x podniesioną do potęgi y. double exp(double x) // funkcja zwraca stałą matematyczną e podniesioną do potęgi x double log(double x) // funkcja zwraca logarytm naturalny liczby x. double log10(double x) // funkcja zwraca logarytm o podstawie 10 z liczby x. double log10(double x) // funkcja zwraca logarytm o podstawie 10 z liczby x

Reszta z dzielenia liczb zmiennoprzecinkowych

double modf(double x,double y) // funkcja zwraca resztę z dzielenia liczby x przez y

Zaokrąglanie liczby zmiennoprzecinkowej

double floor(double x) // zwraca wartość x zaokrągloną w dół do liczby całkowitej double ceil(double x) // zwraca wartość x zaokrągloną w górę do liczby całkowitej

Wartość bezwzględna

double abs(double x) // zwraca wartość bezwzględną z x

Funkcje trygonometryczne sin, cos, tan

double sin(double x) // zwraca wartość sinusa kąta x podanego w radianach double cos(double x) // zwraca wartość cosinusa kąta x podanego w radianach double tan(double x) // zwraca wartość tangensa kąta x podanego w radianach

Funkcje trygonometryczne sinh, cosh, tanh

double sinh(double x) // zwraca wartość sinusa hiperbolicznego kąta x podanego w radianach double cosh(double x) // zwraca wartość cosinusa hiperbolicznego kąta x podanego w radianach double tanh(double x) // zwraca wartość tangensa hiperbolicznego kąta x podanego w radianach

Funkcje trygonometryczne asin, acos, atan

double asin(double x) // oblicza arcus sinus wartości x zwracając kąt w radianach double acos(double x) // oblicza arcus cosinus wartości x zwracając kąt w radianach double atan(double x) // oblicza arcus tangens wartości x zwracając kąt w radianach
Propozycje książek