Operacje we/wy na plikach

Stronę tą wyświetlono już: 4772 razy

Zapis/odczyt danych tekstowych

W przypadku zapisu danych składających się często z rekordów o zmiennej długości wygodnie jest wczytywać i zapisywać dane jako tekst, gdzie kolejne elementy danego rekordu są oddzielone umownym znakiem. Takim umownym znakiem może być np. tabulator, średnik i w zasadzie każdy znak, który nie będzie kolidował z formatem zapisywanych danych. W celu skorzystania z klasy odpowiedzialnej za otwieranie i zapis danych w pliku konieczne jest załączenie pliku nagłówkowego fstream, w którym to znajduje się deklaracja klasy o tej samej nazwie, czyli fstream, która to zostanie wykorzystana do zapisu i odczytu danych w pliku tekstowym.

Listing 1
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <string.h>
 4. using namespace std;
 5. int main(){
 6. fstream file("file.txt", // ścieżka do otwieranego pliku (w tym przypadku względna)
 7. std::ios_base::out // tryb otwarcia do zapisu
 8. ); // utworznie obiektu typu fstream
 9. if(file.is_open()){ // metoda is_open() sprawdza, czy plik rzeczywiście został otwarty (równie dobrze można użyć metody .good())
 10. for(int i = 0; i < 10; i++){ // od 0 do 9
 11. file << "Tekst "<<i + 1<<endl; // zapis tekstu z znakiem nowej linii na końcu
 12. }
 13. file.close(); // zamykanie pliku
 14. }
 15. file.open("file.txt",std::ios_base::in); // otwarcie tego samego pliku w trybie do odczytu
 16. if(file.is_open()){ // jeżeli otwarte
 17. char buffor[255]; // bufor danych
 18. while(!file.eof()){ // dopuki nie osiągnięto końca pliku
 19. file.getline(buffor, sizeof(buffor) / sizeof(char)); // wczytywanie linii tekstu z pliku (do znaku końca linii)
 20. cout<<buffor<<endl<<endl; // wyświetlanie tekstu
 21. }
 22. file.close(); // zamykaj plik
 23. }
 24. file.open("file.txt",std::ios_base::in); // otwarcie tego samego pliku w trybie do odczytu
 25. if(file.is_open()){ // jeżeli otwarte
 26. string str; // bufor danych
 27. while(!file.eof()){ // dopuki nie osiągnięto końca pliku
 28. getline(file, str); // wczytywanie linii tesktu z pliku (do znaku końca linii) do zmiennej typu string
 29. cout<<str<<endl<<endl; // wyświetlanie tekstu
 30. }
 31. file.close(); // zamykaj plik
 32. }
 33. cout<<"Wcisnij enter, aby zamknac program...";
 34. cin.get();
 35. return 0;
 36. }

Jak wynika z powyższego kodu, już przy tworzeniu obiektu klasy fstream można otworzyć plik, podając konstruktorowi tejże klasy: względną (np. "file.txt") lub bezwzględną ścieżkę dostępu do pliku (np. "C:\file.txt"). Kolejny argument określa tryb dostępu do pliku, który może być kombinacją dwóch ustawień: std::ios::in - do odczytu; std::ios::out - do zapisu. Aby otworzyć plik do odczytu i do zapisu trzeba podać argument: std::ios::in|std::iso::out. Istnieje też możliwość otworzenia pliku za pomocą wewnętrznej metody open, która przyjmuje te same argumenty. Poniżej zamieszczam opis możliwych do użycia trybów odczytu pliku:

std::ios_base::appotwieranie z dopisywaniem danych do końca pliku;
std::ios_base::ateustawia wskaźnik pliku na jego koniec;
std::ios_base::binarywczytywanie danych binarnych;
std::ios_base::intryb do odczytu danych;
std::ios_base::outtryb zapisu danych do pliku;
std::ios_base::trunczrzuca zawartość pliku, która jest tracona w chwili jego otwierania.

Po otworzeniu pliku trzeba się upewnić, czy aby na pewno ten został otworzony. Do tego celu można posłużyć się jedną z dwóch dostępnych metod: is_open() lub good(), obie te metody zwracają true, gdy otwarcie pliku się powiodło, zaś false w przeciwnym przypadku. Równie ważna jest metoda eof(), która zwraca true, gdy podczas odczytu osiągnięto koniec pliku.

W powyższym przykładzie dwukrotnie otworzyłem ten sam plik. W pierwszym jednak przypadku użyłem metody wewnętrznej getline(buffer, bufferSize) gdzie buffer jest typu const char*, a bufferSize jest typu unsigned int; natomiast w drugim funkcji std::getline(file, str) gdzie z kolei pierwszy argument jest typu fstream, drugi zaś typu string.

Czas zrobić nieco ciekawszy przykład, na bazie programu, który wykonałem na stronie Programowanie → Podstawy C++ → Metody wirtualne, czysto wirtualne oraz klasy abstrakcyjne, nie będę przepisywał całego projektu, powiem tylko co gdzie należy dodać. Do definicji klasy abstrakcyjnej iObject należy dodać taką oto czysto wirtualną metodę:

Listing 2
 1. virtual void WriteToFile(std::fstream &f) const =0;// metoda czysto wirtualna związana z obsługą zapisu danych do pliku

Do definicji klasy point2d metodę:

Listing 3
 1. inline virtual void WriteToFile(std::fstream &f) const {f <<"Point2d: x="<<x<<"; y="<<y<<";"<<std::endl;}; // obsługa zapisu do pliku

Do definicji klasy point3d metodę:

Listing 4
 1. inline virtual void WriteToFile(std::fstream &f) const {f <<"Point3d: x="<<x<<"; y="<<y<<"; z="<<z<<";"<<std::endl;}; // obsługa zapisu do pliku

Do definicji klasy line metodę:

Listing 5
 1. inline virtual void WriteToFile(std::fstream &f) const {f <<"Line: x1="<<firstPoint.GetX()<<"; y2="<<firstPoint.GetY()<<"; x2="<<secondPoint.GetX()<<"; y2="<<secondPoint.GetY()<<";"<<std::endl;}; // obsługa zapisu do pliku

Do definicji klasy circle metodę:

Listing 6
 1. inline virtual void WriteToFile(std::fstream &f) const {f <<"Circle: xc="<<x<<"; yc="<<y<<"; ray="<<ray<<";"<<std::endl;}; // obsługa zapisu do pliku

De definicji klasy ellipse metodę:

Listing 7
 1. inline virtual void WriteToFile(std::fstream &f) const {f <<"Ellipse: xc="<<x<<"; yc="<<y<<"; r1="<<r1<<"; r2="<<r2<<";"<<std::endl;}; // obsługa zapisu do pliku

Na koniec kilka funkcji dodatkowych:

Listing 8
 1. void ParseString(std::string str_to_parse, std::vector<std::string> &tString,std::string parse_signs){
 2. if(tString.size()){
 3. tString.clear();
 4. }
 5. std::string::size_type sizeBegin = 0;
 6. std::string::size_type sizeEnd = str_to_parse.find_first_of(parse_signs, sizeBegin);
 7. while(sizeEnd != std::string::npos){
 8. if(sizeEnd != sizeBegin){
 9. tString.push_back(
 10. str_to_parse.substr(sizeBegin, sizeEnd - sizeBegin)
 11. );
 12. }
 13. tString.push_back(
 14. str_to_parse.substr(sizeEnd,1)
 15. );
 16. sizeBegin = sizeEnd + 1;
 17. sizeEnd = str_to_parse.find_first_of(parse_signs, sizeBegin);
 18. };
 19. if(sizeBegin < str_to_parse.size()){
 20. tString.push_back(
 21. str_to_parse.substr(sizeBegin)
 22. );
 23. }
 24. }
 25. void SaveToFile(std::vector<iObject*> &tObject){ // funkcja zapisująca dane o utworzonych obiektach do pliku tekstowego
 26. std::fstream file("SaveFile.txt",std::ios_base::out); // otwieranie pliku do zapisu
 27. if(file.is_open()){ // czy otwarty
 28. for(std::vector<iObject*>::iterator i = tObject.begin(); i < tObject.end(); i++){ // iterowanie po interfejsach obiektów zawartych w kontenerze
 29. (*i)->WriteToFile(file); // zapis
 30. }
 31. }else{
 32. std::cout<<"Wzielo sie i nie zapisalo"<<std::endl<<std::endl;
 33. }
 34. }
 35. void ReadFromFile(std::vector<iObject*> &tObject){ // czytanie danych z pliku tekstowego
 36. std::fstream file("SaveFile.txt",std::ios_base::in); // otwieranie pliku
 37. if(file.is_open()){ // sprawdzanie, czy się otworzył
 38. while(!file.eof()){ // czy koniec pliku został osiągnięty, jak nie to
 39. std::string temp; // pomocnicza do wczytywania zmienna
 40. std::getline(file, temp); // wczytuję
 41. std::vector<std::string> tStr; // tablica do parsowania tekstu z zmiennej pomocniczej temp
 42. ParseString(temp, tStr, " ;="); // parsuję tekst względem spacjji, średnika i znaku równości
 43. if(tStr.size()){ // jak tStr.size() nie jest równe zero to
 44. if(tStr[0].compare("Point2d:") == 0){ // jak pierwszy element zawiera tekst "Point2d:" to
 45. if(tStr.size() == 11){ // jak liczba elementów w tablicy sparsowanego tekstu się zgadza to
 46. std::cout<<"Wczytano Point2d "<<tStr.size()<<std::endl; // info, że tak, syćko jest w pożądku
 47. tObject.push_back(new point2d(atol(tStr[4].c_str()), atol(tStr[9].c_str()))); // i dodaję do tablicy interfejsów nowy obiekt
 48. }else{ // a jak nie, to znaczy się, że ktoś spartolił formatowanie i się nie wczyta
 49. std::cout<<"Cos nie tak w zapisie \""<<temp<<std::endl<<std::endl;
 50. }
 51. }else if(tStr[0].compare("Point3d:") == 0){ // to samo tylko dla "Point3d:"
 52. if(tStr.size() == 16){
 53. std::cout<<"Wczytano Point3d "<<tStr.size()<<std::endl;
 54. tObject.push_back(new point3d(atol(tStr[2].c_str()), atol(tStr[4].c_str()), atol(tStr[14].c_str())));
 55. }else{
 56. std::cout<<"Cos nie tak w zapisie \""<<temp<<std::endl<<std::endl;
 57. }
 58. }else if(tStr[0].compare("Line:") == 0){ // to samo tylko dla "Line:"
 59. if(tStr.size() == 21){
 60. std::cout<<"Wczytano Line "<<tStr.size()<<std::endl;
 61. int x1 = 0, y1 = 0, x2 = 0, y2 = 0;
 62. sscanf(temp.c_str(),"Line: x1=%i; y2=%i; x2=%i; y2=%i;",&x1, &y1, &x2, &y2);
 63. tObject.push_back(new line(x1, y1, x2, y2));
 64. }else{
 65. std::cout<<"Cos nie tak w zapisie \""<<temp<<std::endl<<std::endl;
 66. }
 67. }else if(tStr[0].compare("Circle:") == 0){ // to samo tylko dla "Circle:"
 68. if(tStr.size() == 16){
 69. std::cout<<"Wczytano Circle "<<tStr.size()<<std::endl;
 70. int xc = 0, yc = 0, ray = 0;
 71. sscanf(temp.c_str(),"Circle: xc=%i; yc=%i; ray=%i;",&xc, &yc, &ray);
 72. tObject.push_back(new circle(xc, yc, ray));
 73. }else{
 74. std::cout<<"Cos nie tak w zapisie \""<<temp<<std::endl<<std::endl;
 75. }
 76. }else if(tStr[0].compare("Ellipse:") == 0){ // to samo tylko dla "Ellipse:"
 77. if(tStr.size() == 21){
 78. std::cout<<"Wczytano Ellipse "<<tStr.size()<<std::endl;
 79. int xc = 0, yc = 0, r1 = 0, r2 = 0;
 80. sscanf(temp.c_str(),"Ellipse: xc=%i; yc=%i; r1=%i; r2=%i",&xc, &yc, &r1, &r2);
 81. tObject.push_back(new ellipse(xc, yc, r1, r2));
 82. }else{
 83. std::cout<<"Cos nie tak w zapisie \""<<temp<<std::endl<<std::endl;
 84. }
 85. }
 86. }
 87. }
 88. }else{
 89. std::cout<<"Wzielo sie i nie wczytalo"<<std::endl<<std::endl;
 90. }
 91. }

Oraz zmienione nieco instrukcje wewnątrz funkcji głównej programu:

Listing 9
 1. int main(){
 2. setlocale(LC_CTYPE,"Polish"); // to po to, żeby mieć polskie znaki
 3. std::vector<iObject*> tObject;
 4. ReadFromFile(tObject); // wczytywanie obiektów na podstawie danych zapisanych w pliku tekstowym
 5. WhatYouWantToDo(tObject);
 6. SaveToFile(tObject); // zapisywanie obiektów w pliku tekstowym
 7. DeleteAllObject(tObject,false);
 8. return 0;
 9. }

Zapis/odczyt danych binarnych

Gdy istnieje konieczność zapisania dużej liczby danych stosuje się nieco inny sposób wczytywania. Po pierwsze potrzebna będzie struktura, która będzie nagłówkiem tworzonego pliku. W nagłówku powinny zostać zawarte informacje dotyczące rozmiaru wczytywanych danych. Oto prościutki przykład programu, który zapisuje dane do pliku i wczytuje dane z pliku:

Listing 10
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <string.h>
 4. using namespace std;
 5. struct headerfile{ // a to będzie struktura nagłówkowa
 6. unsigned int sizedata; // rozmiar danych zawartych w pliku zaraz za nagłówkiem
 7. char text[21]; // jakiś tam dodatkowy tekst w nagłówku
 8. char author_name[21]; // autor pliku
 9. };
 10. int main(){
 11. fstream file("file.txt",std::ios_base::out|std::ios::binary); // otwieranie do odczytu
 12. if(file.is_open()){ // jak otwarty
 13. cout<<"otworzylem"<<endl;
 14. string data = "dane do zapisu w pliku binarnym";
 15. headerfile *hf = new headerfile; // deklaruję pamięć nagłówka
 16. hf->sizedata = data.size() + 1; // zapisuję informację o rozmiarze danych
 17. cout<<data.size() + 1<<endl<<endl;
 18. strcpy(hf->text, "Jakis tekst"); // wczytuje tekst do pola nagłówka text
 19. strcpy(hf->author_name, "Programista"); // to samo dla pola autor_name
 20. file.write((char*)hf, sizeof(headerfile)); // tutaj zapisuję nagłówek w pliku
 21. file.write(data.c_str(), data.size()); // tutaj zapisuję dane dodatkowe w pliku
 22. delete hf; // zwalniam przydzieloną pamięć
 23. hf = NULL;
 24. file.close(); // zamykanie pliku
 25. }
 26. file.open("file.txt",std::ios_base::in|std::ios::binary); // otwieranie do odczytu
 27. if(file.is_open()){ // jak otwarty
 28. cout<<"otworzylem"<<endl;
 29. char* bf = new char[sizeof(headerfile)]; // przygotowuję bufor danych dla nagłówka
 30. file.read(bf, sizeof(headerfile)); // czytam nagłówek
 31. headerfile *hf = (headerfile*)bf; // uzyskuję dane nagłówka
 32. char* data = NULL; // tutaj będę przechwytywał dane dodatkowe z pliku
 33. string datastr; // a tu je zapiszę jako string
 34. if(hf->sizedata){ // jeżeli sizedata nie równe zero to
 35. data = new char[hf->sizedata]; // rezerwowanie pamięci potrzebnej do pozyskania danych
 36. file.read(data, hf->sizedata); // wczytanie danych
 37. data[hf->sizedata - 1] = 0; // na końcu zero powinno być
 38. datastr = data; // przepisanie danych do stringa
 39. delete data; // zwolnienie pamięci
 40. }
 41. cout<<hf->sizedata<<" "<<hf->text<<" "<<hf->author_name<<" "<<datastr<<endl<<endl; // wypisanie na ekranie wczytanych danych
 42. delete bf; // zwalnianie pamięci bufora
 43. hf = NULL; // zerowanie wskaźnika nagłówka
 44. bf = NULL; // zerowanie wskaźnika bufora
 45. file.close(); // zamykanie pliku
 46. }
 47. cout<<"Wcisnij enter, aby zaknac program...";
 48. cin.get();
 49. return 0;
 50. }
Dodatkowe informacje:
 1. cplusplus.com - spis wszystkich metod i operatorów fstream
 2. cplusplus.com - opis metody open wraz z opcjami otwierania

Propozycje książek

Komentarze