Tworzenie własnego okna programu

Stronę tą wyświetlono już: 3378 razy

Kod programu

Na wcześniejszej stronie omówiony został sposób tworzenia nowego projektu o nazwie HelloWorld. Tym razem utworzony projekt będzie wykorzystywał własnoręcznie utworzone okno programu w celu wyświetlenia tego samego tekstu. Rozpocząć należy oczywiście od utworzenia projektu, tym razem niech jego nazwa będzie np. HelloWorld2. Projekt musi być pusty i należy dodać do niego plik winmain.cpp w sposób wcześniej już omawiany.

Oto kod prostego programu, którego jedynym celem będzie wyświetlania napisu Witaj świecie:

Listing 1
 1. #include <windows.h>
 2. LRESULT CALLBACK hwndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam){
 3. static RECT wndSize; // zmienna statyczna przechowująca informacje o wymiarach okna
 4. switch(msg){
 5. case WM_CREATE: // ten komunikat będzie obsłużony zawsze jako pierwszy
 6. {
 7. }
 8. break;
 9. case WM_DESTROY: // ten komunikat będzie obsłużony, gdy wciśniesz przycisk zamknięcia programu
 10. {
 11. PostQuitMessage(0); // kończy program
 12. }
 13. break;
 14. case WM_SIZE:
 15. {
 16. SetRect(&wndSize, // wskaźnik do struktury typu RECT
 17. 0, // zerowa pozycja lewego górnego narożnika okna
 18. 0, // zerowa pozycja prawego górnego narożnika okna
 19. LOWORD(lParam), // makro LOWORD wyciąga pierwszych 16 bitów z parametru lParam, które opisują szerokość okna
 20. HIWORD(lParam) // makro HIWORD wyciąga ostatnie 16 bitów z parametru lParam, które opisują wysokość okna
 21. ); // ustawia strukturę wndSize tak, aby przechowywała szerokość i wysokość okna
 22. }
 23. break;
 24. case WM_PAINT:
 25. {
 26. PAINTSTRUCT ps; // struktora potrzebna do rysowania
 27. HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); // tworzenie kontekstu urządzenia HDC
 28. SetTextColor(hdc,RGB(255,255,255)); // ustawienie koloru tekstu
 29. SetBkMode(hdc, TRANSPARENT); // ustawienie przezroczystości tła tekstu
 30. DrawText(hdc, // kontekst urządzenia
 31. L"Witaj świecie", // tekst do wyświetlenia
 32. -1, // to powinna być długość ciągu znaków, które będą rysowane, jednakże w tym przypadku można podać -1 a program sam wyliczy tę wartość
 33. &wndSize, // struktura zawierająca rozmiar okna
 34. DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE // flagi trybów rysowania: text centralnie w poziomie; text centralnie w pionie; pojedyńcza linia tekstu (konieczne aby DT_VCENTER działało)
 35. ); // funkcja rysująca tekst
 36. EndPaint(hWnd, &ps); // kończenie rysowania
 37. }
 38. break;
 39. }
 40. return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam);
 41. }
 42. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE , LPSTR str, int ){
 43. WNDCLASS wnd;
 44. wnd.cbClsExtra = NULL; // ten parametr powinien być ustawiony na null (powinien on zawierać informacje o rozmiarze dodatkowych danych jakie będą przechowywane dla danej klasy okna)
 45. wnd.cbWndExtra = NULL; // ten parametr powinien być ustawiony na null (powinien on zawierać informacje o rozmiarze dodatkowych danych jakie będą przechowywane dla danego egzemplarza okna)
 46. wnd.hbrBackground = CreateSolidBrush(RGB(0,0,0)); // to będzie tło okna
 47. wnd.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); // ładowanie standardowego kursora
 48. wnd.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); // ładowanie standardowej ikonki aplikacji
 49. wnd.hInstance = hInst; // uchwyt instancji programu
 50. wnd.lpfnWndProc = hwndProc; // wskaźnik do funkcji będącej procedurą okna
 51. wnd.lpszClassName = L"Witaj świecie"; // nazwa klasy okna
 52. wnd.lpszMenuName = NULL; // tutaj powinno być menu, ale tym razem nie będzie żadnego menu więc NULL
 53. wnd.style = CS_VREDRAW|CS_HREDRAW; // opcje wyświetlania okna CS_VREDRAW i CS_HREDRAW oznaczają odświerzanie okna w poziomie i pionie
 54. if(!RegisterClass(&wnd)){ // jeżeli nie udało się zarejestrować klassy okna
 55. MessageBox(NULL,L"Wzięło się i nie zarejestrowało", L"Błąd", MB_OK); // to płacz, że coś się stało
 56. return 0; // i zwracaj zero
 57. }
 58. HWND hWnd = CreateWindow(L"Witaj świecie", // nazwa klasy okna
 59. L"Witaj świecie", // tekst belki tytułowej okna
 60. WS_OVERLAPPEDWINDOW, // styl okna (ten oznacza z belką tytułową, przyciskami minimalizacji, maksymalizacji i zwijania oraz z ramką
 61. CW_USEDEFAULT, // pozycja x (CS_USEDEFAULT oznacza domyślne)
 62. CW_USEDEFAULT, // pozycja y (CS_USEDEFAULT oznacza domyślne)
 63. CW_USEDEFAULT, // szerokość (CS_USEDEFAULT oznacza domyślne)
 64. CW_USEDEFAULT, // wysokość (CS_USEDEFAULT oznacza domyślne)
 65. NULL, // okno rodzica (tutaj nie będzie takiego więc NULL)
 66. NULL, // wskaźnik do menu (też nie będzie więc NULL)
 67. hInst, // uchwyt instancji programu
 68. NULL // wskaźnik do dodatkowych danych
 69. );
 70. ShowWindow(hWnd, SW_NORMAL); // wyświetlania okna i jego tryb
 71. UpdateWindow(hWnd); // wymuszenie pierwszego odświerzenia okna
 72. MSG msg; // struktura komunikatów
 73. // tutaj jest pętla komunikatów
 74. while(GetMessage(&msg, 0,0,0)){ // dopóki nie otrzymano komunikatu == 0
 75. TranslateMessage(&msg); // tłumacz komunikat
 76. DispatchMessage(&msg); // rozpakuj komunikat
 77. }
 78. return 0;
 79. }

W powyższym kodzie rejestracja klasy okna odbywa się za pomocą funkcji RegisterClass, która przyjmuje jako jedyny parametr wskaźnik do struktury WNDCLASS. Przeznaczenie wszystkich pól struktury WNDCLASS zostało wyjaśnione w kodzie programu. Tworzenie okna programu oraz jego uchwytu HWND odbywa się za pomocą funkcji CreateWindow, której parametry również opisałem w kodzie. Dalej są funkcje odpowiedzialne za wyświetlenie okna ShowWindow oraz pierwsze jego odświeżenie UpdateWindow. Następnie potrzebna jest struktura do przetwarzania komunikatów oraz funkcja GetMessage do ich przechwytywania. Tłumaczenie i rozpakowywanie otrzymanego komunikatu odbywa się odpowiednio za pomocą funkcji TranslateMessage i DispatchMessage.

W funkcji procedury okna hwndProc warto przyjrzeć się dwóm komunikatom WM_SIZE oraz WM_PAINT. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za pozyskiwanie informacji o rozmiarze okna, które z kolei przechowywane są w zmiennej statycznej typu RECT (skrót od rectangle - prostokąt). Do wypełnienia tej struktury wykorzystana została funkcja SetRect. Co ciekawe w parametrze lParam funkcji hwndProc zawarta została informacja na temat rozmiaru obszaru okna. Okazuje się bowiem, że pierwszych 16 bitów parametru lParam zawiera informację o szerokości okna natomiast następne 16 bitów zawiera informacje o wysokości okna. Do wyciągnięcia tych informacji użyto makr LOWORD (skrót od low word - niższe słowo) oraz HIWORD (skrót od hight word - wyższe słowo).

Komunikat WM_PAINT wykorzystuje w swym wnętrzu strukturę typu PAINTSTRUCT oraz dwie kluczowe funkcje BeginPaint - dzięki której pozyskiwany jest kontekst urządzenia HDC oraz na końcu EndPaint. Ważnym jest aby wiedzieć, że struktury PAINSTRUCT oraz funkcji BeginPaint i EndPaint można używać tylko i wyłącznie w komunikacie WM_PAINT i nigdzie indziej.

Makra, funkcje i struktury użyte w kodzie

Poniżej zamieszczam spis nowo użytych makr występujących w kodzie programu:

 • LOWORD - wyciąga najniższych 16-bitów z zmiennej 32-bitowej;
 • HIWORD - wyciąga ostatnich 16-bitów z zmiennej 32-bitowej;
 • RGB - makro tworzące zmienną 24-bitową typu COLORREF opisującą kolor w systemie rgb (czerwony, zielony, niebieski).

Lista funkcji:

 • BeginPaint - funkcja używana do pozyskiwania kontekstu urządzenia HDC w komunikacie WM_PAINT. Ta funkcja jest ściśle powiązana z funkcją EndPaint oraz z strukturą PAINTSTRUCT;
 • CreateSolidBrush - funkcja używana do pozyskiwania uchwytu wypełnienia o określonym kolorze. Ta funkcja jest ściśle powiązana z typem COLORREF oraz makrem RGB;
 • CreateWindow - funkcja używana do utworzenia nowego uchwytu okna o określonej nazwie klasy okna, która z kolei powiązana jest ściśle z funkcją RegisterClass oraz strukturą WNDCLASS;
 • DefWindowProc - przekazuje nieobsłużone komunikaty dalej;
 • DispatchMessage - rozpakowuje komunikaty;
 • DrawText - wyświetla tekst rozmieszczając go w określonym prostokątnym obszarze;
 • EndPaint - funkcja używana do zwolnienia kontekstu urządzenia HDC w komunikacie WM_PAINT. Ta funkcja jest ściśle powiązana z funkcją BeginPaint oraz z strukturą PAINTSTRUCT;
 • GetMessage - przechwytuje komunikaty;
 • LoadCursor - ładuje kursor (w tym projekcie domyślny);
 • LoadIcon - ładuje ikonę (w tym projekcie domyślną);
 • PostQuitMessage - funkcja kończąca żywot programu;
 • RegisterClass - funkcja umożliwiająca rejestrowanie klasy okna. Funkcja jest ściśle powiązana z strukturą WNDCLASS;
 • SetBkMode - ustawia tryb rysowania tekstu z tłem lub bez tła dla danego kontekstu urządzenia HDC;
 • SetRect - funkcja ustawiająca pola struktury typu RECT;
 • SetTextColor - funkcja ustawiająca kolor, jakim tekst będzie rysowany w danym kontekście urządzenia HDC;
 • ShowWindow - funkcja wyświetla okno w określonym trybie (zminimalizowane, zmaksymalizowane ...);
 • TranslateMessage - tłumaczy komunikaty;
 • UpdateWindow - funkcja odświeża okno.

Lista struktur:

 • MSG - struktura związana z pętlą komunikatów i przechwytywaniem komunikatów;
 • PAINTSTRUCT - struktura związana z pozyskiwaniem kontekstu urządzenia w komunikacie WM_PAINT;
 • WNDCLASS - struktura związana z rejestracją nowej klasy okna;
Propozycje książek

Komentarze