Dodawanie menu, akceleratora, ikony i kursora do programu

Stronę tą wyświetlono już: 2867 razy

Nowy projekt myNotepad

Na tej stronie zacznę tworzyć pierwszy nieco ciekawszy projekt o nazwie myNotepad. Będzie to pusty projekt, który zasadniczo wykorzysta w znacznej mierze już wcześniej utworzony kod. Projekt nie zostanie do końca ukończony tutaj, ponieważ chcę się zasadniczo skupić na omówieniu następujących zagadnień:

 • dodawanie pliku zasobów *.rc oraz resource.h;
 • dodanie własnej ikony aplikacji do pliku *.rc;
 • dodanie własnego kursora strzałki do pliku *.rc;
 • dodanie własnego menu do pliku *.rc;
 • dodanie akceleratora do pliku *.rc;
 • załączanie pliku resource.h do projektu oraz zastosowanie wszystkich elementów dodanych do zasobów w projekcie;
 • dodanie okna potomnego (kontrolki) EDIT i obsłużenie prawidłowego jej pozycjonowania w oknie (komunikat WM_SIZE).

Dodawanie pliku zasobów *rc i resource.h

W celu dodania do projektu pliku zasobów należy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+L lub z menu View wybrać pozycję Solution explorer by po chwili ujrzeć okno z poniższego rysunku.

VS EE okno Solution Explorer
Rys. 1
Okno Solution Explorer

W oknie tym czym prędzej z menu kontekstowego należy wybrać pozycję Add->Resource aby program automatycznie dodał do projektu dwa pliki: *.rc oraz resource.h. W tym samym czasie powinno pojawić się okno Add Resource, w którym jest kilka możliwych pozycji do wyboru. Najpierw dodajmy ikonkę a więc należy kliknąć pole Icon i wcisnąć przycisk New.

Okno Add Resource programu VS EE
Rys. 2
Okno Add Resource programu VS EE

Po kliknięciu New powinien pojawić się widok z poniższego rysunku. Jak widać, VS EE udostępnia pewne podstawowe narzędzia do rysowania, ja jednakże nie będę niczego zmieniał i pozostawię domyślną ikonkę. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że dostępne są od razu dwie wersje ikonki: pierwsza o rozmiarze 16x16 i druga o rozmiarze 32x32.

Widok okna projektu dla dodanej ikony
Rys. 3
Wisual Studio widok edytora ikonki programu

W podobny sposób należy dodać kursor programu, z tymże z pozycji rozwijanej okna Add Resource należy wybrać Cursor->IDC_POINTER i kliknąć New by oczom ukazał się widok z poniższego rysunku.

Widok okna edytora kursora
Rys. 4
Widok okna edytora kursora

W końcu upragnione menu dodać w podobny sposób należy. I tutaj prosiłbym o dodanie do niego takich samych pozycji jak w poniższym rysunku. Robi się to dość intuicyjnie, więc myślę że bez zbędnego opisywania każdy da sobie radę. Dodanie separatora (linii poziomej w menu) odbywa się poprzez wybranie z menu kontekstowego Insert separator.

Tworzenie menu
Rys. 5
Dodawanie pozycji do menu

Po dodaniu pozycji, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na menu i wybrać z menu kontekstowego pozycję Edit IDs. Zmienić należy kolejne pozycje na: ID_PLIK_OTWORZ; ID_PLIK_ZAPISZ i ID_PLIK_ZAMKNIJ.

Pora na akceleratory, ale zanim to najpierw kilka słów wyjaśnienia co to są w ogóle akceleratory. Otóż są to skróty klawiaturowe, które będą obsługiwane przez program i mogą być związane np. z wywołaniem jakiejś pozycji w menu. Dodawanie akceleratora do pliku *.rc odbywa się w podobny sposób co poprzednie elementy a więc za pomocą okna Add Resource, gdzie tym razem oczywiście należy kliknąć pozycję Accelerator. Po kliknięciu przycisku New pojawi się okno edycji akceleratora. Tutaj również poproszę Was o dodanie pozycji takich samych jak na poniższym rysunku.

Widok okna edycji akceleratorów
Rys. 6
Widok okna z dodanymi akceleratorami

Kod źródłowy programu

Znacząca część kodu została powielona z poprzedniej strony, toteż bez zbytnich ceregieli w poniższym kodzie w komentarzach opisałem pokrótce jedynie te elementy, które uległy zmianie. W funkcji hwndProc okna głównego nie ma już komunikatu WM_PAINT, ponieważ w tym przypadku jest on całkowicie zbyteczny.

Listing 1
 1. #include <windows.h>
 2. #include "resource.h" // konieczne jest załączenie pliku resource.h w celu uzyskania dostępu do identyfikatorów elementów zawartych w pliku *.rc
 3. #define ID_EDIT 3 // identyfikator kontrolki edit do przechowywania tekstu
 4. LRESULT CALLBACK hwndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam){
 5. static RECT wndSize;
 6. static HWND hedit; // kontrolka edit do przechowywania tekstu
 7. switch(msg){
 8. case WM_CREATE:
 9. {
 10. hedit = CreateWindow(L"EDIT", // okno klasy EDIT
 11. L"Ala ma kota\r\nA kot ma Alę\r\nAla go kocha\r\nA kot ją wcale", // tekst wyświetlany w oknie
 12. WS_CHILD // flaga oznaczająca że jest to okno potomne
 13. |WS_VISIBLE // flaga infomrująca, że okno ma być widoczne po utworzeniu
 14. |WS_HSCROLL|WS_VSCROLL // te flagi włączają paski skrolowania w poziomie i pionie
 15. |ES_AUTOHSCROLL|ES_AUTOVSCROLL // automatyczne przesuwanie podczas pisania w pionie i poziomie
 16. |ES_MULTILINE, // dopuszcza wprowadzanie wielu linii kodu
 17. 0,0,100,100, // współrzędne okna x, y oraz szerokość i wysokość (później zostaną zmienione w komunikacie WM_SIZE)
 18. hWnd, // uchwyt do okna rodzica
 19. (HMENU)ID_EDIT, // tutaj pewna niekonsekwencja, ale funkcja jako HMENU przyjmuje identyfikator okna potomnego
 20. (HINSTANCE)GetWindowLong(hWnd,GWL_HINSTANCE), // za pomocą tej funkcji pobieram uchwyt instancji HINSTANCE (ta funkcja w zleżności od użytej flagi może zwracać inne ciekawe rzeczy)
 21. NULL);
 22. NONCLIENTMETRICS ncm; // struktora dzięki której pozyskam informacje o czcionce systemowej
 23. ncm.cbSize=sizeof(ncm); // najpierw rozmiar struktury muszę opisać
 24. SystemParametersInfo(SPI_GETNONCLIENTMETRICS, sizeof(ncm), &ncm, 0); // tutaj pobieram informację między innymi o czciance używanej przez system
 25. HFONT font=CreateFontIndirect(&ncm.lfStatusFont); // a tutaj tworzę uchwyt do czcionki używanej przez system
 26. SendMessage(hedit, WM_SETFONT, (WPARAM) font, 0); // ustawiam czcionkę w kontrolce hedit
 27. }
 28. break;
 29. case WM_DESTROY:
 30. {
 31. PostQuitMessage(0);
 32. }
 33. break;
 34. case WM_COMMAND:
 35. {
 36. if(lParam){
 37. // tutaj kontrolki powinno się obsługiwać
 38. }else{
 39. switch(HIWORD(wParam)){ // gdy wyższe słowo wyciągnięte z parametru wParam
 40. case 0: // jest równe zero to komunikat pochodzi od menu
 41. {
 42. switch(LOWORD(wParam)){ // niższe słowo parametru wParam zawiera identyfikator klikniętej pozycji menu
 43. case ID_PLIK_OTWORZ:
 44. {
 45. MessageBox(hWnd, L"Jesze otwierania nie obsłużono",L"Informacja",MB_OK); // wyświetlam okno dialogowe informujące, że to jeszcze wymaga obsłużenia
 46. }
 47. break;
 48. case ID_PLIK_ZAMKNIJ:
 49. {
 50. PostQuitMessage(0); // kończę program
 51. }
 52. break;
 53. case ID_PLIK_ZAPISZ:
 54. {
 55. MessageBox(hWnd, L"Jesze zapisywania nie obsłużono",L"Informacja",MB_OK); // wyświetlam okno dialogowe informujące, że to jeszcze wymaga obsłużenia
 56. }
 57. break;
 58. }
 59. }
 60. break;
 61. case 1: // jest równe 1 to komunikat pochodzi od akceleratora
 62. {
 63. switch(LOWORD(wParam)){ // niższe słowo parametru wParam zawiera identyfikator akceleratora, który został wywołany
 64. case ID_PLIK_OTWORZ:
 65. {
 66. SendMessage(hWnd, WM_COMMAND, ID_PLIK_OTWORZ,NULL); // wysyłam komunikat o kliknięcia pozycji w menu
 67. }
 68. break;
 69. case ID_PLIK_ZAPISZ:
 70. {
 71. SendMessage(hWnd, WM_COMMAND, ID_PLIK_ZAPISZ,NULL); // wysyłam komunikat o kliknięcia pozycji w menu
 72. }
 73. break;
 74. }
 75. }
 76. break;
 77. }
 78. }
 79. }
 80. break;
 81. case WM_SIZE:
 82. {
 83. SetRect(&wndSize,0,0,LOWORD(lParam),HIWORD(lParam));
 84. SetWindowPos(hedit, // uchwyt okna, którego położenie będzie zmieniane
 85. NULL, // ten parametr jest związany z kolejnością wyświetlania okien i w tym przypadku powinien przyjmować NULL
 86. 0,0,wndSize.right, wndSize.bottom, // x, y, szerokość, wysokość
 87. SWP_NOZORDER // bez zmiany położenia (jedno okno nad drugim)
 88. );
 89. }
 90. break;
 91. }
 92. return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam);
 93. }
 94. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE , LPSTR str, int ){
 95. WNDCLASS wnd;
 96. wnd.cbClsExtra = NULL;
 97. wnd.cbWndExtra = NULL;
 98. wnd.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(NULL_BRUSH); // to będzie tło okna
 99. wnd.hCursor = LoadCursor(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDC_POINTER)); // ładowanie własnego kursora
 100. wnd.hIcon = LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON1)); // ładowanie własnej ikonki
 101. wnd.hInstance = hInst;
 102. wnd.lpfnWndProc = hwndProc;
 103. wnd.lpszClassName = L"myNotepad";
 104. wnd.lpszMenuName = NULL;
 105. wnd.style = CS_VREDRAW|CS_HREDRAW;
 106. if(!RegisterClass(&wnd)){ // jeżeli nie udało się zarejestrować klassy okna
 107. MessageBox(NULL,L"Wzięło się i nie zarejestrowało", L"Błąd", MB_OK); // to płacz, że coś się stało
 108. return 0; // i zwracaj zero
 109. }
 110. HWND hWnd = CreateWindow(L"myNotepad", // nazwa klasy okna
 111. L"myNotepad", // tekst belki tytułowej okna
 112. WS_OVERLAPPEDWINDOW, // styl okna (ten oznacza z belką tytułową, przyciskami minimalizacji, maksymalizacji i zwijania oraz z ramką
 113. CW_USEDEFAULT, // pozycja x (CS_USEDEFAULT oznacza domyślne)
 114. CW_USEDEFAULT, // pozycja y (CS_USEDEFAULT oznacza domyślne)
 115. CW_USEDEFAULT, // szerokość (CS_USEDEFAULT oznacza domyślne)
 116. CW_USEDEFAULT, // wysokość (CS_USEDEFAULT oznacza domyślne)
 117. NULL, // okno rodzica (tutaj nie będzie takiego więc NULL)
 118. LoadMenu(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1)), // wskaźnik do menu (też nie będzie więc NULL)
 119. hInst, // uchwyt instancji programu
 120. NULL // wskaźnik do dodatkowych danych
 121. );
 122. ShowWindow(hWnd, SW_NORMAL); // wyświetlania okna i jego tryb
 123. UpdateWindow(hWnd); // wymuszenie pierwszego odświerzenia okna
 124. MSG msg; // struktura komunikatów
 125. HACCEL hAccel = LoadAccelerators(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDR_ACCELERATOR1)); // Ładowanie akceleratora z pliku zasobów .rc
 126. while(GetMessage(&msg, 0,0,0)){ // dopóki nie otrzymano komunikatu == 0
 127. if(!TranslateAccelerator(hWnd, hAccel, &msg)){ // sprawdzam, czy nie otrzymałem komunikatu od akceleratora, jak nie to
 128. TranslateMessage(&msg); // tłumacz komunikat
 129. DispatchMessage(&msg); // rozpakuj komunikat
 130. }
 131. }
 132. return 0;
 133. }

Reasumując, program do tej pory ma menu, akcleleratory, własną ikonkę i własny kursor. Na następnej stronie omówię jak otwierać i zapisywać dane do pliku z wykorzystaniem okna dialogowego Open i Save.

Spis nowych makr i funkcji użytych w programie

Poniżej zamieszczam listę makr oraz funkcji, które nie były jeszcze używane na wcześniejszych stronach tego działu:

 • MAKEINTRESOURCE - makro zamieniające identyfikator elementu zawartego w pliku *.rc do postaci kompatybilnej z funkcjami ładującymi te zasoby;
 • LoadAccelerators - funkcja umożliwiająca ładowanie akceleratora z pliku zasobów *.rc;
 • LoadCursor - funkcja umożliwiająca ładowanie kursora z zasobów pliku *.rc;
 • LoadIcon - funkcja umożliwiająca ładowanie ikony z zasobów pliku *.rc;
 • LoadMenu - funkcja użyta do załadowania menu z zasobów pliku *.rc;
 • TranslateAccelerator - funkcja przetwarzająca komunikaty pochodzące od akceleratora okna;
 • SystemParametersInfo - funkcja umożliwiająca uzyskiwanie informacji o ustawieniach systemu;
 • CreateFontIndirect - funkcja umożliwiająca utworzenie uchwytu czcionki HFONT;
 • SendMessage - funkcja umożliwiająca wysyłanie komunikatu do danego okna;
 • SetWindowPos - funkcja umożliwiająca zmianę pozycji i rozmiaru okna.

W projekcie zostały wykorzystane następujące struktury, których wcześniej nie używano:

 • NONCLIENTMETRICS - struktura powiązana z funkcją SystemParametersInfo
Propozycje książek

Komentarze