Kontrolka typu toolbar

Stronę tą wyświetlono już: 1626 razy

Wstęp

Kontrolka typu toolbar jest jedną z bardziej przydatnych kontrolek i służy ona do wyświetlania grup przycisków, które mogą być z sobą powiązane. Na tej stronie więc poświęcę nieco uwagi tworzeniu własnej kontrolki tego typu. W tym celu utworzyć należy nowy czysty projekt o nazwie Rysowanie, a to dlatego, że tworzyć będziemy program rysujący różne elementy w obszarze okna programu. Podstawą stworzenia takiego programu będzie kontrolka typu toolbar, która umożliwi przełączanie się pomiędzy trybami rysowania.

Toolbar - oznacza w tłumaczeniu na nasz język: pasek narzędziowy, tak więc ta kontrolka będzie wyświetlała różne narzędzia związane z realizacją zadań programu.

Dodawanie bitmapy do zasobów programu

Zanim przystąpię do pisania samego programu, konieczne jest najpierw dodanie do projektu pliku zasobów .rc wraz z bitmapą, której właściwości powinny być następujące:

 • szerokość - 192 px;
 • wysokość - 48 px;
 • głębia kolorów - 8 bitowa;

Bitmapa ta powinna wyglądać mniej więcej tak jak na poniższym rysunku, i zostanie ona użyta przy tworzeniu paska narzędziowego.

Bitmapa pliku zasobów dla toolbar-a
Rys. 1
Bitmapa pliku zasobów dla toolbar-a

Wszystkie właściwości bitmapy można zmienić w oknie Properties, które można wyświetlić za pomocą kombinacji klawiszy ctrl+enter lub z menu Viwe→Others Windows→Properties Window. W tym samym oknie należy zmienić wartość pola ID z domyślnej wartości na IDB_TB_BITMAP, ale najpierw konieczne jest zaznaczenie elementu dodanej bitmapy na liście zasobów znajdującej się w oknie Resource View - Rysowanie, które z kolei można wyświetlić wciskając kombinację klawiszy ctrl+shift+e lub wybierając z menu View→Resource View.

Struktura TBBUTTON

Struktura TBBUTTON służy do opisywania styli i właściwości poszczególnych przycisków okna kontrolki toolbar. Z tego względu warto się przyjrzeć co niektórym polom tej struktury:

 • iBitmap - indeks wycinka bitmapy, który zostanie przypisany do danego przycisku. Pierwszym elementem indeksowania jest zero;
 • idCommand - identyfikator przycisku, który zostanie wysłany w komunikacie WM_COMMAND;
 • fsState - określa stan przycisku, ten element może mieć jedną z następujących kombinacji:
  • TBSTATE_CHECKED - przycisk ma styl TBSTYLE_CHECK i wyświetla się jako już kliknięty;
  • TBSTATE_ELLIPSES - przycina wyświetlany tekst i wyświetla trzy kropek;
  • TBSTATE_ENABLED - odblokowany przycisk (przycisk bez tego stylu jest wyszarzony i nieaktywny;
  • TBSTATE_HIDDEN - przycisk jest niewidoczny i nie może otrzymywać komunikatów od użytkownika;
  • TBSTATE_INDETERMINATE - przycisk jest wyszarzony;
  • TBSTATE_PRESSED - przycisk jest wciśnięty;
  • TBSTATE_WRAP - oznacza, że następne przyciski będą wstawiane w nowej linii, ta flaga musi być użyta wraz z flagą TBSTATE_ENABLED;
 • fsStyle - określa styl przycisku, oto zbiór dostępnych flag:
  • BTNS_AUTOSIZE - toolbar nie będzie wykorzystywał standardowej szerokości dla przycisku, zamiast tego długość ta będzie obliczana na podstawie szerokości obrazka oraz tekstu przypisanego do przycisku;
  • BTNS_BUTTON tworzy standardowy przycisk. Odpowiednikiem tego stylu jest TBSTYLE_BUTTON;
  • BTNS_CHECK - tworzy przycisk podwójnego stanu: wciśniętego lub nie wciśniętego za każdym razem, gdy użytkownik kliknie kontrolkę. Przycisk ma inny kolor tła gdy jest w stanie wciśnięcia. Odpowiednikiem tego stylu jest TBSTYLE_CHECK;
  • BTNS_CHECKGROUP - tworzy przycisk, który pozostaje wciśnięty dopóki następny przycisk z tej samej grupy nie zostanie naciśnięty;
  • BTNS_DROPDOWN - tworzy rozwijany przycisk, który może wyświetlać listę, gdy przycisk jest kliknięty. Zamiast komunikatu WM_COMMAND używanego dla normalnych przycisków, przycisk rozwijany wysyła notyfikację TBN_DROPDOWN. Aplikacja może wtedy otrzymać listę opcji. Jeżeli toolbar ma styl TBNSTYLE_EX_DRAWDDARROWS, przycisk rozwijany będzie miał ikonkę wyświetlaną z lewej jego strony. Gdy strzałka zostanie kliknięta to wysyłany jest komunikat TBN_DROPDOWN, natomiast, gdy przycisk zostanie kliknięty, to wysyłany jest komunikat WM_COMMAND;
  • BTNS_GROUP - gdy jest użyty wraz z stylem BTNS_CHECK, tworzy przycisk, który pozostaje wciśnięty dopóki inny przycisk w grupie nie zostanie wciśnięty;
  • BTNS_NOPREFIX - tekst przycisku nie będzie wyświetlał prefiksów związanych z akceleratorami;
  • BTNS_SEP - wstawia separator pomiędzy różnymi grupami przycisków;
  • BTNS_SHOWTEXT - określa, że tekst przycisku powinien zostać wyświetlony. Każdy przycisk może mieć przypisany tekst, ale tylko te, które mają ustawiony ten styl będą go wyświetlały. Gdy styl ten nie jest ustawiony a przyciski mają przypisany tekst, wtedy tekst będzie się pojawiał dopiero po najechaniu kursorem myszki na dany przycisk;
  • BTNS_WHOLEDROPDOWN - przycisk będzie miał strzałkę rozwijania, lecz nie jako oddzielną część;
 • dwData - dodatkowe dane zdefiniowane w programie;
 • iString - indeks tekstu, który jest przypisany do przycisku;

Funkcja CreateToolbarEx

Oto nagłówek funkcji, która tworzy uchwyt okna kontrolki toolbar:

Listing 1
 1. HWND CreateToolbarEx(
 2. HWND hwnd, // uchwyt rodzica
 3. DWORD ws, // styl okna
 4. UINT wID, // identyfikator kontrolki
 5. int nBitmaps, // id bitmapy zawartej w pliku zasobów .rc
 6. HINSTANCE hBMInst, // uchwyt instancji programu
 7. UINT_PTR wBMID, // liczba przycisków
 8. LPCTBBUTTON lpButtons, // wskaźnik do tablicy struktur opisujących przyciski
 9. int iNumButtons, // liczba elementów tablicy struktur opisujących przyciski
 10. int dxButton, // szerokość przycisku
 11. int dyButton, // wysokość przycisku
 12. int dxBitmap, // szerokość bitmapy
 13. int dyBitmap, // wysokość bitmapy
 14. UINT uStructSize // rozmiar struktury TBBUTTON
 15. );

Zasadniczo wszystkie parametry funkcji CreateToolbarEx zostały omówione w komentarzach nagłówka funkcji, jednak warto rozpisać się nieco na temat parametru ws, który określa style okna. Style te mogą przybierać następujące wartości:

 • TBSTYLE_ALTDRAG - umożliwia użytkownikowi zmianę położenia przycisków toolbar-a poprzez kliknięcie i przeciągnięcie przycisku z przytrzymanym klawiszem alt. Jeżeli ten styl nie został zastosowany, użytkownik musi wcisnąć i przytrzymać klawisz shift gdy przycisk jest przeciągany. Aby ten styl zadziałał i aby przeciąganie było możliwe trzeba użyć stylu CCS_ADJUSTABLE;
 • TBSTYLE_CUSTOMERASE - generuje notyfikację NM_CUSTOMDRAW gdy toolbar przetwarza komunikat WM_ERASEBKGND;
 • TBSTYLE_FLAT - przyciski toolbar-a są rysowane bez trójwymiarowej ramki;
 • TBSTYLE_LIST - przyciski toolbar-a są rysowane bez trójwymiarowej ramki, natomiast tekst dołączony do przycisków jest rysowany po prawej stronie bitmapy przycisku;
 • TBSTYLE_REGISTERDROP - generuje notyfikację TBN_GETOBJECT przy żądaniu upuszczenia obiektu gdy kursor przechodzi ponad oknem toolbar;
 • TBSTYLE_TOOLTIPS - tworzy kontrolki toolbar-u wyświetlając informację o przeznaczeniu danego przycisku;
 • TBSTYLE_TRANSPARENT - tworzy toolbar z przezroczystym tłem. Tło przycisków pozostaje niezmienione (nie jest przezroczyste);
 • TBSTYLE_WRAPABLE - tworzy toolbar, który może mieć wiele linii. Kontrolka ta utworzona z tym stylem zwija przyciski i wyświetla je w nowej linii, gdy te nie mieszczą się w oknie. Styl ten nie może być użyty z stylem CCS_VERT;

Istnieje jeszcze oddzielna grupa stylów, które mogą również być użyte w parametrze ws funkcji CreateToolbarEx:

 • CCS_ADJUSTABLE - odblokowuje ustawienie dla kontrolki toolbar możliwości przeciągania przycisków do nowej pozycji lub ich usuwanie z listy toolbar-a;
 • CCS_BOTTOM - ustawia kontrolkę wyrównując ją do dolnej krawędzi okna rodzica z wyrównaniem do lewej jego strony oraz ustawia szerokość na równi z tymże oknem. Kontrolka typu statusbar ma ten styl ustawiony jako domyślny;
 • CCS_LEFT - ustawia kontrolkę tak, że jest ona wyświetlana poziomo z wyrównaniem do lewej krawędzi okna rodzica;
 • CCS_NODIVIDER - wyłącza rysowanie krawędzi kontrolki, która jest rysowana na jej górnej krawędzi;
 • CCS_NOMOVEX - kontrolka może przemieszczać się i zmieniać rozmiar w poziomie, lecz nie w pionie w odpowiedzi na komunikat WM_SIZE. Jeżeli został użyty styl CCS_NORESIZE ten styl nie ma zastosowania;
 • CCS_NOMOVEY - kontrolka może przemieszczać się i zmieniać rozmiar w pionie, lecz nie w poziomie w odpowiedzi na komunikat WM_SIZE. Jeżeli został użyty styl CCS_NORESIZE ten styl nie ma zastosowania;
 • CCS_NOPARENTALIGN - zapobiega przed automatycznym przemieszczaniem kontrolki do górnej lub dolnej krawędzi okna rodzica. Zamiast tego kontrolka utrzymuje położenie dostosowując jedynie swój rozmiar do rozmiaru okna rodzica. Jeżeli styl CCS_TOP lub CCS_BOTTOM jest również użyty, wtedy szerokość jest ustawiana na domyślną wartość, ale pozycja i szerokość się nie zmieniają;
 • CCS_NORESIZE - zapobiega przed zmianą pozycji oraz szerokości i wysokości okna kontrolki;
 • CCS_RIGHT - wyrównuje poziomo do prawej krawędzi okna;
 • CCS_TOP - wyrównuje do górnej krawędzi okna, kontrolka typu toolbar ma ten styl ustawiony domyślnie;
 • CCS_VERT - tworzy kontrolkę wyświetlaną poziomo;

Kod programu

Przed rozpoczęciem wpisywania kodu należy kliknąć w menu Projekt→Rysowanie Properties lub wcisnąć kombinację klawiszy alt+F7 aby pojawiło się okno Rysowanie Property Page. W oknie tym w liście rozwijanej po lewej stronie należy kliknąć pozycję Configuration Properties→Linker→Input i w kontrolce po prawej stronie w polu Additional Dependencies wpisać nazwę pliku comctl32.lib. Skoro już wiadomo co i jak, teraz pozostało już napisanie jedynie kodu programu:

Listing 2
 1. #include <windows.h>
 2. #include <commctrl.h>
 3. #include "resource.h"
 4. // ############## ID TOOLBAR-a ####################
 5. #define TB_ID 100
 6. // ############## ID PRZYCISKÓW TOOLBARD-a ##############
 7. #define ID_LINE 100
 8. #define ID_CIRCLE 101
 9. #define ID_RECTANGLE 102
 10. #define ID_SELECT 103
 11. // ###################### UCHWYT TOOLBAR-a #######################
 12. HWND toolbar;
 13. // ################## PROCEDURA OKNA GŁÓWNEGO #######################
 14. LRESULT CALLBACK WndParentProc(HWND hParent, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam){
 15. switch(msg){
 16. case WM_SIZE:
 17. {
 18. SendMessage(toolbar, TB_AUTOSIZE, NULL, NULL); // okunikat wysyłany w celu automatycznego ustawienia wymiarów okna toolbar
 19. }
 20. break;
 21. case WM_COMMAND:
 22. {
 23. if((HWND)lParam == toolbar){
 24. switch(LOWORD(wParam)){
 25. case ID_LINE: // komunikat przychodzący od przycisku toolbar-a o identyfikatorze ID_LINE
 26. {
 27. MessageBox(hParent, L"Kliknięto przycisk rysowania linii",L"Info",MB_OK);
 28. }
 29. break;
 30. case ID_CIRCLE: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_CIRCLE
 31. {
 32. MessageBox(hParent, L"Kliknięto przycisk rysowania okręgu",L"Info",MB_OK);
 33. }
 34. break;
 35. case ID_RECTANGLE: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_RECTANGLE
 36. {
 37. MessageBox(hParent, L"Kliknięto przycisk rysowania prostokąta",L"Info",MB_OK);
 38. }
 39. break;
 40. case ID_SELECT: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_SELECT
 41. {
 42. MessageBox(hParent, L"Kliknięto przycisk zaznaczania",L"Info",MB_OK);
 43. }
 44. break;
 45. }
 46. }
 47. }
 48. break;
 49. case WM_DESTROY:
 50. {
 51. PostQuitMessage(0);
 52. }
 53. break;
 54. }
 55. return DefWindowProc(hParent,msg, wParam, lParam);
 56. }
 57. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR, int){
 58. // ####################### Operacje związane z rejestracją okna głównego ########################
 59. wchar_t parentWndClass[] = L"Okno główne programu Rysowanie";
 60. WNDCLASS wnd;
 61. wnd.cbClsExtra = NULL;
 62. wnd.cbWndExtra = NULL;
 63. wnd.hbrBackground = NULL;
 64. wnd.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
 65. wnd.hIcon = LoadIcon(NULL, IDC_ICON);
 66. wnd.hInstance = hInst;
 67. wnd.lpfnWndProc = WndParentProc;
 68. wnd.lpszClassName = parentWndClass;
 69. wnd.lpszMenuName = NULL;
 70. wnd.style = CS_VREDRAW|CS_HREDRAW;
 71. if(!RegisterClass(&wnd)){
 72. MessageBox(NULL, L"Nie zarejestrowano klasy okna", L"Błąd", MB_OK);
 73. return 0;
 74. }
 75. HWND parent_window = CreateWindow(parentWndClass, L"Rysowanie", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hInst, NULL);
 76. // ################# Inicjalizowanie tablicy struktur niezbędnej do utworzenia toolbar-a #########################
 77. TBBUTTON bt[4]; // tablica struktur przycisków toolbar-a
 78. int i = 0; // indeks
 79. bt[i].dwData = 0; // brak dodatkowych danych
 80. bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED; // stan przycisku (w tym przypadku odblokowany)
 81. bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP; // styl przycisku (w tym przypadku grupowanie z innymi przyciskami)
 82. bt[i].iBitmap = i; // indeks wycinka bitmay
 83. bt[i].idCommand = ID_LINE; // identyfikator przycisku dla rysowania linii
 84. bt[i].iString = i; // indeks tekstu wyświetlanego pod przyciskiem
 85. i++;
 86. bt[i].dwData = 0;
 87. bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED;
 88. bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP;
 89. bt[i].iBitmap = i;
 90. bt[i].idCommand = ID_CIRCLE; // idnetyfikator przycisku dla rysowania okręgu
 91. bt[i].iString = i;
 92. i++;
 93. bt[i].dwData = 0;
 94. bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED;
 95. bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP;
 96. bt[i].iBitmap = i;
 97. bt[i].idCommand = ID_RECTANGLE; // identyfikator przycisku dla rysowania prostokąta
 98. bt[i].iString = i;
 99. i++;
 100. bt[i].dwData = 0;
 101. bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED;
 102. bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP;
 103. bt[i].iBitmap = i;
 104. bt[i].idCommand = ID_SELECT; // identyfikator przycisku dla zaznaczania obiektów
 105. bt[i].iString = i;
 106. toolbar = CreateToolbarEx( // tworzenie toolbar-a
 107. parent_window, // okno rodzica
 108. WS_CHILD|WS_VISIBLE|TBSTYLE_FLAT|TBSTYLE_WRAPABLE, // style: okno potomne; widoczny; płaskie przyciski; przyciski zwijane, gdy nie mogą się zmieścić w oknie programu
 109. TB_ID, // identyfikator toolbar-a
 110. 4, // liczba fragmentów wycinanych z bitmapy
 111. hInst, // uchwyt instancji programu
 112. IDB_TB_BITMAP, // identyfikator bitmapy zawartej w zasobach programu
 113. bt, // tablica struktur opisujących przyciski
 114. 4, // rozmiar tablicy struktur opisujących przyciski
 115. 48, // szerokość przycisku
 116. 48, // wysokość przycisku
 117. 42, // szerokość bitmapy
 118. 42, // wysokość bitmapu
 119. sizeof(TBBUTTON) // rozmiar struktury TBBUTTON
 120. );
 121. SendMessage(toolbar, TB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"OdcinekOkrągProstokątZaznaczanie"); // ustawianie tekstu pod obrazkami przycisków toolbar-u
 122. SendMessage(toolbar, TB_AUTOSIZE, NULL, NULL); // automatyczne dostosowanie rozmiaru okna do okna rodzica
 123. RECT r;
 124. POINT pt;
 125. SendMessage(toolbar,TB_GETRECT,ID_LINE,(LPARAM)&r); // pobieranie prostokąta przycisku o identyfikatorze ID_LINE
 126. // tutaj pozyskuję współrzędne środka przycisku
 127. pt.x = (r.right + r.left) / 2;
 128. pt.y = (r.bottom + r.top) / 2;
 129. // A tutaj wysyłam komunikaty WM_LBUTONDOWN i WM_LBUTTONUP w celu zaznaczenia przycisku o identyfikatorze ID_LINE
 130. SendMessage(toolbar,WM_LBUTTONDOWN,MK_LBUTTON,MAKELONG(pt.x,pt.y));
 131. SendMessage(toolbar,WM_LBUTTONUP,MK_LBUTTON,MAKELONG(pt.x,pt.y));
 132. ShowWindow(parent_window, SW_NORMAL);
 133. UpdateWindow(parent_window);
 134. MSG msg;
 135. while(GetMessage(&msg, 0,0,0)){
 136. TranslateMessage(&msg);
 137. DispatchMessage(&msg);
 138. }
 139. return 0;
 140. }

Na koniec mały podgląd programu zamieszczam poniżej.

Podgląd programu Rysowanie
Rys. 2
Podgląd programu Rysowanie
Propozycje książek

Komentarze