Kontrolka typu statusbar

Stronę tą wyświetlono już: 1589 razy

Wstęp

Kontrolka statusbar (paska stanu) jest wykorzystywana w wielu programach graficznych czy też tekstowych do wyświetlania pewnych podstawowych informacji dotyczących interfejsu użytkownika oraz samego dokumentu, który jest w danym programie otworzony. Z tego też względu do zaczętego już wcześniej projektu programu o nazwie Rysowanie dodana zostanie ta właśnie kontrolka. W celu pozyskania kontrolki statusbar-u konieczne jest posłużenie się funkcją CreateWindowEx z nazwą klasy okna msctls_statusbar32.

Kod programu

Oto kod programu wzbogacony o nową kontrolkę statusbar-u:

Listing 1
 1. #include <windows.h>
 2. #include <commctrl.h>
 3. #include "resource.h"
 4. // ############## ID TOOLBAR-a ####################
 5. #define TB_ID 100
 6. // ############## ID PRZYCISKÓW TOOLBARD-a ##############
 7. #define ID_LINE 100
 8. #define ID_CIRCLE 101
 9. #define ID_RECTANGLE 102
 10. #define ID_SELECT 103
 11. // ###################### UCHWYT TOOLBAR-a #######################
 12. HWND toolbar;
 13. // ###################### UCHWYT STATUSBAR-a #######################
 14. HWND statusbar;
 15. // ################## PROCEDURA OKNA GŁÓWNEGO #######################
 16. LRESULT CALLBACK WndParentProc(HWND hParent, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam){
 17. static RECT parent_rect;
 18. switch(msg){
 19. case WM_SIZE:
 20. {
 21. SetRect(&parent_rect, 0, 0, LOWORD(lParam), HIWORD(lParam));
 22. SendMessage(toolbar, TB_AUTOSIZE, NULL, NULL); // okunikat wysyłany w celu automatycznego ustawienia wymiarów okna toolbar
 23. SetWindowPos(statusbar, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER); // automatyczne dostosowanie szerokości okna kontrolki statusbar-u do okna rodzica
 24. }
 25. break;
 26. case WM_COMMAND:
 27. {
 28. if((HWND)lParam == toolbar){
 29. switch(LOWORD(wParam)){
 30. case ID_LINE: // komunikat przychodzący od przycisku toolbar-a o identyfikatorze ID_LINE
 31. {
 32. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie linii"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u
 33. }
 34. break;
 35. case ID_CIRCLE: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_CIRCLE
 36. {
 37. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie okręgu"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u
 38. }
 39. break;
 40. case ID_RECTANGLE: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_RECTANGLE
 41. {
 42. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie prostokąta"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u
 43. }
 44. break;
 45. case ID_SELECT: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_SELECT
 46. {
 47. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie edycja"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u
 48. }
 49. break;
 50. }
 51. }
 52. }
 53. break;
 54. case WM_DESTROY:
 55. {
 56. PostQuitMessage(0);
 57. }
 58. break;
 59. }
 60. return DefWindowProc(hParent,msg, wParam, lParam);
 61. }
 62. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR, int){
 63. // ####################### Operacje związane z rejestracją okna głównego ########################
 64. wchar_t parentWndClass[] = L"Okno główne programu Rysowanie";
 65. WNDCLASS wnd;
 66. wnd.cbClsExtra = NULL;
 67. wnd.cbWndExtra = NULL;
 68. wnd.hbrBackground = NULL;
 69. wnd.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
 70. wnd.hIcon = LoadIcon(NULL, IDC_ICON);
 71. wnd.hInstance = hInst;
 72. wnd.lpfnWndProc = WndParentProc;
 73. wnd.lpszClassName = parentWndClass;
 74. wnd.lpszMenuName = NULL;
 75. wnd.style = CS_VREDRAW|CS_HREDRAW;
 76. if(!RegisterClass(&wnd)){
 77. MessageBox(NULL, L"Nie zarejestrowano klasy okna", L"Błąd", MB_OK);
 78. return 0;
 79. }
 80. HWND parent_window = CreateWindow(parentWndClass, L"Rysowanie", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hInst, NULL);
 81. // ################# Inicjalizowanie tablicy struktur niezbędnej do utworzenia toolbar-a #########################
 82. TBBUTTON bt[4]; // tablica struktur przycisków toolbar-a
 83. int i = 0; // indeks
 84. bt[i].dwData = 0; // brak dodatkowych danych
 85. bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED; // stan przycisku (w tym przypadku odblokowany)
 86. bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP; // styl przycisku (w tym przypadku grupowanie z innymi przyciskami)
 87. bt[i].iBitmap = i; // indeks wycinka bitmay
 88. bt[i].idCommand = ID_LINE; // identyfikator przycisku dla rysowania linii
 89. bt[i].iString = i; // indeks tekstu wyświetlanego pod przyciskiem
 90. i++;
 91. bt[i].dwData = 0;
 92. bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED;
 93. bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP;
 94. bt[i].iBitmap = i;
 95. bt[i].idCommand = ID_CIRCLE; // idnetyfikator przycisku dla rysowania okręgu
 96. bt[i].iString = i;
 97. i++;
 98. bt[i].dwData = 0;
 99. bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED;
 100. bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP;
 101. bt[i].iBitmap = i;
 102. bt[i].idCommand = ID_RECTANGLE; // identyfikator przycisku dla rysowania prostokąta
 103. bt[i].iString = i;
 104. i++;
 105. bt[i].dwData = 0;
 106. bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED;
 107. bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP;
 108. bt[i].iBitmap = i;
 109. bt[i].idCommand = ID_SELECT; // identyfikator przycisku dla zaznaczania obiektów
 110. bt[i].iString = i;
 111. toolbar = CreateToolbarEx( // tworzenie toolbar-a
 112. parent_window, // okno rodzica
 113. WS_CHILD|WS_VISIBLE|TBSTYLE_FLAT|TBSTYLE_WRAPABLE, // style: okno potomne; widoczny; płaskie przyciski; przyciski zwijane, gdy nie mogą się zmieścić w oknie programu
 114. TB_ID, // identyfikator toolbar-a
 115. 4, // liczba fragmentów wycinanych z bitmapy
 116. hInst, // uchwyt instancji programu
 117. IDB_TB_BITMAP, // identyfikator bitmapy zawartej w zasobach programu
 118. bt, // tablica struktur opisujących przyciski
 119. 4, // rozmiar tablicy struktur opisujących przyciski
 120. 48, // szerokość przycisku
 121. 48, // wysokość przycisku
 122. 42, // szerokość bitmapy
 123. 42, // wysokość bitmapu
 124. sizeof(TBBUTTON) // rozmiar struktury TBBUTTON
 125. );
 126. SendMessage(toolbar, TB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"OdcinekOkrągProstokątZaznaczanie"); // ustawianie tekstu pod obrazkami przycisków toolbar-u
 127. SendMessage(toolbar, TB_AUTOSIZE, NULL, NULL); // automatyczne dostosowanie rozmiaru okna do okna rodzica
 128. // ############################# TWORZENIE STATUS BARU ###############################
 129. statusbar = CreateWindowEx(0, L"msctls_statusbar32",L"",WS_CHILD|WS_VISIBLE, 0, 0, 100, 100, parent_window, 0 ,hInst, 0); // pozyskiwanie uchwytu okna
 130. int parts[3]={120,260,-1}; // szerokość poszczególnych pól statusbar-u
 131. SendMessage(statusbar, SB_SETPARTS, 3, (LPARAM)parts); // ustawianie liczby pól oraz ich szerokości
 132. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 0, (LPARAM)L"X= "); // ustawienie tekstu w polu pierwszym
 133. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 1, (LPARAM)L"Y= "); // ustawienie tekstu w polu drugim
 134. // ####################################################################################
 135. RECT r;
 136. POINT pt;
 137. SendMessage(toolbar,TB_GETRECT,ID_LINE,(LPARAM)&r); // pobieranie prostokąta przycisku o identyfikatorze ID_LINE
 138. // tutaj pozyskuję współrzędne środka przycisku
 139. pt.x = (r.right + r.left) / 2;
 140. pt.y = (r.bottom + r.top) / 2;
 141. // A tutaj wysyłam komunikaty WM_LBUTONDOWN i WM_LBUTTONUP w celu zaznaczenia przycisku o identyfikatorze ID_LINE
 142. SendMessage(toolbar,WM_LBUTTONDOWN,MK_LBUTTON,MAKELONG(pt.x,pt.y));
 143. SendMessage(toolbar,WM_LBUTTONUP,MK_LBUTTON,MAKELONG(pt.x,pt.y));
 144. ShowWindow(parent_window, SW_NORMAL);
 145. UpdateWindow(parent_window);
 146. MSG msg;
 147. while(GetMessage(&msg, 0,0,0)){
 148. TranslateMessage(&msg);
 149. DispatchMessage(&msg);
 150. }
 151. return 0;
 152. }

Poniżej zamieszczam widok programu po dodaniu do niego kontrolki status_bar:

Okno programu Rysowanie wzbogacone o statusbar
Rys. 1
Okno programu Rysowanie wzbogacone o statusbar.
Propozycje książek

Komentarze