Kontrolka typu statusbar

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2169 razy

Wstęp

Kontrolka statusbar (paska stanu) jest wykorzystywana w wielu programach graficznych czy też tekstowych do wyświetlania pewnych podstawowych informacji dotyczących interfejsu użytkownika oraz samego dokumentu, który jest w danym programie otworzony. Z tego też względu do zaczętego już wcześniej projektu programu o nazwie Rysowanie dodana zostanie ta właśnie kontrolka. W celu pozyskania kontrolki statusbar-u konieczne jest posłużenie się funkcją CreateWindowEx z nazwą klasy okna msctls_statusbar32.

Kod programu

Oto kod programu wzbogacony o nową kontrolkę statusbar-u:

#include <windows.h> #include <commctrl.h> #include "resource.h" // ############## ID TOOLBAR-a #################### #define TB_ID 100 // ############## ID PRZYCISKÓW TOOLBARD-a ############## #define ID_LINE 100 #define ID_CIRCLE 101 #define ID_RECTANGLE 102 #define ID_SELECT 103 // ###################### UCHWYT TOOLBAR-a ####################### HWND toolbar; // ###################### UCHWYT STATUSBAR-a ####################### HWND statusbar; // ################## PROCEDURA OKNA GŁÓWNEGO ####################### LRESULT CALLBACK WndParentProc(HWND hParent, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam){ static RECT parent_rect; switch(msg){ case WM_SIZE: { SetRect(&parent_rect, 0, 0, LOWORD(lParam), HIWORD(lParam)); SendMessage(toolbar, TB_AUTOSIZE, NULL, NULL); // okunikat wysyłany w celu automatycznego ustawienia wymiarów okna toolbar SetWindowPos(statusbar, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER); // automatyczne dostosowanie szerokości okna kontrolki statusbar-u do okna rodzica } break; case WM_COMMAND: { if((HWND)lParam == toolbar){ switch(LOWORD(wParam)){ case ID_LINE: // komunikat przychodzący od przycisku toolbar-a o identyfikatorze ID_LINE { SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie linii"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u } break; case ID_CIRCLE: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_CIRCLE { SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie okręgu"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u } break; case ID_RECTANGLE: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_RECTANGLE { SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie prostokąta"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u } break; case ID_SELECT: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_SELECT { SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie edycja"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u } break; } } } break; case WM_DESTROY: { PostQuitMessage(0); } break; } return DefWindowProc(hParent,msg, wParam, lParam); } int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR, int){ // ####################### Operacje związane z rejestracją okna głównego ######################## wchar_t parentWndClass[] = L"Okno główne programu Rysowanie"; WNDCLASS wnd; wnd.cbClsExtra = NULL; wnd.cbWndExtra = NULL; wnd.hbrBackground = NULL; wnd.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); wnd.hIcon = LoadIcon(NULL, IDC_ICON); wnd.hInstance = hInst; wnd.lpfnWndProc = WndParentProc; wnd.lpszClassName = parentWndClass; wnd.lpszMenuName = NULL; wnd.style = CS_VREDRAW|CS_HREDRAW; if(!RegisterClass(&wnd)){ MessageBox(NULL, L"Nie zarejestrowano klasy okna", L"Błąd", MB_OK); return 0; } HWND parent_window = CreateWindow(parentWndClass, L"Rysowanie", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hInst, NULL); // ################# Inicjalizowanie tablicy struktur niezbędnej do utworzenia toolbar-a ######################### TBBUTTON bt[4]; // tablica struktur przycisków toolbar-a int i = 0; // indeks bt[i].dwData = 0; // brak dodatkowych danych bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED; // stan przycisku (w tym przypadku odblokowany) bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP; // styl przycisku (w tym przypadku grupowanie z innymi przyciskami) bt[i].iBitmap = i; // indeks wycinka bitmay bt[i].idCommand = ID_LINE; // identyfikator przycisku dla rysowania linii bt[i].iString = i; // indeks tekstu wyświetlanego pod przyciskiem i++; bt[i].dwData = 0; bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED; bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP; bt[i].iBitmap = i; bt[i].idCommand = ID_CIRCLE; // idnetyfikator przycisku dla rysowania okręgu bt[i].iString = i; i++; bt[i].dwData = 0; bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED; bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP; bt[i].iBitmap = i; bt[i].idCommand = ID_RECTANGLE; // identyfikator przycisku dla rysowania prostokąta bt[i].iString = i; i++; bt[i].dwData = 0; bt[i].fsState = TBSTATE_ENABLED; bt[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP; bt[i].iBitmap = i; bt[i].idCommand = ID_SELECT; // identyfikator przycisku dla zaznaczania obiektów bt[i].iString = i; toolbar = CreateToolbarEx( // tworzenie toolbar-a parent_window, // okno rodzica WS_CHILD|WS_VISIBLE|TBSTYLE_FLAT|TBSTYLE_WRAPABLE, // style: okno potomne; widoczny; płaskie przyciski; przyciski zwijane, gdy nie mogą się zmieścić w oknie programu TB_ID, // identyfikator toolbar-a 4, // liczba fragmentów wycinanych z bitmapy hInst, // uchwyt instancji programu IDB_TB_BITMAP, // identyfikator bitmapy zawartej w zasobach programu bt, // tablica struktur opisujących przyciski 4, // rozmiar tablicy struktur opisujących przyciski 48, // szerokość przycisku 48, // wysokość przycisku 42, // szerokość bitmapy 42, // wysokość bitmapu sizeof(TBBUTTON) // rozmiar struktury TBBUTTON ); SendMessage(toolbar, TB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"OdcinekOkrągProstokątZaznaczanie"); // ustawianie tekstu pod obrazkami przycisków toolbar-u SendMessage(toolbar, TB_AUTOSIZE, NULL, NULL); // automatyczne dostosowanie rozmiaru okna do okna rodzica // ############################# TWORZENIE STATUS BARU ############################### statusbar = CreateWindowEx(0, L"msctls_statusbar32",L"",WS_CHILD|WS_VISIBLE, 0, 0, 100, 100, parent_window, 0 ,hInst, 0); // pozyskiwanie uchwytu okna int parts[3]={120,260,-1}; // szerokość poszczególnych pól statusbar-u SendMessage(statusbar, SB_SETPARTS, 3, (LPARAM)parts); // ustawianie liczby pól oraz ich szerokości SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 0, (LPARAM)L"X= "); // ustawienie tekstu w polu pierwszym SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 1, (LPARAM)L"Y= "); // ustawienie tekstu w polu drugim // #################################################################################### RECT r; POINT pt; SendMessage(toolbar,TB_GETRECT,ID_LINE,(LPARAM)&r); // pobieranie prostokąta przycisku o identyfikatorze ID_LINE // tutaj pozyskuję współrzędne środka przycisku pt.x = (r.right + r.left) / 2; pt.y = (r.bottom + r.top) / 2; // A tutaj wysyłam komunikaty WM_LBUTONDOWN i WM_LBUTTONUP w celu zaznaczenia przycisku o identyfikatorze ID_LINE SendMessage(toolbar,WM_LBUTTONDOWN,MK_LBUTTON,MAKELONG(pt.x,pt.y)); SendMessage(toolbar,WM_LBUTTONUP,MK_LBUTTON,MAKELONG(pt.x,pt.y)); ShowWindow(parent_window, SW_NORMAL); UpdateWindow(parent_window); MSG msg; while(GetMessage(&msg, 0,0,0)){ TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } return 0; }

Poniżej zamieszczam widok programu po dodaniu do niego kontrolki status_bar:

Okno programu Rysowanie wzbogacone o statusbar
Rys. 1
Okno programu Rysowanie wzbogacone o statusbar.