Implementacja rysowania obiektów w oknie programu

Stronę tą wyświetlono już: 2279 razy

Wstęp

Do tej pory w programie Rysowanie omawiane były jedynie elementy związane z implementacją graficznego interfejsu użytkownika. Interfejs ten jest oczywiście mocno ograniczony do minimum, ponieważ jedynym moim celem jest pokazanie w przybliżeniu jak można stworzyć podstawy do utworzenia bardziej złożonych programów. Celem naszego programu jest oczywiście rysowanie różnych obiektów, a tymi obiektami są:

 • line - czyli linia;
 • circle - czyli okrąg;
 • rectangle - czyli prostokąt

W powyższym nazewnictwie użyłem nazw angielskich, ponieważ również i w kodzie programu będę takich nazw używał tworząc deklarację klas opisujących te obiekty. I teraz powstaje pewien problem, ponieważ obiekty powinny być rysowane kolejno jeden nad drugim a ja muszę je jakoś przechowywać w jednym kontenerze. Jak to zrobić? Odpowiedź jest prosta, trzeba utworzyć interfejs, czyli klasę abstrakcyjną, po której moje klasy opisujące poszczególne obiekty będą dziedziczyły. Spójrzmy więc łaskawym okiem na poniższą ilustrację.

Diagram pokazujący powiązania klas opisujących obiekty z interfejsem
Rys. 1
Diagram pokazujący powiązania klas opisujących obiekty z interfejsem

Jak widać na powyższym rysunku, klasa i_dr_obj {i - interface (interfejs), dr - draving (rysowanego), obj - object (obiektu)} jest dziedziczona przez wszystkie klasy opisujące obiekty rysowane w programie, czyli: line; circle oraz rectangle. Teraz mogę sobie spokojnie przechowywać moje obiekty w kontenerze wskaźników do interfejsów std::vector<i_dr_obj*>. Oczywiście klasa i_dr_obj musi zawierać funkcje abstrakcyjne i wymuszać obsługę pewnych mechanizmów, które są związane z obsługą wyświetlania i dodawania nowego obiektu do programu.

Dodatkowo wewnątrz programu utworzone zostaną dwie grupy klas:

 • opisujące pióro rysowania przypisane do danego obiektu;
 • opisujące wypełnienie rysowanego obiektu;

Uwzględniając wyżej wymienione klasy schemat zależności zmieni się do postaci pokazanej na poniższym rysunku.

Schemat klas w programie Rysowanie
Rys. 2
Schemat klas w programie Rysowanie.

Jak widać na powyższym schemacie klasy pen i hpen mają luźnie powiązanie z klasą abstrakcyjną i_dr_obj oraz z klasami line, circle oraz rectangle. Luźne powiązanie polega na tym, że klasy pen oraz hpen zostały wykorzystane w następujących metodach oraz konstruktorze wcześniej wymienionych klas:

 • dla klasy abstrakcyjnej i_dr_obj:
  • i_dr_obj(std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush, pen &p, brush &b) - konstruktor;
  • virtual std::wstring toString(std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush) = 0; - metoda związana z konwersją do tekstu;
  • virtual void Draw(HDC &hdc, std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tbrush) = 0; - metoda związana z rysowaniem.
 • dla klas dziedziczących line, circle rectangle:
  • konstruktory poszczególnych klas;
  • virtual std::wstring toString(std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush) - metoda związana z konwersją do tekstu;
  • virtual void Draw(HDC &hdc, std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tbrush) - metoda związana z rysowaniem.

Kod klas utworzonych na potrzeby programu

Zanim opiszę kod klas, najpierw trzeba do projektu dodać plik drawing_class_def.h w taki sam sposób jak plik winmain.cpp. Oto kod programu, który powinien znaleźć się w tym pliku:

Listing 1
 1. #ifndef DRAWING_CLASS_DEF
 2. #define DRAWING_CLASS_DEF
 3. #include <windows.h>
 4. #include <string>
 5. // ######################### KLASA pen ############################
 6. // Ta klasa będzie opisywała wędzel obramowania obiektów:
 7. // r - składowa czerwona;
 8. // g - składowa zielona;
 9. // b - składowa niebieska;
 10. // width - szerokość pióra;
 11. // ps_style - styl linii pióra
 12. class pen{
 13. protected:
 14. BYTE r; // składowa czerwona koloru pióra
 15. BYTE g; // składowa zielona koloru pióra
 16. BYTE b; // składowa niebieska koloru pióra
 17. int width; // szerokość pióra
 18. public:
 19. enum ps{ // dostępne ustawienia stylu pióra
 20. solid = PS_SOLID, // linia ciągła
 21. dash = PS_DASH, // przerwywana
 22. dot = PS_DOT, // kropkowana
 23. dashdot = PS_DASHDOT, // kreska kropka
 24. dashdotdot = PS_DASHDOTDOT, // kreska kropka kropka
 25. null = PS_NULL, // brak
 26. insideframe = PS_INSIDEFRAME // a to nie wiem
 27. };
 28. protected:
 29. enum ps ps_style; // styl pióra
 30. public:
 31. pen():r(255), g(0), b(0), width(1), ps_style(solid){}; // domyślny konstruktor
 32. pen(BYTE r, BYTE g, BYTE b, int width, enum ps ps_style) : r(r), g(g), b(b), width(width), ps_style(ps_style){}; // konstruktor ustawiający
 33. pen(const pen &p):r(p.r), g(p.g), b(p.b), width(p.width), ps_style(p.ps_style){}; // konstruktor kopiujący
 34. virtual void SetColor(BYTE r, BYTE g, BYTE b){
 35. this->r = r;
 36. this->b = b;
 37. this->g = g;
 38. }
 39. virtual void SetStyle(enum ps style){
 40. ps_style = style;
 41. }
 42. virtual void SetPen(BYTE r, BYTE g, BYTE b, enum ps style){
 43. this->r = r;
 44. this->g = g;
 45. this->b = b;
 46. ps_style = style;
 47. }
 48. bool operator ==(const pen &p) const { // operator porównania
 49. if(!memcmp(this, &p, sizeof(pen))){
 50. return true;
 51. }
 52. return false;
 53. }
 54. std::wstring toString() const { // zamiana na ciąg znaków
 55. std::wstring str;
 56. wchar_t buffor[100];
 57. wsprintf(buffor, L"r %i; g %i; b %i; width %i; style %i", r, g, b, width, (int)ps_style);
 58. str = buffor;
 59. return str;
 60. }
 61. };
 62. // ########################## KLASA hpen ###########################
 63. class hpen : public pen{
 64. HPEN hPen; // uchwyt pędzla
 65. public:
 66. hpen(BYTE r, BYTE g, BYTE b, int width, pen::ps style) : pen(r, g, b, width, style), hPen(CreatePen((int)style, width, RGB(r, g, b))){};
 67. hpen(const pen p) : pen(p), hPen(CreatePen((int)ps_style, width, RGB(r, g, b))){};
 68. hpen(const hpen &hp) : pen(hp), hPen(CreatePen((int)ps_style, width, RGB(r, g, b))){};
 69. hpen() : pen(), hPen(CreatePen((int)ps_style, width, RGB(r, g, b))){};
 70. void SelectPen(HDC &hdc){
 71. SelectObject(hdc, hPen);
 72. }
 73. virtual void SetColor(BYTE r, BYTE g, BYTE b){
 74. this->r = r;
 75. this->b = b;
 76. this->g = g;
 77. DeleteObject(hPen);
 78. hPen = CreatePen((int)ps_style, width, RGB( r, g, b));
 79. }
 80. virtual void SetStyle(enum ps style){
 81. ps_style = style;
 82. DeleteObject(hPen);
 83. hPen = CreatePen((int)ps_style, width, RGB( r, g, b));
 84. }
 85. virtual void SetPen(BYTE r, BYTE g, BYTE b, enum ps style){
 86. this->r = r;
 87. this->g = g;
 88. this->b = b;
 89. ps_style = style;
 90. DeleteObject(hPen);
 91. hPen = CreatePen((int)ps_style, width, RGB( r, g, b));
 92. }
 93. ~hpen(){
 94. DeleteObject(hPen);
 95. }
 96. };
 97. // ############################# KLASA brush #####################################
 98. class brush{
 99. protected:
 100. BYTE r;
 101. BYTE g;
 102. BYTE b;
 103. public:
 104. brush(BYTE r, BYTE g, BYTE b):r(r), g(g), b(b){};
 105. brush(const brush &br) : r(br.r), g(br.g), b(br.b){};
 106. virtual void SetColor(BYTE r, BYTE g, BYTE b){
 107. this->r = r;
 108. this->g = g;
 109. this->b = b;
 110. }
 111. std::wstring toString() const {
 112. std::wstring str;
 113. wchar_t buffor[100];
 114. wsprintf(buffor, L"brush: r %i, g %i, b %i", r, g, b);
 115. str = buffor;
 116. return str;
 117. }
 118. bool operator ==(const brush &br) const {
 119. if(memcmp(this, &br, sizeof(brush))){
 120. return false;
 121. }
 122. return true;
 123. }
 124. };
 125. // ############################# KLASA hbrush ##################################
 126. class hbrush : public brush{
 127. protected:
 128. HBRUSH hBrush; // uchwyt wypełnienia
 129. public:
 130. hbrush(const brush &br) : brush(br), hBrush(CreateSolidBrush(RGB(r, g, b))){};
 131. hbrush(const hbrush &hbr) : brush(hbr), hBrush(CreateSolidBrush(RGB(r, g, b))){};
 132. virtual void SetColor(BYTE r, BYTE g, BYTE b){
 133. this->r = r;
 134. this->g = g;
 135. this->b = b;
 136. DeleteObject(hBrush);
 137. hBrush = CreateSolidBrush(RGB(r, g, b));
 138. }
 139. void SelectBrush(HDC &hdc){
 140. SelectObject(hdc, hBrush);
 141. }
 142. ~hbrush(){
 143. DeleteObject(hBrush);
 144. }
 145. };
 146. // ###################### TYP ENUMEROWANY DLA OPISU TRYBU PRACY PROGRAMU #####################
 147. enum state{
 148. dr_line, // rysowanie linii
 149. dr_circle, // rysowanie okręgu
 150. dr_rect, // rysowanie prostokąta
 151. sel // tryb edycji
 152. };
 153. // ############### DAFINICJA INTERFEJSU KLAS DZIEDZICZĄCYCH ###############
 154. class i_dr_obj{ // i - interface; dr - draving; obj - object (interfejs rysowanego obiektu)
 155. protected:
 156. bool selected;
 157. int pen_index; // index pędzla rysowania
 158. int brush_index; // index wypełnienia rysowania
 159. public:
 160. i_dr_obj(std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush, pen &p, brush &b):selected(false), pen_index(-1), brush_index(-1){
 161. for(int i = 0; i < tPen.size(); i++){ // dla każdego elementu kontenera tPen
 162. if((pen)tPen[i] == p){ // sprawdzam, czy nie ma już utworzonego pióra o takich samych parametrach
 163. pen_index = i; // jeżeli jest takie pióro to zapamiętuję jego index
 164. break; // i kończę zabawę z iterowaniem
 165. }
 166. }
 167. if(pen_index == -1){ // jak pen_index jest równe -1 to znaczy, że nie ma w tPen takiego pióra więc
 168. pen_index = tPen.size(); // przypisuję index ostatniego elementu
 169. hpen hp(p); // tworzę nową definicję pióra
 170. tPen.push_back(hp); // dodaję definicję pióra
 171. }
 172. for(int i = 0; i < tBrush.size(); i++){ // dla każdego elementu kontenera tBrush
 173. if((brush)tBrush[i] == b){ // sprawdzam, czy nie ma już utworzonego pędzla o takich samych parametrach
 174. brush_index = i; // jeżeli taki pędzel już istnieje to zapamiętuję jego index
 175. break; // i kończę zabawę z iterowaniem
 176. }
 177. }
 178. if(brush_index == -1){ // jak brush_index jest równy -1 to znaczy, że w tBrush nie ma takiego pędzla
 179. brush_index = tBrush.size(); // więc przypisuję index ostatniego elementu kontenera (który zaraz dodam)
 180. hbrush hbr(b); // tworzę ten element
 181. tBrush.push_back(hbr); // i dodaję go do kontenera
 182. }
 183. };
 184. virtual std::wstring toString(std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush) const = 0; // każda definicja klasy musi obsługiwać tę metodę
 185. virtual void Draw(HDC &hdc, std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tbrush) const = 0; // każda definicja klasy musi obsługiwać tę metodę
 186. virtual void WmLButtonDown(POINT &mp) = 0;
 187. virtual void WmLButtonUp(POINT &mp) = 0;
 188. bool Selected() const {return selected;}; // określa, czy obiekt został zaznaczony
 189. virtual bool Select(POINT &ps) = 0; // każda definicja klasy musi obługiwać tę metodą
 190. virtual ~i_dr_obj(){};
 191. };
 192. // ######################### DEFINICJA KLASY LINE (LINIA) ########################
 193. class line : public i_dr_obj{
 194. POINT begin;
 195. POINT end;
 196. public:
 197. line(std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush, pen &p, brush &b):i_dr_obj(tPen, tBrush, p, b){begin.x = begin.y = end.x = end.y = 0;};
 198. virtual std::wstring toString(std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush) const {
 199. std::wstring str;
 200. wchar_t buffor[100];
 201. wsprintf(buffor, L"Line %i %i; %i %i", begin.x, begin.y, end.x, end.y);
 202. str = buffor;
 203. str += tPen[this->pen_index].toString();
 204. str += tBrush[this->brush_index].toString();
 205. return str;
 206. }
 207. virtual void Draw(HDC &hdc, std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush) const {
 208. tPen[pen_index].SelectPen(hdc);
 209. tBrush[brush_index].SelectBrush(hdc);
 210. MoveToEx(hdc, begin.x, begin.y, NULL);
 211. LineTo(hdc, end.x, end.y);
 212. }
 213. virtual void WmLButtonDown(POINT &mp){
 214. begin = mp;
 215. end = mp;
 216. }
 217. virtual void WmLButtonUp(POINT &mp){
 218. end = mp;
 219. }
 220. virtual bool Select(POINT &ps){
 221. return false;
 222. }
 223. };
 224. // ######################### DEFINICJA KLASY CIRCLE (OKRĄG) ########################
 225. class circle : public i_dr_obj{
 226. POINT begin;
 227. POINT end;
 228. public:
 229. circle(std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush, pen &p, brush &b):i_dr_obj(tPen, tBrush, p, b){begin.x = begin.y = end.x = end.y = 0;};
 230. virtual std::wstring toString(std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush) const {
 231. std::wstring str;
 232. wchar_t buffor[100];
 233. wsprintf(buffor, L"Circle %i %i; %i %i", begin.x, begin.y, end.x, end.y);
 234. str = buffor;
 235. str += tPen[this->pen_index].toString();
 236. str += tBrush[this->brush_index].toString();
 237. str += tBrush[this->brush_index].toString();
 238. return str;
 239. }
 240. virtual void Draw(HDC &hdc, std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush) const {
 241. tPen[pen_index].SelectPen(hdc);
 242. tBrush[brush_index].SelectBrush(hdc);
 243. Ellipse(hdc, begin.x, begin.y, end.x, end.y);
 244. }
 245. virtual void WmLButtonDown(POINT &mp){
 246. begin = mp;
 247. end = mp;
 248. }
 249. virtual void WmLButtonUp(POINT &mp){
 250. end = mp;
 251. if(abs(begin.x - end.x) < abs(begin.y - end.y)){
 252. end.y = begin.y + abs(begin.x - end.x) * ( begin.y < end.y ? 1 : -1);
 253. }else{
 254. end.x = begin.x + abs(begin.y - end.y) * ( begin.x < end.x ? 1 : -1);
 255. }
 256. }
 257. virtual bool Select(POINT &ps){
 258. return false;
 259. }
 260. };
 261. // ######################### DEFINICJA KLASY RECTANGLE (PROSTOKĄT) ########################
 262. class rectangle : public i_dr_obj{
 263. POINT begin;
 264. POINT end;
 265. public:
 266. rectangle(std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush, pen &p, brush &b):i_dr_obj(tPen, tBrush, p, b){begin.x = begin.y = end.x = end.y = 0;};
 267. virtual std::wstring toString(std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush) const {
 268. std::wstring str;
 269. wchar_t buffor[100];
 270. wsprintf(buffor, L"Rectangle %i %i; %i %i", begin.x, begin.y, end.x, end.y);
 271. str = buffor;
 272. str += tPen[this->pen_index].toString();
 273. str += tBrush[this->brush_index].toString();
 274. return str;
 275. }
 276. virtual void Draw(HDC &hdc, std::vector<hpen> &tPen, std::vector<hbrush> &tBrush) const {
 277. tPen[pen_index].SelectPen(hdc);
 278. tBrush[brush_index].SelectBrush(hdc);
 279. Rectangle(hdc, begin.x, begin.y, end.x, end.y);
 280. }
 281. virtual void WmLButtonDown(POINT &mp){
 282. begin = mp;
 283. end = mp;
 284. }
 285. virtual void WmLButtonUp(POINT &mp){
 286. end = mp;
 287. }
 288. virtual bool Select(POINT &ps){
 289. return false;
 290. }
 291. };
 292. #endif

Kod główny programu

W pliku winmain.cpp trzeba załączyć wcześniej utworzony plik drawing_class_def.h dopisując następującą linijkę kodu:

Listing 2
 1. #include "drawing_class_def.h"

na samym początku kodu. Teraz cała funkcja procedury okna potomnego rysowania WndDrawingProc będzie wyglądała następująco:

Listing 3
 1. // ################################### Procedura okna dokumentu #####################################
 2. LRESULT CALLBACK WndDrawingProc(HWND hWndDraw, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam){
 3. static POINT mousepos; // współrzędne kursora w oknie
 4. static i_dr_obj* obj; // wskaźnik na interfejs dodawanego obiektu
 5. static std::vector<i_dr_obj*> tObj; // tablica interfejsów obiektów rysowanych
 6. static enum state st; // tryb rysowania lub edycji
 7. static std::vector<hpen> tPen; // tablica wykorzystywanych pędzli
 8. static std::vector<hbrush> tBrush; // tablica wykorzystywanych wypełnień
 9. switch(msg){
 10. case WM_CREATE:
 11. {
 12. obj = NULL;
 13. }
 14. break;
 15. case WM_PAINT:
 16. {
 17. PAINTSTRUCT ps;
 18. HDC hdc = BeginPaint(hWndDraw, &ps);
 19. SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);
 20. for(std::vector<i_dr_obj*>::iterator i = tObj.begin(); i < tObj.end(); i++){
 21. (*i)->Draw(hdc, tPen, tBrush); // rysowanie dodanych obiektów
 22. }
 23. if(obj){
 24. obj->Draw(hdc, tPen, tBrush); // rysowanie dodawanego obiektu
 25. }
 26. EndPaint(hWndDraw, &ps);
 27. }
 28. break;
 29. case WM_LBUTTONDOWN:
 30. {
 31. SetCapture(hWndDraw);
 32. switch(st){
 33. case dr_line: // tworzę obiekt typu line
 34. {
 35. obj = new line(tPen, tBrush, pen(255,0,0,1,pen::ps::solid), brush(0,0,150));
 36. obj->WmLButtonDown(mousepos);
 37. }
 38. break;
 39. case dr_circle: // tworzę obiekt typu circle
 40. {
 41. obj = new circle(tPen, tBrush, pen(0,255,0,1,pen::ps::solid), brush(0,150,0));
 42. obj->WmLButtonDown(mousepos);
 43. }
 44. break;
 45. case dr_rect: // tworzę obiekt typu rectangle
 46. {
 47. obj = new rectangle(tPen, tBrush, pen(0, 150, 255, 1, pen::ps::solid), brush(150,0,200));
 48. obj->WmLButtonDown(mousepos);
 49. }
 50. break;
 51. case sel: // trzyb zaznaczania (nie obsłużony jeszcze)
 52. {
 53. }
 54. break;
 55. }
 56. }
 57. break;
 58. case WM_LBUTTONUP:
 59. {
 60. switch(st){
 61. case dr_line: // dodawanie obiektu do kontenera
 62. {
 63. if(obj){
 64. obj->WmLButtonUp(mousepos);
 65. tObj.push_back(obj);
 66. }
 67. }
 68. break;
 69. case dr_circle: // dodawanie obiektu do kontenera
 70. {
 71. if(obj){
 72. obj->WmLButtonUp(mousepos);
 73. tObj.push_back(obj);
 74. }
 75. }
 76. break;
 77. case dr_rect: // dodawanie obiektu do kontenera
 78. {
 79. if(obj){
 80. obj->WmLButtonUp(mousepos);
 81. tObj.push_back(obj);
 82. }
 83. }
 84. break;
 85. case sel: // tryb edycji (nie obsłużony)
 86. {
 87. }
 88. break;
 89. }
 90. obj = NULL;
 91. ReleaseCapture();
 92. }
 93. break;
 94. case WM_MOUSEMOVE:
 95. {
 96. mousepos.x = LOWORD(lParam); // pobieranie współrzędnej x
 97. mousepos.y = HIWORD(lParam); // pobieranie współrzędnej y
 98. wchar_t buffor[100]; // bufor do konwersji na tekst
 99. wsprintf(buffor, L"X = %i",mousepos.x); // konwersja na tekst współrzędnej x
 100. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 0, (LPARAM)buffor); // ustawienie tekstu pierwszej pozycji paska kontrolki statusbar
 101. wsprintf(buffor, L"Y = %i",mousepos.y); // konwersja na tekst współrzędnej y
 102. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 1, (LPARAM)buffor); // ustawienie tekstu drugiej pozycji paska kontrolki statusbar
 103. if(wParam & MK_LBUTTON && obj){
 104. obj->WmLButtonUp(mousepos); // zmiana obiektu, podczas ruchu mychy
 105. InvalidateRect(hWndDraw, NULL, true); // odświerzanie okna w celu odrysowania nowych ustawień obiektu
 106. }
 107. }
 108. break;
 109. case WM_COMMAND:
 110. {
 111. if((HWND)lParam == toolbar){
 112. switch(LOWORD(wParam)){
 113. case ID_LINE: // komunikat przychodzący od przycisku toolbar-a o identyfikatorze ID_LINE
 114. {
 115. st = dr_line;
 116. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie linii"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u
 117. }
 118. break;
 119. case ID_CIRCLE: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_CIRCLE
 120. {
 121. st = dr_circle;
 122. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie okręgu"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u
 123. }
 124. break;
 125. case ID_RECTANGLE: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_RECTANGLE
 126. {
 127. st = dr_rect;
 128. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie prostokąta"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u
 129. }
 130. break;
 131. case ID_SELECT: // to samo co poprzednio, tylko dla ID_SELECT
 132. {
 133. st = sel;
 134. SendMessage(statusbar, SB_SETTEXT, 2, (LPARAM)L"Rysowanie edycja"); // ustawienie tekstu w ostatnim polu statusbar-u
 135. }
 136. break;
 137. }
 138. }
 139. }
 140. break;
 141. case WM_DESTROY: // tutaj sprzątanko się rozpoczyna
 142. {
 143. for(std::vector<i_dr_obj*>::iterator i = tObj.begin(); i < tObj.end(); i++){
 144. delete *i; // usuwanie obiektów
 145. }
 146. // czyszczenie kontenerów
 147. tObj.clear();
 148. tPen.clear();
 149. tBrush.clear();
 150. }
 151. break;
 152. }
 153. return DefWindowProc(hWndDraw, msg, wParam, lParam);
 154. }

W tej chwili program już rysuje poszczególne obiekty, ale jeszcze nie ma możliwości zaznaczania i zmiany ustawień obiektów. Poniżej zamieszczam screen programu.

Rysujący program Rysowanie
Rys. 3
Widok programu Rysowanie, który jak widać już rysuje.
Propozycje książek

Komentarze