Obsługa operatorów struktur i klas

Stronę tą wyświetlono już: 1621 razy

Wstęp

Obsługa operatorów klas i struktur w C# jest w zasadzie taka sama. Oto podstawowy zestaw operatorów matematycznych, które można obsłużyć to:

 • + operator dodawania;
 • - operator odejmowania;
 • ++ inkrementacja (zwiększanie wartości o jeden);
 • -- dekrementacja (zmniejszanie wartości o jeden);
 • * operator mnożenia;
 • / operator dzielenia;
 • % operator dzielenia modulo;
 • ! operator zaprzeczenia not;
 • == operator logiczny równości;
 • != operator logiczny nierówności;
 • ~ operator bitowego dopełnienia;
 • << operator bitowego przesunięcia w lewo;
 • >> operator bitowego przesunięcia w prawo;
 • < operator mniejsze niż;
 • > operator większości;
 • <= operator mniejsze równe;
 • >= operator większe równe;
 • & operator bitowej koniunkcji AND;
 • | operator bitowej alternatywy OR;
 • ^ operator bitowej alternatywy wykluczającej XOR;

Dodatkowo możliwe jest obsłużenie rzutowania jednego typu danych na drugi.

Przykładowa implementacja obsługi operatorów klasy Point2D

Oto przykład implementacji podstawowych operatorów w klasie, którą już wcześniej została utworzona przy okazji omawiania tematu Programowanie → Podstawy C# → Klasy:

Listing 1
 1. // ########################### DEKLARACJA KLASY POINT2D #############################
 2. public class Point2D
 3. {
 4. // ####################### CHRONIONE POLA KLASY #################################
 5. protected double x;
 6. protected double y;
 7. // ####################### KONSTRUKTORY KLASY ###################################
 8. public Point2D() // konstruktor zerujący
 9. {
 10. x = y = 0;
 11. }
 12. public Point2D(double x, double y) // konstruktor ustawiajacy
 13. {
 14. this.x = x;
 15. this.y = y;
 16. }
 17. public Point2D(Point2D p) // kosntruktor kopiujący
 18. {
 19. this.x = p.x;
 20. this.y = p.y;
 21. }
 22. // ######## WŁAŚCIWOŚCI KLASY ##########
 23. public double Y
 24. {
 25. get { return y; }
 26. set { y = value; }
 27. }
 28. public double X
 29. {
 30. get { return x; }
 31. set { x = value; }
 32. }
 33. public double Length
 34. {
 35. get { return Math.Sqrt(x * x + y * y); } // pobieranie długości wektora
 36. set // ustawianie długości wektora
 37. {
 38. if (x != 0 || y != 0) // gdy wektor nie jest zerowy to
 39. {
 40. double k = value / Length;
 41. x *= k; // skalowanie składowej x wektora
 42. y *= k; // skalowanie składowej y wektora
 43. }
 44. }
 45. }
 46. // ########### METODY #############
 47. public override string ToString() // przeładowana metoda ToString klasy bazowej Object
 48. {
 49. return "Point2D x = " + x + "; y = " + y;
 50. }
 51. // ########## OPERATORY MATEMATYCZNE ###########
 52. public static Point2D operator +(Point2D p, Point2D p2)
 53. {
 54. return new Point2D(p.x + p2.x, p.y + p2.y);
 55. }
 56. public static Point2D operator -(Point2D p, Point2D p2)
 57. {
 58. return new Point2D(p.x - p2.x, p.y - p2.y);
 59. }
 60. public static double operator *(Point2D p, Point2D p2) // iloczyn skalarny dwóch wektorów
 61. {
 62. return p.x * p2.x + p.y * p2.y;
 63. }
 64. public static Point2D operator *(Point2D p, double k) // iloczyn wektora przez skalar
 65. {
 66. return new Point2D(p.x * k, p.y * k);
 67. }
 68. public static Point2D operator *(double k, Point2D p) // to samo co powyżej, tylko że double jest po lewej stronie
 69. {
 70. return p * k;
 71. }
 72. // ################## OPERATORY PORÓWNANIA WARTOŚCI ##################
 73. public static bool operator ==(Point2D p, Point2D p2)
 74. {
 75. return p.x == p2.x && p.y == p2.y;
 76. }
 77. public static bool operator !=(Point2D p, Point2D p2)
 78. {
 79. return p.x != p2.x || p.y != p2.y;
 80. }
 81. public static bool operator ==(Point2D p, double k)
 82. {
 83. return p.Length == k;
 84. }
 85. public static bool operator ==(double k, Point2D p)
 86. {
 87. return p.Length == k;
 88. }
 89. public static bool operator !=(Point2D p, double k)
 90. {
 91. return p.Length != k;
 92. }
 93. public static bool operator !=(double k, Point2D p)
 94. {
 95. return p.Length != k;
 96. }
 97. public static bool operator <(Point2D p, Point2D p2)
 98. {
 99. return p.Length < p2.Length;
 100. }
 101. public static bool operator <(Point2D p, double k)
 102. {
 103. return p.Length < k;
 104. }
 105. public static bool operator <(double k, Point2D p)
 106. {
 107. return p.Length < k;
 108. }
 109. public static bool operator >(Point2D p, Point2D p2)
 110. {
 111. return p.Length < p2.Length;
 112. }
 113. public static bool operator > (Point2D p, double k)
 114. {
 115. return p.Length > k;
 116. }
 117. public static bool operator > (double k, Point2D p)
 118. {
 119. return p.Length > k;
 120. }
 121. public static bool operator <=(Point2D p, Point2D p2)
 122. {
 123. return p.Length <= p2.Length;
 124. }
 125. public static bool operator <= (Point2D p, double k)
 126. {
 127. return p.Length <= k;
 128. }
 129. public static bool operator <= (double k, Point2D p)
 130. {
 131. return p.Length <= k;
 132. }
 133. public static bool operator >= (Point2D p, Point2D p2)
 134. {
 135. return p.Length >= p2.Length;
 136. }
 137. public static bool operator >= (Point2D p, double k)
 138. {
 139. return p.Length >= k;
 140. }
 141. public static bool operator >= (double k, Point2D p)
 142. {
 143. return p.Length >= k;
 144. }
 145. // ######################## OPERATORY RZUTOWANIA #######################
 146. public static implicit operator double(Point2D p)
 147. {
 148. return p.Length;
 149. }
 150. public static explicit operator long(Point2D p)
 151. {
 152. return (long)p.Length;
 153. }
 154. }

Jak widać przeciążanie operatorów jest jak najbardziej możliwe a nawet wskazane. Dodatkową niespodzianką będzie wykonanie w głównej procedurze programu następującego kodu:

Listing 2
 1. var p2d_1 = new Point2D(10, 20);
 2. var p2d_2 = new Point2D(5, 5);
 3. Console.WriteLine("Suma dwóch wektorów:ttt" + (p2d_1 + p2d_2).ToString());
 4. Console.WriteLine("Różnica dwóch wetkorów:ttt" + (p2d_1 - p2d_2).ToString());
 5. Console.WriteLine("Iloczyn skalarny dwóch wektorów:t" + (p2d_1 * p2d_2).ToString());
 6. var p2d_3 = new Point2D(5, 10);
 7. p2d_3 += p2d_2; // jeżeli zostanie obsłużony operator dodawania to operator dodawania z podstawieniem jest z automatu obsługiwany (to samo tyczy się innych operatorów
 8. Console.WriteLine("Suma dwóch wektorów:ttt" + p2d_3.ToString());
 9. Console.ReadLine();

Proszę zauważyć, że nie obsłużyłem operatora += a jednak go użyłem i to się skompiluje i wykona, wynikiem czego będzie wyświetlanie następującego tekstu:

Suma dwóch wektorów:                    Point2D x = 15; y = 25
Różnica dwóch wetkorów:                 Point2D x = 5; y = 15
Iloczyn skalarny dwóch wektorów:        150
Suma dwóch wektorów:                    Point2D x = 10; y = 15
Propozycje książek

Komentarze