Interfejsy

Stronę tą wyświetlono już: 1594 razy

Interfejsy działają w pewnym stopni jak klasy abstrakcyjne w C++, jednakże interfejsy ograniczają się do deklaracji metod i właściwości, które klasa dziedzicząca po takim interfejsie musi obsłużyć. Oto prosty przykład interfejsu:

Listing 1
 1. interface IPoint2D
 2. {
 3. double Length { get; set; }
 4. string ToString();
 5. double X { get; set; }
 6. double Y { get; set; }
 7. }

Teraz, jeżeli w kodzie programu utworzę klasę dziedziczącą po interfejsie IPoint2D, to taka klasa musi obsłużyć wszystkie metody i właściwości, zadeklarowane w tymże interfejsie. Poniżej zamieszczam przykład implementacji dwóch interfejsów i dwóch klas po nich dziedziczących:

Listing 2
 1. interface IPoint2D
 2. {
 3. double Length { get; set; }
 4. string ToString();
 5. double X { get; set; }
 6. double Y { get; set; }
 7. }
 8. interface IPoint3D : IPoint2D
 9. {
 10. new double Length { get; set; }
 11. new string ToString();
 12. double Z { get; set; }
 13. }
 14. // ########################### DEKLARACJA KLASY POINT@D #############################
 15. public class Point2D : IPoint2D
 16. {
 17. // ####################### CHRONIONE POLA KLASY #################################
 18. protected double x;
 19. protected double y;
 20. // ####################### KONSTRUKTORY KLASY ###################################
 21. public Point2D() // konstruktor zerujący
 22. {
 23. x = y = 0;
 24. }
 25. public Point2D(double x, double y) // konstruktor ustawiajacy
 26. {
 27. this.x = x;
 28. this.y = y;
 29. }
 30. public Point2D(Point2D p) // kosntruktor kopiujący
 31. {
 32. this.x = p.x;
 33. this.y = p.y;
 34. }
 35. // ######## WŁAŚCIWOŚCI KLASY ##########
 36. public double Y
 37. {
 38. get { return y; }
 39. set { y = value; }
 40. }
 41. public double X
 42. {
 43. get { return x; }
 44. set { x = value; }
 45. }
 46. public double Length
 47. {
 48. get { return Math.Sqrt(x * x + y * y); } // pobieranie długości wektora
 49. set // ustawianie długości wektora
 50. {
 51. if (x != 0 || y != 0) // gdy wektor nie jest zerowy to
 52. {
 53. double k = value / Length;
 54. x *= k; // skalowanie składowej x wektora
 55. y *= k; // skalowanie składowej y wektora
 56. }
 57. }
 58. }
 59. // ########### METODY #############
 60. public override string ToString() // przeładowana metoda ToString klasy bazowej Object
 61. {
 62. return "Point2D x = " + x + "; y = " + y;
 63. }
 64. }
 65. // ############################## DEKLARACJA KLASY POINT3D #################################
 66. public class Point3D : Point2D, IPoint3D // dziedziczy po Point2D
 67. {
 68. // ########################## CHRONIONE POLA KLASY #####################################
 69. protected double z;
 70. // ########################## KONSTRUKTORY KLASY #######################################
 71. public Point3D()
 72. : base() // wywołanie bezparametrowego kosntruktora klasy bazowej
 73. {
 74. z = 0;
 75. }
 76. public Point3D(double x, double y, double z)
 77. : base(x, y) // wywołanie ustawiającego konstruktora klasy bazowej
 78. {
 79. this.z = z;
 80. }
 81. public Point3D(Point3D p) // konstruktor kopiujący
 82. : base(p) // wywołanie kontruktora kopiującego klasy bazowej
 83. {
 84. z = p.z;
 85. }
 86. // ################# WŁAŚCIWOŚCI ###############
 87. public double Z
 88. {
 89. get { return z; }
 90. set { z = value; }
 91. }
 92. public new double Length // przysłanianie właściwości z klasy bazowej (oznacza to słowo kluczowe new)
 93. {
 94. get { return Math.Sqrt(x * x + y * y + z * z); } // pobieranie długości wektora
 95. set // ustawianie długości wektora
 96. {
 97. if (x != 0 || y != 0 || z != 0)
 98. {
 99. double k = value / Length;
 100. X *= k;
 101. Y *= k;
 102. z *= k;
 103. }
 104. }
 105. }
 106. // ################# METODY ################
 107. public new string ToString() // przysłanianie metody z klasy bazowej (oznacza to słowo kluczowe new)
 108. {
 109. return "Point3D x = " + X + "; y = " + Y + "; z = " + z;
 110. }
 111. }

Przykład zastosowanie interfejsów do przechowywania różnych zmiennych w jednej tablicy:

Listing 3
 1. namespace Klasy
 2. {
 3. class Program
 4. {
 5. static void Main(string[] args)
 6. {
 7. IPoint2D[] t = new IPoint2D[2];
 8. t[0] = new Point2D(100, 200);
 9. t[1] = new Point3D(20, 30, 40);
 10. foreach (IPoint2D p in t)
 11. {
 12. if (p is Point3D)
 13. {
 14. Console.WriteLine(((Point3D)p).ToString());
 15. }
 16. else
 17. {
 18. Console.WriteLine(p.ToString());
 19. }
 20. }
 21. Console.ReadLine();
 22. }
 23. }
 24. }

Wynik działania powyższego kodu:

Point2D x = 100; y = 200
Point3D x = 20; y = 30; z = 40

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby utworzyć metodę klasy, która będzie przyjmowała jako argument dany interfejs. W takim przypadku każdy obiekt klasy, która dziedziczy po owym interfejsie będzie mógł zostać przekazany jako parametr takiej metody.

Propozycje książek

Komentarze