Operatory

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2557 razy

=

Operator podstawienia wartości

int k = 100;

+

Operator dodawania

int k = 100 + 100;

Operator znaku:

int k = +100;

W przypadku ciągów znaków string oznacza łączenie tekstu z innym tekstem, lub z jednym z podstawowych typów zmiennych.

int k = 100; Console.WriteLine("Wartość = " + k + ";");

++

Operator inkrementacji (zwiększania wartości o 1)

int x = 10; x ++;

-

Operator odejmowania

int k = 100 - 100;

Operator znaku:

int k = -100;

--

Operator dekrementacji (zmniejszenia wartości o 1)

int x = 10; x --;

*

Operator mnożenia

int k = 100 * 100;

Operator wyłuskania wartości (dostępny w trybie unsafe).

/

Operator dzielenia

int k = 100 / 100;

%

Operator reszty z dzielenia

int k = 5 % 4;

<<

Operator przesunięcia bitowego w lewo

int k = 1 << 2;

>>

Operator przesunięcia bitowego w prawo

int k = 5 >> 2;

+=

Operator dodawania z podstawieniem

int k = 100; k += 100;

W przypadku ciągów znaków string oznacza łączenie tekstu z innym tekstem.

string t = "jakiś tekst"; t += " do połączenia";

-=

Operator odejmowania z podstawieniem

int k = 100; k -= 20;

*=

Operator mnożenia z podstawieniem

int k = 100; k *= 100;

/=

Operator dzielenia z podstawieniem

int k = 100; k /= 100;

%=

Operator reszty z dzielenia z podstawieniem

int k = 5; k %= 4;

<<=

Operator przesunięcia bitowego w lewo z podstawieniem

int k = 1; k <<= 2;

>>=

Operator przesunięcia bitowego w prawo z podstawieniem

int k = 5; k >>= 2;

<

Operator mniejsze niż

bool w = 10 < 5;

<=

Operator mniejsze równe

bool w = 10 <= 5;

>

Operator większe niż

bool w = 10 > 5;

>=

Operator większe równe

bool w = 10 >= 5;

is

Operator porównanie typów

int k = 10; bool w = k is int; // czy k jest typu int

==

Operator równości

bool w = 10 == 5; // fałsz

!=

Operator nierówności

bool w = 10 != 5; // prawda

||

Operator logiczny or

bool w = 10 < 5 || 20 > 10;

&&

Operator logiczny and

bool w = 10 == 5 && 3 == 3;

!

Operator negacji

bool w = !(10 == 5 && 3 == 3);

&

Operator koniunkcji bitowej and

int k = 128 & 34;

Operator pobrania adresu (dostępne w trybie unsafe)

|

Operator alternatywy bitowej or

int k = 8 | 3;

^

Operator alternatywy wykluczającej bitowej xor

int k = 10 ^ 9;

~

Operator negacji bitowej not

int k = ~3;

()

Operator grupowania działań

int k = 3 * (2 - 4);

Operator wywołania metody

int k = System.Math.Sin(System.Math.PI / 3);

.

Operator dostępu do składowych klasy lub struktury

int k = 3; string s = k.ToString();

->

Operator dostępu do składowych elementu znajdującego się pod wskaźnikiem klasy lub struktury (dostępne jedynie w trybie unsafe)

[]

Operator indeksowania elementów wyliczeniowych jak np. Array, ArrayList.

int[] k = {1, 2, 3, 4}; k[2] = 10;

new

Operator tworzenia nowego obiektu klasy lub struktury

int[] k = new int[100];

typeof

Zwraca zmienną typu System.Type określającą typ obiektu.

as

Operator umożliwiający rzutowanie w dół hierarchii klas, w przypadku niepowodzenia zwraca null