Skrypt generujący prosty album zdjęć w formacie HTML-a

Stronę tą wyświetlono już: 1994 razy

Kod skryptu

Już w dwóch językach programowania napisałem aplikację, która miała za zadanie wygenerować album ze zdjęciami w formacie html. Tym razem postanowiłem uczynić to samo w BASH-u, co (o dziwo) nawet mi się udało osiągnąć. Skrypt ma następującą postać:

Listing 1
 1. ###############################################################################################
 2. # Ten skrypt w celu poprawnego działania wymaga zainstalowania powłoki systemowej BASH w ######
 3. # wersji co najmniej 4+ #######################################################################
 4. ###############################################################################################
 5. # Przykład uruchomienia skryptu: ##############################################################
 6. ###############################################################################################
 7. # bash html_gen.sh body_color=#ff9955 nav_color=#ffccaa links_color=#c04d00 img_width=250 #####
 8. # files_on_page=50 ############################################################################
 9. ###############################################################################################
 10. # W powyższym przykładzie użyto skryptu z opcjami sterującymi wyglądem strony html: ###########
 11. ###############################################################################################
 12. # body_color=#ff9955 - oznacza kolor tła znacznika body #######################################
 13. # nav_color=#ffccaa - oznacza kolor tła elementu nav strony ###################################
 14. # links_color=#ffccaa - oznacza kolor tekstu linków ###########################################
 15. # img_width=250 - oznacza szerokość obrazka ###################################################
 16. # files_on_page=50 - określa maksymalną liczbę obrazków na stronie ############################
 17. ###############################################################################################
 18. declare -A arguments=() # tablica asocjacyjna
 19. function findSign(){ # funkcja zwraca położenie danego znaku w ciągu znaków
 20. # $1 - przeszukiwany ciąg
 21. # $2 - szukany znak
 22. for i in $(seq 1 $((${#1}-1))) # przeszukiwanie po zakresie od 0 do liczby znaków zawartych w $1 pomniejszonej o 1
 23. do
 24. if [ ${1:i:1} == $2 ] # jeżeli pod danym indeksem znaleziono znak to
 25. then
 26. echo $i; # dziabaj go na ekran
 27. return; # wyjście z funkcji
 28. fi
 29. done
 30. echo -1; # a jak nie znaleziono to zwróć -1
 31. }
 32. function setValue(){ # ustawia wartość w tablicy asocacyjnej arguments
 33. # $1 - parametr w formacie "klucz=wartość"
 34. separator=$(findSign "$1" "="); # znajdowanie separatora w podanym na wejście argumencie
 35. if [ separator != -1 ] # jeżeli znaleziono znak = to
 36. then
 37. arguments[${1:0:separator}]=${1:$((separator+1))}; # wydziabuję klucz i wartość z argumentu funkcji $1 i wrzucam je do tablicy asocjacyjnej arguments
 38. fi
 39. }
 40. # A tutaj ustawiam sobie domyślne parametry
 41. setValue "body_color=black"; # kolor tła znacznika body
 42. setValue "nav_color=#2f2f2f"; # kolor tła znacznika nav
 43. setValue "links_color=red"; # kolor czcionki odnośników
 44. setValue "files_on_page=100"; # liczba zdjęć na stronę
 45. setValue "img_width=300"; # szerokość zdjęcia w px oczywiście
 46. for arg in "$@" # wczytywanie argumentów skryptu do tablicy asocjacyjnej
 47. do
 48. setValue $arg # get arguments and add it to table
 49. done
 50. files_on_page=${arguments["files_on_page"]}; # liczba zdjęć na stronie
 51. img_width=${arguments["img_width"]}; # szerokość zdjęcia w px
 52. #files_list=$(ls *.jpg *.JPG *.gif *.GIF *.png *.PNG); # tworzenie listy plików
 53. files_list=$(ls -R 2>/dev/null *.jpg *.JPG *.gif *.GIF *.png *.PNG); # tworzenie listy plików
 54. links=""; # to będą linki do podstron
 55. val=0; # zmienna, w której będę przechowywał informację o liczbie pozyskanych plików
 56. for i in $files_list; do
 57. val=$((val+1)); # zliczanie plików
 58. done
 59. echo "Liczba plików: $val"; # wyświetlam ile plików znaleziono
 60. nrof=$((val/files_on_page)); # określam liczbę podstron
 61. echo "Liczba podstron: $nrof"; # wyświetlam liczbę podstron
 62. if [ $nrof != 0 ] # jak liczba podstron nie jest równa 0 to tworzę listę linków do podstron
 63. then
 64. links="<nav class=\"links\">"; # pasek nawigacyjny z linkami
 65. for i in $(seq 0 $nrof) # od 0 do $nrof tworzę linków pełen stos!
 66. do
 67. links="$links<a href=\"html_file$((i+1)).html\">$((i+1))</a> "; # dopisuję linki wnet
 68. done
 69. links="$links</nav>" # i zamykam nav też
 70. fi
 71. k=0
 72. j=0
 73. page="" # zmienna pomocnicza, która będzie zawartość strony zawierała
 74. echo "img{width: "${arguments["img_width"]}"px;}body{width:1000px;text-align:center;margin: auto;background-color: ${arguments[body_color]};}a{text-decoration: none;color:${arguments[links_color]};}.links{background-color:${arguments[nav_color]};padding: 10px;}">style.css
 75. begin="<html><header><meta charset=\"UTF-8\"><link rel=\"stylesheet\" href=\"style.css\"></header><body>"; # a to cały początek strony
 76. folder="folder"; # nazwa folderu, w którym utworzone zostaną miniaturki
 77. if [ -d $folder ] # jak folder istnieje to
 78. then
 79. echo "Folder o podanej nazwie już istnieje, chcesz go nadpisać [t]:" # informuj o tym biednego użytkownika i niezwłocznie go o decyzję pytaj
 80. read w;
 81. if [ $w != "t" ] # jak decyzja jego jest by nie nadpisywać
 82. then
 83. echo "Podaj nową nazwę folderu:" # o nową nazwę trza się zapytywać
 84. read folder;
 85. while [ -d $folder ] # dopóki podana nazwa folderu istnieje
 86. do
 87. echo "Folder o podanej nazwie już istnieje, podaj inną nazwę:" # o nową nazwę pytaj by było weselej
 88. read folder;
 89. done
 90. mkdir $folder # a gdy nazwa folderu będzie ci już znana, to utwórz go sobie do miniatur zapisywania
 91. fi
 92. else
 93. mkdir "$folder" # tutaj tworzę folder potrzebny dla wrzucenia tam miniatur
 94. fi
 95. for i in $files_list; # iterowanko po nazwach plików
 96. do
 97. convert $i -resize $img_width +profile '*' "$folder/"$i; # zapis miniaturki zdjęcia do folderu folder
 98. if [ $((k%files_on_page)) = 0 ]; # jak reszta z dzielenia jest licznika plików k jest równa zero to
 99. then
 100. if [ $k != 0 ] # gdy k nie jest równe zero
 101. then
 102. echo "$begin$links$page$links</body></html>">"html_file$j.html"; # to zapisuję dane do pliku o indeksie $j
 103. page=""; # i czyszczę zmienną pomocniczą page
 104. fi
 105. j=$((j+1)) # zwiększam licznik utworzonych stron
 106. page="$page<a href=\"$i\"><img src=\"$folder/$i\" /></a>"; # dodaję pierwszego linka dla $j-tego pliku html
 107. else # w przeciwnym przypadku
 108. page="$page<a href=\"$i\"><img src=\"$folder/$i\" /></a>"; # dodeję kolejne linki dla $j-tego pliku html
 109. fi
 110. echo "Przetwarzanie: $((k+1)) z $val; nazwa pliku: $i";
 111. k=$((k+1)) # zwiększam licznik plików graficznych
 112. done
 113. if [ ${#page} != 0 ] # jak ciąg znaków w zmiennej pomocniczej page nie jest równy 0 to
 114. then
 115. echo "$begin$links$page$links</body></html>">"html_file$j.html"; # trzeba zapisać jeszcze łostatnią podstronę czy też stronę
 116. fi

Licencja, warunki użytkowania i wyłączenie odpowiedzialności

Skrypt ten udostępniam na licencji GPL 3.0

Ostrzeżenie:

Autor programu dołożył wszelkich starań, aby nie sprawiało ono żadnych kłopotów i nie wykonywało żadnych działań mających na celu uszkodzenie, zniszczenie lub utratę danych zawartych na dysku jego użytkownika. Jakkolwiek nie da się wszystkiego przewidzieć a oprogramowanie to w trakcie pracy tworzy i może nadpisywać pliki, w miejscu jego uruchomienia Program tworzy:

 • Folder o nazwie "folder" a w nim miniatury zdjęć i grafik o tej samej nazwie
 • pliki *.html o kolejnych nazwach html_file$j.html - gdzie $j - oznacza wstawienie kolejnych cyfr indeksów zaczynając od 1 -> n, gdzie n z kolei należy do zbioru liczb całkowitych.

W związku z powyższym należy mieć na uwadze fakt, że program ten w trakcie działania nadpisuje bez ostrzeżenia (jeśli te istnieją) wyżej wymienione pliki, znajdujące się w lokalizacji, z której skrypt został uruchomiony.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Z wyżej wymienionych względów autor programu nie ponosi odpowiedzialności karnej za niepożądane skutki działania niniejszego skryptu, zaś każda osoba z niego korzystająca robi to na swoją własną odpowiedzialność.

Instrukcje uruchamiania

Skrypt należy umieścić w pliku z rozszerzeniem .sh i zapisać w lokalizacji, w której znajdują się zdjęcia. Nazwa pliku może być dowolna (byleby bez spacji) ja używam html_gen. Uruchamianie skryptu z poziomu konsoli:

bash ./html_gen.sh

Uwaga! Nieco podrasowałem skrypt i teraz do jego prawidłowego działania konieczna jest obecność powłoki BASH w wersji 4+.

Końcowe uwagi

Smutna wiadomość jest taka, że program nie zadziała niestety prawidłowo na plikach z nazwami, w których znajduje się spacja.

Załączniki:

Skrypt generujący album zdjęć na GitHub-ie

Komentarze