Skrypt generujący prosty album zdjęć w formacie HTML-a

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2682 razy

Kod skryptu

Już w dwóch językach programowania napisałem aplikację, która miała za zadanie wygenerować album ze zdjęciami w formacie html. Tym razem postanowiłem uczynić to samo w BASH-u, co (o dziwo) nawet mi się udało osiągnąć. Skrypt ma następującą postać:

############################################################################################### # Ten skrypt w celu poprawnego działania wymaga zainstalowania powłoki systemowej BASH w ###### # wersji co najmniej 4+ ####################################################################### ############################################################################################### # Przykład uruchomienia skryptu: ############################################################## ############################################################################################### # bash html_gen.sh body_color=#ff9955 nav_color=#ffccaa links_color=#c04d00 img_width=250 ##### # files_on_page=50 ############################################################################ ############################################################################################### # W powyższym przykładzie użyto skryptu z opcjami sterującymi wyglądem strony html: ########### ############################################################################################### # body_color=#ff9955 - oznacza kolor tła znacznika body ####################################### # nav_color=#ffccaa - oznacza kolor tła elementu nav strony ################################### # links_color=#ffccaa - oznacza kolor tekstu linków ########################################### # img_width=250 - oznacza szerokość obrazka ################################################### # files_on_page=50 - określa maksymalną liczbę obrazków na stronie ############################ ############################################################################################### declare -A arguments=() # tablica asocjacyjna function findSign(){ # funkcja zwraca położenie danego znaku w ciągu znaków # $1 - przeszukiwany ciąg # $2 - szukany znak for i in $(seq 1 $((${#1}-1))) # przeszukiwanie po zakresie od 0 do liczby znaków zawartych w $1 pomniejszonej o 1 do if [ ${1:i:1} == $2 ] # jeżeli pod danym indeksem znaleziono znak to then echo $i; # dziabaj go na ekran return; # wyjście z funkcji fi done echo -1; # a jak nie znaleziono to zwróć -1 } function setValue(){ # ustawia wartość w tablicy asocacyjnej arguments # $1 - parametr w formacie "klucz=wartość" separator=$(findSign "$1" "="); # znajdowanie separatora w podanym na wejście argumencie if [ separator != -1 ] # jeżeli znaleziono znak = to then arguments[${1:0:separator}]=${1:$((separator+1))}; # wydziabuję klucz i wartość z argumentu funkcji $1 i wrzucam je do tablicy asocjacyjnej arguments fi } # A tutaj ustawiam sobie domyślne parametry setValue "body_color=black"; # kolor tła znacznika body setValue "nav_color=#2f2f2f"; # kolor tła znacznika nav setValue "links_color=red"; # kolor czcionki odnośników setValue "files_on_page=100"; # liczba zdjęć na stronę setValue "img_width=300"; # szerokość zdjęcia w px oczywiście for arg in "$@" # wczytywanie argumentów skryptu do tablicy asocjacyjnej do setValue $arg # get arguments and add it to table done files_on_page=${arguments["files_on_page"]}; # liczba zdjęć na stronie img_width=${arguments["img_width"]}; # szerokość zdjęcia w px #files_list=$(ls *.jpg *.JPG *.gif *.GIF *.png *.PNG); # tworzenie listy plików files_list=$(ls -R 2>/dev/null *.jpg *.JPG *.gif *.GIF *.png *.PNG); # tworzenie listy plików links=""; # to będą linki do podstron val=0; # zmienna, w której będę przechowywał informację o liczbie pozyskanych plików for i in $files_list; do val=$((val+1)); # zliczanie plików done echo "Liczba plików: $val"; # wyświetlam ile plików znaleziono nrof=$((val/files_on_page)); # określam liczbę podstron echo "Liczba podstron: $nrof"; # wyświetlam liczbę podstron if [ $nrof != 0 ] # jak liczba podstron nie jest równa 0 to tworzę listę linków do podstron then links="<nav class=\aposlinks\apos>"; # pasek nawigacyjny z linkami for i in $(seq 0 $nrof) # od 0 do $nrof tworzę linków pełen stos! do links="$links<a href=\aposhtml_file$((i+1)).html\apos>$((i+1))</a> "; # dopisuję linki wnet done links="$links</nav>" # i zamykam nav też fi k=0 j=0 page="" # zmienna pomocnicza, która będzie zawartość strony zawierała echo "img{width: "${arguments["img_width"]}"px;}body{width:1000px;text-align:center;margin: auto;background-color: ${arguments[body_color]};}a{text-decoration: none;color:${arguments[links_color]};}.links{background-color:${arguments[nav_color]};padding: 10px;}">style.css begin="<html><header><meta charset=\aposUTF-8\apos><link rel=\aposstylesheet\apos href=\aposstyle.css\apos></header><body>"; # a to cały początek strony folder="folder"; # nazwa folderu, w którym utworzone zostaną miniaturki if [ -d $folder ] # jak folder istnieje to then echo "Folder o podanej nazwie już istnieje, chcesz go nadpisać [t]:" # informuj o tym biednego użytkownika i niezwłocznie go o decyzję pytaj read w; if [ $w != "t" ] # jak decyzja jego jest by nie nadpisywać then echo "Podaj nową nazwę folderu:" # o nową nazwę trza się zapytywać read folder; while [ -d $folder ] # dopóki podana nazwa folderu istnieje do echo "Folder o podanej nazwie już istnieje, podaj inną nazwę:" # o nową nazwę pytaj by było weselej read folder; done mkdir $folder # a gdy nazwa folderu będzie ci już znana, to utwórz go sobie do miniatur zapisywania fi else mkdir "$folder" # tutaj tworzę folder potrzebny dla wrzucenia tam miniatur fi for i in $files_list; # iterowanko po nazwach plików do convert $i -resize $img_width +profile '*' "$folder/"$i; # zapis miniaturki zdjęcia do folderu folder if [ $((k%files_on_page)) = 0 ]; # jak reszta z dzielenia jest licznika plików k jest równa zero to then if [ $k != 0 ] # gdy k nie jest równe zero then echo "$begin$links$page$links</body></html>">"html_file$j.html"; # to zapisuję dane do pliku o indeksie $j page=""; # i czyszczę zmienną pomocniczą page fi j=$((j+1)) # zwiększam licznik utworzonych stron page="$page<a href=\apos$i\apos><img src=\apos$folder/$i\apos /></a>"; # dodaję pierwszego linka dla $j-tego pliku html else # w przeciwnym przypadku page="$page<a href=\apos$i\apos><img src=\apos$folder/$i\apos /></a>"; # dodeję kolejne linki dla $j-tego pliku html fi echo "Przetwarzanie: $((k+1)) z $val; nazwa pliku: $i"; k=$((k+1)) # zwiększam licznik plików graficznych done if [ ${#page} != 0 ] # jak ciąg znaków w zmiennej pomocniczej page nie jest równy 0 to then echo "$begin$links$page$links</body></html>">"html_file$j.html"; # trzeba zapisać jeszcze łostatnią podstronę czy też stronę fi

Licencja, warunki użytkowania i wyłączenie odpowiedzialności

Skrypt ten udostępniam na licencji GPL 3.0

Ostrzeżenie:

Autor programu dołożył wszelkich starań, aby nie sprawiało ono żadnych kłopotów i nie wykonywało żadnych działań mających na celu uszkodzenie, zniszczenie lub utratę danych zawartych na dysku jego użytkownika. Jakkolwiek nie da się wszystkiego przewidzieć a oprogramowanie to w trakcie pracy tworzy i może nadpisywać pliki, w miejscu jego uruchomienia Program tworzy:

W związku z powyższym należy mieć na uwadze fakt, że program ten w trakcie działania nadpisuje bez ostrzeżenia (jeśli te istnieją) wyżej wymienione pliki, znajdujące się w lokalizacji, z której skrypt został uruchomiony.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Z wyżej wymienionych względów autor programu nie ponosi odpowiedzialności karnej za niepożądane skutki działania niniejszego skryptu, zaś każda osoba z niego korzystająca robi to na swoją własną odpowiedzialność.

Instrukcje uruchamiania

Skrypt należy umieścić w pliku z rozszerzeniem .sh i zapisać w lokalizacji, w której znajdują się zdjęcia. Nazwa pliku może być dowolna (byleby bez spacji) ja używam html_gen. Uruchamianie skryptu z poziomu konsoli:

bash ./html_gen.sh

Uwaga! Nieco podrasowałem skrypt i teraz do jego prawidłowego działania konieczna jest obecność powłoki BASH w wersji 4+.

Końcowe uwagi

Smutna wiadomość jest taka, że program nie zadziała niestety prawidłowo na plikach z nazwami, w których znajduje się spacja.

Załączniki:

Skrypt generujący album zdjęć na GitHub-ie