Deklarowanie zmiennych w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 9451 razy

Zmienne liczbowe

Deklarowanie zmiennych w PHP odbywa się w sposób niejawny, a każda nazwa zmiennej musi być poprzedzona znakiem $. Dla zmiennych liczbowych takie oto przypisanie tworzy nową zmienną:

Listing 1
 1. <?php
 2. $int_value = 10; // przypisanie do $int_value wartości 10 oznacza równocześnie, że będzie to typ int
 3. $float_value = 10.; // przypisanie do $float_value wartości 10. oznacza równocześnie, że będzie to typ float (rozpoznawane po kropce)
 4. ?>

W PHP typ float jest równoważny z typem double (nie ma żadnej różnicy).

Nic nie stoi również na przeszkodzie aby rzutować jeden typ na drugi w następujący sposób:

Listing 2
 1. <?php
 2. $int_value = 10;
 3. $float_value = (float)$int_value;
 4. ?>

Zmienne tekstowe

Zmienne tekstowe otrzymuje się poprzez przypisanie. Tekst może być zamknięty w cudzysłowiach lub apostrofach:

Listing 3
 1. <?php
 2. $int_value = 10;
 3. $float_value = (float)$int_value;
 4. $tekst = "$int_value $float_value";
 5. echo("<pre>" . $tekst . "\n");
 6. $tekst = '$int_value $float_value';
 7. echo($tekst . "</pre>");
 8. ?>

Wynik działania powyższego kodu będzie następujący:

10 10
$int_value $float_value

Sprawdzanie, czy tekst jest liczbą

Zmienne tekstowe można rzutować na typ liczbowy, warto jednak wcześniej sprawdzić, czy tekst jest liczbą za pomocą funkcji is_numeric. Owa funkcja zwraca true, gdy zmienna jest typem liczbowym, lub gdy tekst zawiera liczbę, w przeciwnym przypadku oczywiście funkcja zwraca false.

Długość tekstu

Długość tekstu można pozyskać za pomocą funkcji strlen w następujący sposób:

Listing 4
 1. <?php
 2. $tekst = "jakiś tam tekst";
 3. echo("<p>Tekst \"$tekst\" składa się z " . strlen($tekst) . " znaków</p>");
 4. ?>

Wynik działania powyższego kodu:

Tekst "jakiś tam tekst" składa się z 16 znaków

Tablice

Tworzenie tablicy bez jawnego podawania klucza

Do deklaracji tablic służy typ array, który umożliwia tworzenie tablic asocjacyjnych w php. Tablice tego typu składają się z klucza i wartości. Domyślnie, gdy klucz nie jest podany indeksowanie zaczyna się od 0 wzwyż. Oto przykład tablicy bez jawnego podawania klucza:

Listing 5
 1. <?php
 2. $table = array(1, 20., "tekst");
 3. var_dump($table); // wyświetla informacje o typie zmiennej i danych jakie ta zmienna zawiera
 4. ?>

Rezultat działania powyższego kodu jest następujący:

array(3) { [0]=> int(1) [1]=> float(20) [2]=> string(5) "tekst" }

Ten sam rezultat można osiągnąć w wyniku następującego przypisania:

Listing 6
 1. <?php
 2. $table[] = 1;
 3. $table[] = 20.;
 4. $table[] = "tekst";
 5. var_dump($table);
 6. ?>

Przypisanie klucza i wartości:

Listing 7
 1. <?php
 2. $table = Array("id" => 100, "value" => 10.5, "description" => "tekst 1");
 3. var_dump($table);
 4. ?>

Rezultat działania kodu:

array(3) { ["id"]=> int(100) ["value"]=> float(10.5) ["description"]=> string(7) "tekst 1" }

Liczba elementów tablicy

Za pomocą funkcji count można pozyskać liczbę elementów w niej zawartych:

Listing 8
 1. <?php
 2. $table = Array("id" => 100, "value" => 10.5, "description" => "tekst 1");
 3. var_dump($table);
 4. echo('<p>Tablica $table składa się z ' . count($table) . " elementów</p>");
 5. ?>

Wynik działania kodu:

array(3) { ["id"]=> int(100) ["value"]=> float(10.5) ["description"]=> string(7) "tekst 1" }

Tablica $table składa się z 3 elementów

Propozycje książek

Komentarze