Deklarowanie zmiennych w PHP

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 13345 razy

Zmienne liczbowe

Deklarowanie zmiennych w PHP odbywa się w sposób niejawny, a każda nazwa zmiennej musi być poprzedzona znakiem $. Dla zmiennych liczbowych takie oto przypisanie tworzy nową zmienną:

<?php $int_value = 10; // przypisanie do $int_value wartości 10 oznacza równocześnie, że będzie to typ int $float_value = 10.; // przypisanie do $float_value wartości 10. oznacza równocześnie, że będzie to typ float (rozpoznawane po kropce) ?>

W PHP typ float jest równoważny z typem double (nie ma żadnej różnicy).

Nic nie stoi również na przeszkodzie aby rzutować jeden typ na drugi w następujący sposób:

<?php $int_value = 10; $float_value = (float)$int_value; ?>

Zmienne tekstowe

Zmienne tekstowe otrzymuje się poprzez przypisanie. Tekst może być zamknięty w cudzysłowiach lub apostrofach:

<?php $int_value = 10; $float_value = (float)$int_value; $tekst = "$int_value $float_value"; echo("<pre>" . $tekst . "\n"); $tekst = '$int_value $float_value'; echo($tekst . "</pre>"); ?>

Wynik działania powyższego kodu będzie następujący:

10 10
$int_value $float_value

Sprawdzanie, czy tekst jest liczbą

Zmienne tekstowe można rzutować na typ liczbowy, warto jednak wcześniej sprawdzić, czy tekst jest liczbą za pomocą funkcji is_numeric. Owa funkcja zwraca true, gdy zmienna jest typem liczbowym, lub gdy tekst zawiera liczbę, w przeciwnym przypadku oczywiście funkcja zwraca false.

Długość tekstu

Długość tekstu można pozyskać za pomocą funkcji strlen w następujący sposób:

<?php $tekst = "jakiś tam tekst"; echo("<p>Tekst \apos$tekst\apos składa się z " . strlen($tekst) . " znaków</p>"); ?>

Wynik działania powyższego kodu:

Tekst "jakiś tam tekst" składa się z 16 znaków

Tablice

Tworzenie tablicy bez jawnego podawania klucza

Do deklaracji tablic służy typ array, który umożliwia tworzenie tablic asocjacyjnych w php. Tablice tego typu składają się z klucza i wartości. Domyślnie, gdy klucz nie jest podany indeksowanie zaczyna się od 0 wzwyż. Oto przykład tablicy bez jawnego podawania klucza:

<?php $table = array(1, 20., "tekst"); var_dump($table); // wyświetla informacje o typie zmiennej i danych jakie ta zmienna zawiera ?>

Rezultat działania powyższego kodu jest następujący:

array(3) { [0]=> int(1) [1]=> float(20) [2]=> string(5) "tekst" }

Ten sam rezultat można osiągnąć w wyniku następującego przypisania:

<?php $table[] = 1; $table[] = 20.; $table[] = "tekst"; var_dump($table); ?>

Przypisanie klucza i wartości:

<?php $table = Array("id" => 100, "value" => 10.5, "description" => "tekst 1"); var_dump($table); ?>

Rezultat działania kodu:

array(3) { ["id"]=> int(100) ["value"]=> float(10.5) ["description"]=> string(7) "tekst 1" }

Liczba elementów tablicy

Za pomocą funkcji count można pozyskać liczbę elementów w niej zawartych:

<?php $table = Array("id" => 100, "value" => 10.5, "description" => "tekst 1"); var_dump($table); echo('<p>Tablica $table składa się z ' . count($table) . " elementów</p>"); ?>

Wynik działania kodu:

array(3) { ["id"]=> int(100) ["value"]=> float(10.5) ["description"]=> string(7) "tekst 1" }

Tablica $table składa się z 3 elementów

Propozycje książek