Operatory w PHP

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4739 razy

Operatory arytmetyczne

+ operator dodawania wartości liczbowych
- operator odejmowania wartości liczbowych
++ operator inkrementacj (zwiększania wartości o jeden)
-- operator dekrementacji (zmniejszania wartości o 1)
+= operator dodawania wartości liczbowej z przypisaniem
-= operator odejmowania wartości liczbowej z przypisaniem
* operator mnożenia
*= operator mnożenia z przypisaniem
/ operator dzielenia
/= operator dzielenia z przypisaniem
% operator reszty z dzielenia
%= operator reszty z dzielenia z przypisaniem

Operatory bitowe

& operator koniunkcji bitowej (AND). Jeżeli dane są dwie liczby, które w zapisie dwójkowym mają wartości: a = 11110000 i b = 11111111; to działanie: a & b zwróci liczbę, która w zapisie dwójkowym będzie równa 11110000, ponieważ operacja AND jest wykonywana na poszczególnych bitach liczb a i b
| operator alternatywy bitowej (OR). Jeżeli dane są dwie liczby, które w zapisie dwójkowym mają wartości: a = 11110000 i b = 11111110; to działanie: a | b zwróci liczbę, która w zapisie dwójkowym będzie równa 11111110, ponieważ operacja OR jest wykonywana na poszczególnych bitach liczb a i b
^ operator bitowej alternatywy wykluczającej (XOR). Jeżeli dane są dwie liczby, które w zapisie dwójkowym mają wartości: a = 11110010 i b = 11111100; to działanie: a ^ b zwróci liczbę, która w zapisie dwójkowym będzie równa 0001110, ponieważ operacja XOR jest wykonywana na poszczególnych bitach liczb a i b
<< operator bitowego przesunięcia wartości w lewo. Jeżeli dane są dwie liczby: a = 8 (dwójkowo 1000) i b = 4; to działanie: a << b zwróci liczbę 128, która w zapisie dwójkowym będzie równa 10000000, ponieważ operacja << przesuwa bity liczby a w lewo o liczbę b
>> operator bitowego przesunięcia wartości w prawo. Jeżeli dane są dwie liczby: a = 128 (dwójkowo 1000000) i b = 4; to działanie: a >> b zwróci liczbę 8, która w zapisie dwójkowym będzie równa 1000, ponieważ operacja >> przesuwa bity liczby a w prawo o liczbę b

Operatory logiczne

! operator zaprzeczenia (NOT)
&& operator koniunkcji (AND)
and operator koniunkcji (AND)
|| operator alternatywy (OR)
or operator alternatywy (OR)
xor operator alternatywy wykluczającej (XOR)

Operator trójargumentowy

?: operator trójargumentowy, który działa jak instrukcja if, else:
$x = $warunek ? $wartosc_gdy_spelniony : $wartosc_gdy_nie_spelniony;

Operatory porównania

== - operator równości co do wartości;
=== - operator równości co do wartości i typu;
!= - operator nierówności co do wartości;
!== - operator nierówności co do wartości lub typu;
< - operator mniejsze niż;
<= - operator mniejsze niż lub równe;
> - operator większe niż;
>= - operator mniejsze niż lub równe;

Operatory tekstu

. operator łączenia łańcuchów znaków lub dwóch zmiennych z konwersją na string:
<?php $x = 10; $y = 10; $tekst = $x . " " . $y; echo($tekst); ?>

Rezultat:

10 10
.= operator łączenia łańcucha znaków z zmienną konwertowaną na string z równoczesnym podstawieniem:
<?php $x = 10; $y = 10; $tekst = "Współrzędne: "; $tekst .= $x . " " . $y; echo($tekst); ?>

Rezultat:

Współrzędne: 10 10
"" wstawiania ciągu znaków wraz z wstawianiem wartości stojących za zmiennymi php:
<?php $x = 10; $y = 10; $tekst = "Współrzędne: $x $y"; echo($tekst); ?>

Rezultat:

Współrzędne: 10 10
'' wstawiania ciągu znaków bez wstawianiem wartości stojących za zmiennymi php:
<?php $x = 10; $y = 10; $tekst = 'Współrzędne: $x $y'; echo($tekst); ?>

Rezultat:

Współrzędne: $x $y
`` wstawiania ciągu znaków wraz z interpretacją poleceń shella:
<?php $tekst = `dir`; echo($tekst); ?>

Rezultatem będzie wyświetlenie plików i katalogów zawartych w bieżącej lokalizacji.

Operator dostępu do klas, metod i zmiennych

\ - operator rozróżniania zakresu dla przestrzeni nazw;
:: - operator dostępu do statycznych zmiennych i metod klasy;
-> - operator dostępu do zmiennych i metod klasy

Operator bloku instrukcji

{} - wydziela blok instrukcji;

Operator kontroli błędów

@ - operator wyłączający raportowanie błędów.