Tworzenie deklaracji klas w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 1940 razy

W PHP obiekty klas są typami referencyjnymi, to znaczy takimi, które przechowują wskaźnik na miejsce w pamięci, gdzie dane klasy są przechowywane. Utwórzmy sobie małą deklarację klasy, której jedynym celem będzie ułatwienie tworzenia prostych tabelek html. Oto deklaracja takiej klasy:

Listing 1
 1. <?php
 2. class html_table{
 3. // prywatne pola klasy:
 4. private $header; // nagłówek kolumn tabelki
 5. private $records; // rekordy tabelki
 6. // konstruktor klasy wywoływany przy tworzeniu obiektu klasy:
 7. public function __construct($header_array){
 8. $this->header = $header_array; // przypisanie do pola klasy o nazwie header jedynego argumentu kontruktora
 9. $this->racords = array(); // to będą rekordy tableki
 10. }
 11. // publiczne metody klasy htm_table
 12. // metoda dodająca nowy rekord do tabeli
 13. public function AddRecord($record_array){
 14. if(count($record_array) == count($this->header)){ // jeżeli liczba rekordów tabeli zgadza się z liczbą nagłówków to
 15. $this->records[] = $record_array; // dodawaj rekord
 16. return true; // i zwracaj prawdę
 17. }
 18. return false; // w przeciwnym przypadku zwracaj fałsz
 19. }
 20. // metoda tworząca kod html tabeli
 21. public function GetTable(){
 22. echo("<table border='1' cellspacing='0' align='center'><tr style='background:#000000;color:#ffffff;'>");
 23. foreach($this->header as $title){
 24. echo("<td>$title</td>"); // dodawanie podpisów kolumn
 25. }
 26. echo("</tr>");
 27. foreach($this->records as $record){
 28. echo("<tr>");
 29. foreach($record as $ceil){
 30. echo("<td>$ceil</td>"); // dodawanie poszczególnych komórek rekordów
 31. }
 32. echo("</tr>");
 33. }
 34. echo("</table>");
 35. }
 36. // destruktor klasy wywoływany przy jej niszczeniu
 37. public function __destruct(){
 38. }
 39. }
 40. ?>

Tworzenie obiektu klasy html_table odbywa się za pomocą słowa kluczowego new. Oto przykład:

Listing 2
 1. <?php
 2. $myTable = new html_table(array("Nr.", "Jezioro", "Powierzchnia [ha]"));
 3. $myTable->AddRecord(array("1", "Śniardwy", "11487,5"));
 4. $myTable->AddRecord(array("2", "Mamry", "9851,0"));
 5. $myTable->AddRecord(array("3", "Łebsko", "7020,0"));
 6. $myTable->AddRecord(array("4", "Dąbie", "5408,0"));
 7. $myTable->AddRecord(array("5", "Miedwie", "3491,0"));
 8. $myTable->GetTable();
 9. ?>

Rezultat działania powyższego kodu:

Nr.JezioroPowierzchnia [ha]
1Śniardwy11487,5
2Mamry9851,0
3Łebsko7020,0
4Dąbie5408,0
5Miedwie3491,0

W kodzie deklaracji klasy można wyróżnić trzy typy modyfikatorów dostępu:

 • public - metody i pola klasy są dostępne z zewnątrz;
 • private - metody i pola klasy są dostępne jedynie w wewnętrznych metodach klasy;
 • protected - metody i pola klasy są dostępne jedynie w wewnętrznych metodach klasy i klasie dziedziczącej.
Propozycje książek

Komentarze