Operacje we/wy na plikach w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 7517 razy

Do otwierania pliku w PHP służy funkcja fopen zaś do jego zamknięcia funkcja fclose. Funkcja fopen przyjmuje dwa podstawowe argumentu:

 • ścieżkę dostępu do pliku;
 • znacznik trybu otwarcia pliku, który może przyjmować następujące wartości:
  • 'r' - otwiera plik tylko do odczytu, umieszczając wskaźnik pliku na jego początku;
  • 'r+' - otwiera plik do odczytu i zapisu jednocześnie umieszczając wskaźnik pliku na jego początku;
  • 'w' - otwiera plik tylko do zapisu usuwając całą jego zawartość, jeżeli taka istniała. Jeżeli plik nie istniał to zostanie podjęta próba jego utworzenia;
  • 'w+' - otwiera plik do zapisu i odczytu usuwając całą jego zawartość, jeżeli taka istniała. Jeśli plik nie istniał to zostanie podjęta próba jego utworzenia;
  • 'a' - otwiera plik tylko do zapisu umieszczając jego wskaźnik na jego końcu. Jeżeli plik nie istniał, to zostanie podjęta próba jego utworzenia;
  • 'a+' - otwiera plik do odczytu i zapisu umieszczając jego wskaźnik na jego końcu. Jeżeli plik nie istniał, to zostanie podjęta próba jego utworzenia;
  • 'x' - tworzy i otwiera plik tylko do zapisu umieszczając wskaźnik do niego na jego początku. Jeżeli plik już istnieje wywołanie funkcji fopen z tym parametrem spowoduje błąd;
  • 'x+' - tworzy i otwiera plik do odczytu i zapisu umieszczając jego wskaźnik na jego początku. Jeżeli plik już istnieje to wywołanie funkcji fopen z tym parametrem spowoduje błąd.

Oto prosty przykład kodu wykonującego operacje na pliku:

Listing 1
 1. <?php
 2. $file = fopen("file.txt", 'w+'); // otwieranie pliku do odczytu i zapisu
 3. echo("<p>Położenie wskaźnika w pliku: " . ftell($file) . "</p>"); // ftell służy do odczytania pozycji wskaźnika pliku
 4. fwrite($file, "tekstn"); // fwrite służy do zapisu danych do pliku
 5. echo("<p>Położenie wskaźnika w pliku: " . ftell($file) . "</p>"); // ponowne użycie ftell żeby pokazać, że położenie wskaźnika przesunęło się o długość dodanego tekstu
 6. fwrite($file, "tekst2"); // zapis kolejnego tekstu
 7. fseek($file, 0); // ustawienie wskaźnika za pomocą fseek na początku pliku
 8. echo("<p>Położenie wskaźnika w pliku: " . ftell($file) . "</p>"); // wyświetlenie bieżącej pozycji wskaźnika
 9. fseek($file, 0, SEEK_END); // ustawienie położenia wskaźnika na końcu pliku
 10. echo("<p>Położenie wskaźnika w pliku: " . ftell($file) . "</p>"); // wyświetlenie położenia wskaźnika
 11. fseek($file, 5); // ustawienie wskaźnika na 5 znaków od początku pliku
 12. fseek($file, 5, SEEK_CUR); // przesunięcie wskaźnika o 5 znaków względem bieżącej pozycji
 13. echo("<p>Położenie wskaźnika w pliku: " . ftell($file) . "</p>"); // wyświetlenie wyniku przesunięcia
 14. fseek($file, 0, SEEK_END); // ustawienie wskaźnika na koniec pliku
 15. $size = ftell($file); // odczyt długości pliku
 16. fseek($file, 0); // ustawienie wskaźnika pliku na początek
 17. echo("<p>Odczyt danych z pliku: " . fread($file, $size) . "</p>"); // odczyt całego pliku
 18. fclose($file); // zamykanie pliku
 19. ?>

Wynik powyższego kodu:

Położenie wskaźnika w pliku: 0

Położenie wskaźnika w pliku: 6

Położenie wskaźnika w pliku: 0

Położenie wskaźnika w pliku: 12

Położenie wskaźnika w pliku: 10

Odczyt danych z pliku: tekst tekst2

Propozycje książek

Komentarze