Wyświetlanie informacji o utworzonych bazach danych lub tabelach w MySQL

Stronę tą wyświetlono już: 16663 razy

Polecenia SHOW, USE i DESCRIBE

Połączmy się czym prędzej z bazą danych w znany nam już sposób:

mysql>mysql -u root -p
password:

I spróbujmy użyć następującego polecenia:

SHOW DATABASES;

W wyniku czego oczom twym pokazać powinna się taka oto tabelka, z nazwami baz danych:

+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>

Łałałiła, łałałeła - jakby powiedział Borat Sagdijew. Czyli skąd się te bazy danych tutaj wzięły? Nie martw się! Nie zrobiłeś ich po pijaku, one powstały w trakcie instalacji.

Skoro już wyjaśnione zostały sporne kwestie, to możemy przejść do wybrania jednej z wyżej wymienionych na liście bazy danych za pomocą polecenia USE:

USE mysql;

W wyniku czego powinno się wyświetlić:

Databases changed

Wyświetlmy czym prędzej wszystkie tabele w tej bazie danych:

SHOW TABLES;

W wyniku czego otrzymana zostanie lista wszystkich 28 tabel zawartych w bieżącej bazie danych (których ja tutaj nie przytoczę, albowiem nie odczuwam takowej potrzeby).

Czas najwyższy przetestować polecenie DESCRIBE na jednej z tabel:

DESCRIBE plugin

Wynik działania:

+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| name  | varchar(64)  | NO   | PRI |         |       |
| dl    | varchar(128) | NO   |     |         |       |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>

To co powyżej zostało wyświetlone to nazwy pól, typ danych, jakie dane pole przechowuje, czy można wartość Null wprowadzić, czy dane pole jest kluczem identyfikacyjnym, domyślna wartość pola i dodatkowe opcje.

Wyświetlanie baz danych z poziomu phpMyAdmin-a

Dużo łatwiej przeglądać zawartość baz danych z poziomu phpMyAdmin-a, w związku z czym czym prędzej należy wpisać w przeglądarkę następujący adres:

Listing 1
  1. localhost/phpMyAdmin

Uwaga! Na Linux-ie wielkość liter ma znaczenie, natomiast Windows jest ślepy pod tym względem.

Po wpisaniu wcześniej już wspomnianego adresu oczom twym ukazać powinno się okno logowania, gdzie wpisać należy nazwę użytkownika i chało. Po tych jakże żmudnych czynnościach uzyskuje się dostęp do baz danych (o ile ma się takowe uprawnienia).

Propozycje książek

Komentarze