Pętla warunkowa Do While Loop w VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 10915 razy

Tego typu pętla zostanie wykonana, jedynie gdy podany warunek zostanie spełniony:

Dim k as integer k = 0 Do While k < 10 k = k + 1 Loop

Wersja z co najmniej jednokrotnym wykonaniem instrukcji bez względu na warunek:

Dim k as integer k = 0 Do k = k + 1 Loop While k < 10

Możliwe jest również przerwanie pętli w trakcie jej działania:

Dim k as integer k = 0 Do k = k + 1 If k = 5 Then Exit Do End If Loop While k < 10