Wywoływanie standardowych okien dialogowych MsgBox i InputBox w VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 8340 razy

Okno dialogowe typu InputBox

Tego typu okna umożliwiają użytkownikowi przekazywanie danych do zmiennej. Wywołanie tego okna dialogowego umożliwia funkcja InputBox, która zawiera kilka opcjonalnych argumentów:

InputBox(prompt[, title] [, default] [, xpos] [, ypos] [, helpfile, context])

Opis kolejnych argumentów:

Przykład użycia tego typu okna dialogowego:

Dim name As String name = InputBox("Podaj swoje imię:", default="Imię")

Okno dialogowe typu MsgBox

Okno to umożliwia wyświetlanie danych a jego wywołaniem zajmuje się funkcja MsgBox:

MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context])

Opis przyjmowanych argumentów:

Przykład użycia:

MsgBox "Wiadomość", vbOKOnly + vbExclamation
Propozycje książek