Wywoływanie standardowych okien dialogowych MsgBox i InputBox w VBA

Stronę tą wyświetlono już: 5269 razy

Okno dialogowe typu InputBox

Tego typu okna umożliwiają użytkownikowi przekazywanie danych do zmiennej. Wywołanie tego okna dialogowego umożliwia funkcja InputBox, która zawiera kilka opcjonalnych argumentów:

Listing 1
 1. InputBox(prompt[, title] [, default] [, xpos] [, ypos] [, helpfile, context])

Opis kolejnych argumentów:

 • prompt - wiadomość (opis) wyświetlany w oknie;
 • title - tytuł okna dialogowego;
 • default - domyślna wartość wpisana w polu przeznaczonym do wczytania przez użytkownika wartości;
 • xpos - położenie okna na osi x licząc od lewej krawędzi ekranu;
 • ypos - położenie okna na osi y licząc od prawej krawędzi ekranu;
 • helpfile - tekst określający plik pomocy;
 • context - indeks określający numer kontekstu w pliku pomocy.

Przykład użycia tego typu okna dialogowego:

Listing 2
 1. Dim name as String
 2. name = InputBox("Podaj swoje imię:", default="Imię")

Okno dialogowe typu MsgBox

Okno to umożliwia wyświetlanie danych a jego wywołaniem zajmuje się funkcja MsgBox:

Listing 3
 1. MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, helpfile, context])

Opis przyjmowanych argumentów:

 • prompt - wiadomość wyświetlana w oknie dialogowym;
 • buttons - przyciski, jakie będą wyświetlane w oknie, dostępne są następujące opcje:
  • vbOKOnly - wyświetla tylko przycisk OK;
  • vbOKCancel - wyświetla przyciski OK i Anuluj;
  • vbAbortRetryIgnore - wyświetla przyciski Przerwij, Ponów i Igneruj;
  • vbYesNoCancel - wyświetla przyciski Tak, Nie, i Anuluj;
  • vbYesNo - wyświetla przyciski Tak i Nie
  • vbRetryCancel - wyświetla przyciski Ponów i Anuluj;
  • vbCritical - wyświetla ikonkę krytycznego ostrzeżenia;
  • vbQuestion - wyświetla ikonę ostrzegawczego zapytania;
  • vbExclamation - wyświetla ikonę ostrzeżenia;
  • vbInformation - wyświetla ikonę informacji.
 • helpfile - tekst określający plik pomocy;
 • context - indeks określający numer kontekstu w pliku pomocy.

Przykład użycia:

Listing 4
 1. MsgBox "Wiadomość", vbOKOnly + vbExclamation
Propozycje książek

Komentarze