Funkcje i stałe matematyczne w JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 8649 razy

Funkcje matematyczne i stała PI są dostępne z poziomu jednego globalnej klasy o nazwie Math.

Stałe matematyczne

Oto lista stałych matematycznych dostępnych z poziomu obiektu Math:

Listing 1
 1. Math.E // stała Eulera
 2. Math.PI // PI
 3. Math.SQRT2 // pierwiastek kwadratowy z dwóch
 4. Math.SQRT1_2 // pierwiastek kwadratowy z 1/2
 5. Math.LN2 // logarytm naturalny z dwóch
 6. Math.LN10 // logarytm naturalny z 10
 7. Math.LOG2E // logarytm o podstawie 2 z stałej Eulera e
 8. Math.LOG10E // logarytm o podstawie 10 z stałej Eulera e

Metody zaokrąglające wartości liczbowe

Metoda round

Przy pomocy metody round można zaokrąglić wartość liczbową w dół, gdy wartość części po przecinku jest mniejsza od 0.5 i w górę, gdy wartość po przecinku jest większa od 0.5

Listing 2
 1. alert(Math.round(1.34)); // zaokrągli w dół do 1
 2. alert(Math.round(1.56)); // zaokrągli w górę do 2

Metoda floor

Metoda ta umożliwia zaokrąglenie wartości zmiennoprzecinkowej zawsze w dół:

Listing 3
 1. alert(Math.floor(1.57)); // wyświetli 1
 2. alert(Math.floor(-1.57)); // wyświetli -2

Metoda ceil

Metoda ta zaokrągla wartość liczbową w górę:

Listing 4
 1. alert(Math.ceil(1.01)); // zwróci 2
 2. alert(Math.ceil(-1.01)); // zwróci -1

Metoda abs zwracająca wartość bezwzględną z podanej liczby

Listing 5
 1. alert(Math.abs(-23)); // wyświetli 23

Metoda min zwracająca najmniejszą wartość spośród podanych

Metoda ta przyjmuje zmienną liczbę argumentów liczbowych, wśród których znajduje tą najmniejszą:

Listing 6
 1. alert(Math.min(2, 3, 4, 5)); // wyświetli 2

Metoda max zwracająca największą wartość spośród podanych

Metoda ta przyjmuje zmienną liczbę argumentów liczbowych, wśród których znajduje tą największą:

Listing 7
 1. alert(Math.max(2, 3, 4, 5)); // wyświetli 5

Metoda random generująca liczby pseudolosowe

Metoda ta zwraca pseudolosową wartość zmiennoprzecinkową z zakresu od 0 do 1:

Listing 8
 1. var min = 10;
 2. var max = 50;
 3. alert(Math.random() * (max - min) + min); // zwraca wartość liczbową z zakresu od min do max

Metoda potęgująca pow

Metoda ta przyjmuje dwa argumenty: liczbę potęgowaną i wartość potęgi, do której owa liczba ma być podniesiona. Warto tutaj nadmienić, że pierwiastek o podstawie a jest równoznaczny z podniesieniem danej wartości liczbowej do potęgi {{1}/{a}}, a więc metoda pow umożliwia również obliczanie pierwiastka dowolnego stopnia danej liczby.

Listing 9
 1. alert(Math.pow(3.5, 4)); // podniesienie liczby 3.5 do potęgi 4
 2. alert(Math.pow(16, 0.25)); // odpowiednik pierwiastka o podstawie 4 z liczby 16

Metoda exp zwracająca wartość stałej Eulera podniesionej do podanej potęgi

Listing 10
 1. alert(Math.exp(2)); // zwróci stałą Eulera podniesioną do potęgi e

Metoda sqrt zwracająca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby

Listing 11
 1. alert(Math.sqrt(4));

Metoda log zwracająca logarytm naturalny z podanej liczby

Metoda ta umożliwia również obliczanie logarytmu o dowolnej podstawie, albowiem wystarczy skorzystać z wzoru [7] dostępnego na stronie Matematyka → Funkcje → Funkcje logarytmiczne.

Listing 12
 1. alert(Math.log(32) / Math.log(2)); // logarytm naturalny z 32 podzielony przez logarytm naturalny z 2 da w wyniku wartość logarytmu o podstawie 2 z 32

Metody trygonometryczne

Metoda sin zwracająca sinus kąta podanego w radianach

Listing 13
 1. alert(Math.sin(30 * Math.PI / 180); // zamiana 30 stopni na radiany i wyliczenie sinusa kąta

Metoda cos zwracająca kosinus kąta podanego w radianach

Listing 14
 1. alert(Math.cos(60 * Math.PI / 180); // zamiana 60 stopni na radiany i wyliczenie cosinusa kąta

Metoda tan zwracająca tangens kąta podanego w radianach

Listing 15
 1. alert(Math.tan(45 * Math.PI / 180); // zamiana 45 stopni na radiany i wyliczenie tangensa kąta

Metody cyklometryczne

Metoda asin oblicza arkus sinus podanej wartości odpowiadającej sinusowi kąta zwracanego przez tą metodę

Listing 16
 1. alert(Math.asin(0.5) * 180 / Math.PI); // w przybliżeniu 30 stopni

Metoda acos oblicza arkus kosinus podanej wartości odpowiadającej kosinusowi kąta zwracanego przez tą metodę

Listing 17
 1. alert(Math.acos(0.5) * 180 / Math.PI); // w przybliżeniu 60 stopni

Metoda atan oblicza arkus tangens podanej wartości odpowiadającej tangensowi kąta zwracanego przez tą metodę

Listing 18
 1. alert(Math.atan(1) * 180 / Math.PI); // w przybliżeniu 45 stopni

Metoda atan2 oblicza arkus tangens kąta zawartego pomiędzy osią x układu współrzędnych a punktem o podanych współrzędnych

Listing 19
 1. alert(Math.atan2(10, 10) * 180 / Math.PI); // w przybliżeniu 45 stopni
Propozycje książek

Komentarze