Deklaracja i tworzenie obiektów klas w JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 3058 razy

JavaScript, jeżeli chodzi o deklarowanie klas ma dość nietuzinkowe podejście, a to dlatego, że deklarację klasy w JavaScript tworzy się za pomocą słowa kluczowego function. Przykład implementacji:

Listing 1
 1. function Person(_name, _surname, birth_year, birth_month, birth_day){
 2. this.name = _name; // pole publiczne klasy
 3. this.surname = _surname;
 4. var birthday; // pole prywatne klasy przechowujące datę urodzin delikwenta
 5. var checkBirthDay = function(birth_year, birth_month, birth_day){ // prywatna metoda sprawdzająca, czy data urodzin jest poprawna
 6. var now = new Date();
 7. if(now.getFullYear() < birth_year){
 8. alert("Niepoprawna data urodzin (rok się nie zgadza)");
 9. return false;
 10. }else if(now.getFullYear() == birth_year && now.getMonth() + 1 < birth_month){
 11. alert("Niepoprawna data urodzin (miesiąc się nie zgadza)");
 12. return false;
 13. }else if(now.getFullYear() == birth_year && now.getMonth() + 1 == birth_month && now.getDate() < birth_day){
 14. alert("Niepoprawna data urodzin (dzień się nie zgadza)");
 15. return false;
 16. }else{
 17. return true;
 18. }
 19. }
 20. this.setBirthDay = function(birth_year, birth_month, birth_day){ // publiczna metoda ustawiająca datę urodzin
 21. if(checkBirthDay(birth_year, birth_month, birth_day)){ // tutaj wywołanie prywatnej metody klasy
 22. birthday = new Date(birth_year, birth_month - 1, birth_day);
 23. }else{
 24. birthday = new Date();
 25. }
 26. }
 27. this.setBirthDay(birth_year, birth_month, birth_day); // wywołanie publicznej metody klasy w jej wnętrzu
 28. this.getAge = function(){ // publiczna metoda zwracająca wiek delikwenta
 29. return new Date().getFullYear() - birthday.getFullYear();
 30. }
 31. this.showPersonData = function(){ // publiczna metoda
 32. alert("Imię: " + this.name + "; nazwisko: " + this.surname + " data urodzin: " + ("0" + birthday.getDate()).substr(-2) + "-" + ("0" + (birthday.getMonth() + 1)).substr(-2) + "-" + birthday.getFullYear() + "; wiek: " + this.getAge());
 33. };
 34. }
 35. var person = new Person("Marian", "Paździoch", 1990, 1, 1); // utworzenie nowego obiektu klasy za pomocą słowa kluczowego new
 36. person.showPersonData(); // wywołanie publicznej metody klasy

Coby nie pisać zbyt wiele, w powyższym kodzie fragment:

Listing 2
 1. this.name = _name; // pole publiczne klasy
 2. this.surname = _surname;

tworzy publiczne pola klasy, które dostępne będą zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz klasy. Z kolei prywatne pole klasy tworzy ta linijka:

Listing 3
 1. var birthday; // pole prywatne klasy przechowujące datę urodzin delikwenta

Metody publiczne zostały utworzone w linii 23, 33 oraz 37, natomiast prywatna metoda w linii 7.

Wywołanie konstruktora klasy ma miejsce w tym fragmencie kodu:

Listing 4
 1. var person = new Person("Marian", "Paździoch", 1990, 1, 1); // utworzenie nowego obiektu klasy za pomocą słowa kluczowego new

Możliwe jest również rozszerzenie deklaracji klasy o kolejne metody w następujący sposób:

Listing 5
 1. Person.prototype.showNameAndSurname = function(){
 2. alert("Imię: " + this.name + "; nazwisko: " + this.surname);
 3. }
 4. person.showNameAndSurname(); // wywołanie metody publicznej klasy Person

W ten sam sposób można dodać do deklaracji klasy publiczne pole.

Propozycje książek

Komentarze