Obiekt Date, czyli przetwarzanie daty i czasu w JavaScript

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 19253 razy

Do przetwarzania czasu w JavaScript dostępna jest klasa o nazwie Date. Klasa ta dysponuje szeregiem metod umożliwiających pobieranie, ustawianie oraz formatowanie daty i czasu. Sam konstruktor działa w zależności od ilości podanych parametrów w następujący sposób:

var now = new Date(); // pozyskana zostanie bieżąca data i godzina var someDateInMiliseconds = new Date(10000); // data w milisekundach od 00:00:00, 1 stycznia 1970 roku var someDateAsString = new Date("01/02/2000"); // ustawienie daty za pomocą tekstu (miesiąc/dzień/rok) var someDate = new Date(2017, 2, 8, 20, 0, 0); // ustawienie czasu poprzez podanie roku, miesiąca - indeksowanie od 0 - 11, dnia, godziny minuty i milisekund. Liczba argumentów jest opcjonalna pod warunkiem, że podane zostaną co najmniej dwie pierwsze wartości

Metody zwracające

Poniżej wypisane zostały metody zwracające klasy Date:

Metody ustawiające

Oto zestawienie metod ustawiających:

Obliczanie różnicy pomiędzy dwiema datami

Często gęsto zdarza się że różnicę liczyć chcę:

var date1 = new Date("2/20/2000"); // ustawienie daty za pomocą tekstu (miesiąc/dzień/rok) var date2 = new Date("10/1/2017"); var diff = new Date(Math.abs(date2.getTime() - date1.getTime())); alert((diff.getFullYear() - 1970) + " lat " + diff.getMonth() + " miesięcy " + diff.getDate() + " dni" );

Powyższy skrypt wyświetli: 17 lat 7 miesięcy 13 dni

Propozycje książek