Tworzenie wykresów

Stronę tą wyświetlono już: 1606 razy

Tworzenie wykresów 2W

W programie wxMaxima mamy również możliwość tworzenia wykresów dwu i trójwymiarowych. Składnia funkcji rysującej wykresy dwuwymiarowe jest następująca:

Listing 1
 1. plot2d (plot, x_range, ..., options, ...)
 2. plot2d ([plot_1, ..., plot_n], ..., options, ...)
 3. plot2d ([plot_1, ..., plot_n], x_range,..., options, ...)

gdzie:

 • plot - wyświetlana funkcja;
 • [plot_1, ... , plot_n] - zbiór wykreślanych funkcji;
 • x_range - przedział w którym funkcja będzie rysowana podawany w następujący sposób [min_x, max_x];
 • oprions, ... - dodatkowe opcje dotyczące sposobu wyświetlania wykresów funkcji

Przykład użycia funkcji plot2d:

Listing 2
 1. plot2d([sin(x), cos(x),tan(x),1/tan(x)],[x,0,2*%pi],[ylabel,"Oś Y"],[xlabel, "Oś X"],[y,-3,3]);

Jak widać na rysunku 1 funkcja plot2d wyświetla wykres w oddzielnym oknie programu, niestety nie ma tutaj bezpośredniej opcji do zapisania wykresu do pliku. Nie smućcie się jednak najdrożsi czytelnicy, albowiem jest sposób aby zamiast wyświetlać wykres w oddzielnym oknie zapisać go do pliku np. png również korzystając z funkcji plot2d w następujący sposób:

Listing 3
 1. plot2d([sin(x), cos(x),tan(x),1/tan(x)],[x,0,2*%pi],[ylabel,"Oś Y"],[xlabel, "Oś X"],[y,-3,3],[gnuplot_term, "png size 750,500"], [gnuplot_out_file, "C:\\diagram.png"]);

Jak widać na powyższym przykładzie można nie tylko zapisać, ale i ustalić szerokość i wysokość obrazu (w tym przypadku 750 na 500 pikseli). Dostępne są również inne formaty plików takie jak: gif, bmp czy jpeg wystarczy w powyższym zapisie zastąpić png jednym z wymienionych typów bitmap.

Opcje xlabel oraz ylabel służą do określenia opisu osi x i y. Z kolei opcja gnuplot_term dotyczy formatu i wymiarów pliku wyjściowego, zaś gnuplot_out_file dotyczy ścieżki i nazwy tworzonego pliku z wykresem. Opcja y określa granice wykresu na osi y, jest to niekiedy konieczne, gdy funkcja rośnie w danym punkcie do nieskończoności powodując tym samym, że przez to wykres staje się praktycznie nieczytelny. Wszystkie te opcje dotyczyć będą również funkcji tworzącej wykresy trójwymiarowe.

Widok okna programu wxMaxima z wykresem 2W
Rys. 1
Widok okna programu wxMaxima z wykresem 2W

Tworzenie wykresów 3W

Do tworzenia wykresów 3W wykorzystuje się funkcję plot3d:

Listing 4
 1. plot3d (expr, x_range, y_range, ..., options, ...)
 2. plot3d ([expr_1, ..., expr_n], x_range, y_range, ..., options, ...)

gdzie:

 • expr - rysowana funkcja f(x,y);
 • [expr_1, ..., expr_n] - rysowany zbiór funkcji f(x, y);
 • x_range - zakres dla osi x;
 • y_range - zakres dla osi y;
 • options - dodatkowe opcje wykresu

Przykład tworzenia wykresu funkcji f(x,y)=sin(x) cos(y):

Listing 5
 1. plot3d(sin(x)*cos(y), [x,0,2*%pi], [y,0,2*%pi]);

Wynik działania powyższego kodu ukazuje rysunek 2. Wcześniej opisywane opcje dla funkcji plot2d są również dostępne dla funkcji plot3d.

Widok otrzymanego wykresu wygenerowanego w programie wxMaxima
Rys. 2
Widok otrzymanego wykresu wygenerowanego w programie wxMaxima

Komentarze