Wzorzec projektowy adapter

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3897 razy

Opis wzorca projektowego adapter

Wzorzec projektowy adapter należy do strukturalnych wzorców projektowych i umożliwia on zaimplementowanie tego samego interfejsu w klasach, które nie są kompatybilne. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy korzysta się z klas znajdujących się w bibliotekach dll, gdzie nie ma możliwości ich modyfikacji lub w sytuacji, gdy takie dostosowanie było by zbyt czasochłonne.

Przykład diagramu UML dla wzorca projektowego adapter

Dla przykładu utwórzmy sobie klasę Point2d, która dziedziczy tylko po interfejsie iPoint2d. Należy zastosować wzorzec projektowy adapter jako klasę Vector3d, który dziedziczyć będzie klasę Point2d oraz interfejs iPoint3d. Z tego interfejsu będzie korzystał użytkownik (czyli dalsza część kodu nie związana już z samym wzorcem projektowym adapter).

Przykładowy diagram UML wzorca projektowego adapter
Rys. 1
Przykładowy diagram UML wzorca projektowego adapter

Przykładowa implementacja wzorca projektowego adapter

#include <iostream> class iPoint2d{ public: virtual void writePoint() const = 0; virtual double getX() const = 0; virtual double getY() const = 0; }; class Point2d : public iPoint2d{ protected: double x; double y; public: Point2d(double x, double y) : x(x), y(y){} virtual void writePoint() const { std::cout<<"Punkt 2W: {"<<x<<", "<<y<<"}"<<std::endl; } inline virtual double getX() const{ return x; } inline virtual double getY() const{ return y; } }; class iPoint3d{ public: virtual double getZ() const = 0; virtual void writePoint() const = 0; virtual double getX() const = 0; virtual double getY() const = 0; }; class Vector3d : public iPoint3d, private Point2d{ public: Vector3d(const iPoint2d* p2d) : Point2d(p2d->getX(), p2d->getY()){ std::cout<<"Create adapter"<<std::endl<<std::endl; } virtual void writePoint() const{ std::cout<<"Punkt 3W: {"<<x<<", "<<y<<", 0}"<<std::endl; } inline virtual double getZ() const{ return 0; } inline virtual double getX() const{ return x; } inline virtual double getY() const{ return y; } }; int main(){ iPoint2d* p2d = new Point2d(100,100); p2d->writePoint(); std::cout<<std::endl; iPoint3d* p3d = new Vector3d(p2d); p3d->writePoint(); if(p3d){ delete p3d; p3d = NULL; } if(p2d){ delete p2d; p2d = NULL; } std::cin.get(); return 0; }

Wynik działania programu:

Punkt 2W: {100, 100}

Create adapter

Punkt 3W: {100, 100, 0}
Strony powiązane
strony powiązane
  1. sourcemaking.com/design_patterns/adapter - strona opisująca wzorzec projektowy adapter [En]
  2. pl.wikipedia.org - opis tego wzorca na stronie Wikipedii
Propozycje książek