Wzorzec projektowy dekorator - decorator

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3096 razy

Opis wzorca projektowego dekorator

Wzorzec projektowy dekorator należy do wzorców strukturalnych. Wzorzec tego typu umożliwia rozszerzenie funkcjonalności podstawowego obiektu poprzez opakowanie go. Obiekt opakowujący nazywa się dekoratorem i zawiera on wskaźnik do interfejsu głównego obiektu po którym również on dziedziczy.

Przykład diagramu UML wzorca projektowego dekorator

Poniższy przykład diagramu UML umożliwia rozszerzenie działania obiektu podstawowego klasy Tank, która dziedziczy interfejs iTank o nowe elementy takie jak:

Powyższe klasy dziedziczą po interfejsie iDecorator, który zawiera wskaźnik na interfejs iTank, po którym równocześnie dziedziczy. Ważną rolę odgrywa tutaj również destruktor wirtualny umożliwiający poprawne zwalnianie pamięci dynamicznie zadeklarowanej.

Przykładowy diagram UML wzorca projektowego dekorator
Rys. 1
Przykładowy diagram UML wzorca projektowego dekorator

Przykład implementacji dekoratora w C++

#include <iostream> #include <string> class iTank{ public: virtual void writeDescription() const = 0; virtual void externalTank() const {}; virtual void externalMachineGun() const {}; virtual ~iTank(){}; }; class Tank : public iTank{ protected: std::string tankType; float fuelMaximum; float fuelLevel; float cannonDiameter; public: Tank(std::string tankType, float fuelMaximum, float fuelLevel, float cannonDiameter) : tankType(tankType), fuelMaximum(fuelMaximum), fuelLevel(fuelLevel), cannonDiameter(cannonDiameter){} virtual void writeDescription() const { std::cout<<"Tank type: "<<tankType<<std::endl; std::cout<<"=================================="<<std::endl; std::cout<<"Maximum fuel level: "<<fuelMaximum<<std::endl; std::cout<<"FuelLevel: "<<fuelLevel * fuelMaximum<<std::endl; std::cout<<"Cannon diameter: "<<cannonDiameter<<std::endl<<std::endl; externalTank(); externalMachineGun(); } }; class iDecorator : public iTank{ protected: iTank* itank; public: iDecorator(iTank* itank) : itank(itank){} virtual ~iDecorator(){ if(itank){ std::cout<<"Delete external tank!"<<std::endl<<std::endl; delete itank; itank = NULL; } } }; class ExternalTank : public iDecorator{ protected: float fuelMaximum; float fuelLevel; public: ExternalTank(iTank* itank, float fuelMaximum, float fuelLevel) : iDecorator(itank), fuelMaximum(fuelMaximum), fuelLevel(fuelLevel){}; virtual ~ExternalTank(){ std::cout<<"Delete external fuel tank!"<<std::endl; } virtual void writeDescription() const { if(itank) itank->writeDescription(); externalTank(); externalMachineGun(); } virtual void externalTank() const { std::cout<<"External fuel tank"<<std::endl; std::cout<<"=================================="<<std::endl; std::cout<<"Maximum fuel level: "<<fuelMaximum<<std::endl; std::cout<<"FuelLevel: "<<fuelLevel * fuelMaximum<<std::endl<<std::endl; } }; class ExternalMachineGun : public iDecorator{ protected: float diameter; public: ExternalMachineGun(iTank* itank, float diameter) : iDecorator(itank), diameter(diameter){}; virtual ~ExternalMachineGun(){ std::cout<<"Delete external machine gun"<<std::endl; } virtual void writeDescription() const { if(itank) itank->writeDescription(); externalTank(); externalMachineGun(); } virtual void externalMachineGun() const { std::cout<<"External machine gun"<<std::endl; std::cout<<"=================================="<<std::endl; std::cout<<"Diameter: "<<diameter<<std::endl<<std::endl; } }; void deleteTank(iTank* &itank){ if(itank){ delete itank; itank = NULL; } } int main(){ iTank* tank = new Tank("M1A1 Abrams", 1900, 1, 105); tank->writeDescription(); iTank* tankWithExternalTank = new ExternalTank(new Tank("M1A1 Abrams", 1500, 1, 105), 1500, 1); tankWithExternalTank->writeDescription(); iTank* tankWithExternalMachineGun = new ExternalMachineGun(new Tank("M1A1 Abrams", 1500, 1, 105), 30); tankWithExternalMachineGun->writeDescription(); iTank* tankWithExternalTankAndMachineGun = new ExternalTank(new ExternalMachineGun(new Tank("M1A1 Abrams", 1500, 1, 105), 30), 1500, 1); tankWithExternalTankAndMachineGun->writeDescription(); deleteTank(tank); std::cout<<"Remove tank witk external tank:"<<std::endl<<std::endl; deleteTank(tankWithExternalTank); std::cout<<"Remove tank witk external machine gun:"<<std::endl<<std::endl; deleteTank(tankWithExternalMachineGun); std::cout<<"Remove tank witk external machine gun and external fuel tank:"<<std::endl<<std::endl; deleteTank(tankWithExternalTankAndMachineGun); std::cin.get(); return 0; }

Wynik działania powyższego kodu:

Tank type: M1A1 Abrams
==================================
Maximum fuel level: 1900
FuelLevel: 1900
Cannon diameter: 105

Tank type: M1A1 Abrams
==================================
Maximum fuel level: 1500
FuelLevel: 1500
Cannon diameter: 105

External fuel tank
==================================
Maximum fuel level: 1500
FuelLevel: 1500

Tank type: M1A1 Abrams
==================================
Maximum fuel level: 1500
FuelLevel: 1500
Cannon diameter: 105

External machine gun
==================================
Diameter: 30

Tank type: M1A1 Abrams
==================================
Maximum fuel level: 1500
FuelLevel: 1500
Cannon diameter: 105

External machine gun
==================================
Diameter: 30

External fuel tank
==================================
Maximum fuel level: 1500
FuelLevel: 1500

Remove tank witk external tank:

Delete external fuel tank!
Delete external tank!

Remove tank witk external machine gun:

Delete external machine gun
Delete external tank!

Remove tank witk external machine gun and external fuel tank:

Delete external fuel tank!
Delete external tank!

Delete external machine gun
Delete external tank!
Strony powiązane
strony powiązane
  1. sourcemaking.com/design_patterns/decorator - strona opisująca wzorzec projektowy dekorator [En]
  2. pl.wikipedia.org - opis tego wzorca na stronie Wikipedii
Propozycje książek