Wzorzec projektowy strategia - strategy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3392 razy

Opis wzorca projektowego strategia

Wzorzec projektowy strategia należy do wzorców czynnościowych. Jego implementacja umożliwia wybranie klasy dziedziczącej po danym interfejsie, która to odpowiada za sposób realizacji zadania lub zadań tegoż obiektu. Wszystkie klasy dziedziczące realizują to samo zadanie ale w odmienny sposób.

Przykład diagramu UML wzorca projektowego strategia

Na poniższym diagramie UML interfejs iNumeric jest dziedziczony przez klasy Numeric i Alphabetic, które odpowiedzialne są za wypisanie listy numerowanej. Klasa Numeric używa jako numeracji cyfr arabskich natomiast klasa Alphabetic liter alfabetu łacińskiego. Klasa główna NumericList zawiera pole list, które przechowuje dodane dane tekstowe listy numerowanej. Klasa ta agreguje również interfejs iNumeric w polu system. Pole to jest ustawiane wewnątrz metody setSystem.

Diagram UML wzorca projektowego strategia
Rys. 1
Przykładowy diagram UML dla wzorca projektowego strategia

Przykładowa implementacja wzorca projektowego strategia

#include <iostream> #include <vector> #include <string> class iNumeric{ public: virtual void write(const std::vector<std::string> &list) = 0; }; class Numeric : public iNumeric { virtual void write(const std::vector<std::string> &list) { for(int i = 0; i < list.size(); i++){ std::cout << (i + 1) << ") " << list[i] << std::endl; } } }; class Alphabetic : public iNumeric { virtual void write(const std::vector<std::string> &list) { for(int i = 0; i < list.size(); i++){ std::cout << char(i + 97) << ") " << list[i] << std::endl; } } }; class NumericList{ public: enum list_type{ numeric, alphabetic }; protected: std::vector<std::string> list; iNumeric* system; public: NumericList() : system(NULL) {} void setSystem(list_type listType){ if(system) delete system; switch((int)listType){ case list_type::numeric: system = new Numeric; break; case list_type::alphabetic: system = new Alphabetic; break; } } void write(){ if(system){ system->write(list); } } NumericList& operator +=(const std::string &text){ list.push_back(text); return *this; } }; int main(){ NumericList numericlist; numericlist += "Some text line one"; numericlist += "Some text line two"; numericlist.setSystem(NumericList::list_type::numeric); numericlist.write(); numericlist.setSystem(NumericList::list_type::alphabetic); numericlist.write(); std::cin.get(); return 0; }

Wynik działania powyższego kodu:

1) Some text line one
2) Some text line two
a) Some text line one
b) Some text line two
Strony powiązane
strony powiązane
  1. sourcemaking.com/design_patterns/observer - strona opisująca wzorzec projektowy stan [En]
  2. pl.wikipedia.org - opis tego wzorca na stronie Wikipedii
Propozycje książek