Własne klasy obsługujące podstawowe kontrolki WinApi

Stronę tą wyświetlono już: 1750 razy

Sporą wadą WinApi jest fakt, że obsługa kontrolek wymaga znajomości wielu funkcji obsługi okien oraz komunikatów i styli wpływających na wygląd tychże kontrolek. Nie ma tutaj również mowy o obiektowym tworzeniu kontrolek. Można jednak samemu napisać sobie klasy, które umożliwią łatwe obsłużenie tworzenia kontrolek, sterowania ich zachowaniem oraz wyglądem. Z tego właśnie powodu utworzyłem sobie mały zbiór klas, które umożliwiają mi dynamiczne tworzenie kontrolek oraz łatwy dostęp do opcji nimi sterujących oraz możliwość podpinania obiektów klas odpowiedzialnych za realizację zadań wywoływanych przez notyfikacje wysyłane przez daną kontrolkę do okna rodzica.

Oto lista klas do obsługi podstawowych kontrolek:

 • WndLabel - klasa odpowiedzialna za tworzenie i obsługę notyfikacji kontrolki static;
 • WndEdit - klasa odpowiedzialna za tworzenie i obsługę notyfikacji kontrolki edit;
 • WndButton - klasa odpowiedzialna za tworzenie i obsługę notyfikacji kontrolki button;
 • WndScrollBar - klasa odpowiedzialna za tworzenie i obsługę notyfikacji kontrolki scrollbar;
 • WndListBox - klasa odpowiedzialna za tworzenie i obsługę notyfikacji kontrolki listbox;
 • WndComboBox - klasa odpowiedzialna za tworzenie i obsługę notyfikacji kontrolki combobox;
 • WndTooltip - klasa odpowiedzialna za tworzenie i obsługę notyfikacji kontrolki tooltip służącej do wyświetlania podpowiedzi/opisów kontekstowych innych kontrolek.
Przykładowy widok dynamicznie utworzonych w WinApi kontrolek przy użyciu klas
Rys. 1
Przykładowy widok dynamicznie utworzonych w WinApi kontrolek przy użyciu klas

Cały kod poszczególnych klas wraz z przykładem ich zastosowania zamieściłem na stronie GitHub. Jedynie pokażę jak można tworzyć kontrolki za ich pomocą. Oto jak tworzone są kontrolki w komunikacie WM_CREATE:

Listing 1
 1. case WM_CREATE:
 2. {
 3. NONCLIENTMETRICS ncm;
 4. ncm.cbSize=sizeof(ncm);
 5. SystemParametersInfo(SPI_GETNONCLIENTMETRICS, sizeof(ncm), &ncm, 0);
 6. font = CreateFontIndirect(&ncm.lfStatusFont);
 7. myEdit = new WndEdit( // Create WndEdit control object
 8. "some edit stuff", // text to set in edit control
 9. ws::window::ws_child // control styles: as child window
 10. | ws::window::ws_visible // as visible window
 11. | ws::window::ws_hscrollbar // as window with horizontal scroll bar
 12. | ws::window::ws_vscrollbar // as window with vertical scroll bar
 13. | ws::edit::es_autohscroll // as edit control with auto horizontal scroll
 14. | ws::edit::es_autovscroll // as edit control with auto vertical scroll
 15. | ws::edit::es_multiline, // as multiline edit control
 16. 100, // x - position
 17. 0, // y - position
 18. 100, // width
 19. 50, // height
 20. hWnd, // handle to parent window
 21. (HMENU) 5000, // in this case id of control
 22. hInst, // handle to application instance
 23. NULL // pointer to some extra data stuff (in this cas NULL means no extra data stuff)
 24. );
 25. // set myEdit object control font
 26. myEdit->setFont(font);
 27. myScrollBar = new WndScrollBar( // create WndScrollBar object of control ScrollBar
 28. ws::window::ws_child| // Style of control: as child
 29. ws::window::ws_visible| // as visible
 30. ws::scrollbar::sbs_horizontal, // as hotizontal scroll bar
 31. 100, // x - position
 32. 50, // y - position
 33. 100, // width
 34. 20, // height
 35. hWnd, // parent window handle
 36. (HMENU) 5001, // in this case it is a id of control
 37. hInst, // handle to application instance
 38. NULL // pointer to some extra data stuff (in this cas NULL means no extra data stuff)
 39. );
 40. SCROLLINFO si; // structure describe setting of scroll bar control
 41. si.cbSize = sizeof(SCROLLINFO); // this parameter must be set
 42. si.fMask = SIF_ALL; // flag describing whitch of struct field will be used
 43. si.nMax = 110; // maximum value + nPage - 1
 44. si.nMin = 0; // minimum value
 45. si.nPage = 11; // page scrolling size
 46. si.nPos = 0; // current scroll bar pos
 47. si.nTrackPos = 0; // current track pos
 48. myScrollBar->setScrollInfo(&si, false); // set settings of scrollbar
 49. myScrollBar->setThumbtract(true); // this means that when user move control slider then value of nPos Scroll Bar is changed
 50. // add some notification command for myScrollBar object control
 51. myScrollBar->addNotification(WndScrollBar::notifications::wmscroll, new OnScrollChanged(myEdit, myScrollBar));
 52. myListBox = new WndListBox( // create WndListBox window object
 53. ws::window::ws_hscrollbar| // with styla: hotizontal scrollbar
 54. ws::window::ws_vscrollbar| // vertical scrollbar
 55. ws::window::ws_child| // as child window
 56. ws::window::ws_visible| // as visible widnow
 57. ws::listbox::lbs_notify| // with sending notification code
 58. ws::listbox::lbs_hasstrings,// with string data item
 59. 100, // x-position
 60. 70, // y-position
 61. 100, // control width
 62. 100, // control height
 63. hWnd, // parent window handle
 64. (HMENU) 5002, // in this case it is an window ID
 65. hInst, // application instance handle
 66. NULL // pointer to some extra data (in this case NULL - means no extra data)
 67. );
 68. // add items to list box
 69. myListBox->addTextItem("Polska");
 70. myListBox->addTextItem("Czechy");
 71. myListBox->addTextItem("Słowacja");
 72. myListBox->addTextItem("Litwa");
 73. myListBox->addTextItem("Łotwa");
 74. myListBox->addTextItem("Estonia");
 75. myListBox->addTextItem("Węgry");
 76. myListBox->addTextItem("Stany Zjednoczone Ameryki");
 77. // set myListBox font
 78. myListBox->setFont(font);
 79. // add some notifications stuff
 80. myListBox->addNotification(WndListBox::notifications::selchange, new OnListBoxSelChanged(myEdit, myListBox)); // notification command for selchange notify
 81. myListBox->addNotification(WndListBox::notifications::doubleclick, new OnListBoxDblClick(myEdit, myListBox)); // notification command for doubleclick notify
 82. myLabel = new WndLabel( // create WndLabel object of Static control
 83. "Label", // text to write in window
 84. ws::window::ws_child| // window style: as child
 85. ws::window::ws_visible| // as visible
 86. ws::label::ss_notify, // with sending notifications to parent window
 87. 100, // x - position
 88. 170, // y - position
 89. 100, // width
 90. 20, // height
 91. hWnd, // parent window handle
 92. (HMENU) 5003, // in this case id of cotrol
 93. hInst, // handle to application instance
 94. NULL // pointer to some extra data (in this case NULL - means no extra data)
 95. );
 96. // set myLabel font
 97. myLabel->setFont(font);
 98. // add notification command object to myLabel control
 99. myLabel->addNotification(WndLabel::notifications::clicked, new OnLabelClick(myLabel));
 100. myComboBox = new WndComboBox( // create WndComboBox class object of combobox control
 101. ws::window::ws_child| // with style: as child
 102. ws::window::ws_visible| // as visible
 103. ws::window::ws_vscrollbar| // with vertical scrollbar
 104. ws::combobox::cbs_hasstrings| // with string data for stored items
 105. ws::combobox::cbs_dropdown, // with drop down list
 106. 100, // x - position
 107. 190, // y - position
 108. 100, // width
 109. 100, // height (including drop down list height)
 110. hWnd, // handle to parent window
 111. (HMENU) 5004, // in this case control id
 112. hInst, // application instance handle
 113. NULL // pointer to some extra data (in this case NULL - means no extra data)
 114. );
 115. // add items to combo box
 116. myComboBox->addTextItem("Polska");
 117. myComboBox->addTextItem("Czechy");
 118. myComboBox->addTextItem("Słowacja");
 119. myComboBox->addTextItem("Litwa");
 120. myComboBox->addTextItem("Łotwa");
 121. myComboBox->addTextItem("Estonia");
 122. myComboBox->addTextItem("Węgry");
 123. myComboBox->addTextItem("Stany Zjednoczone Ameryki");
 124. myComboBox->setFont(font);
 125. myComboBox->addNotification(WndComboBox::notifications::selchange, new OnComboBoxSelChanged(myEdit, myComboBox));
 126. }
 127. break;

Ważnym elementem obsługi kontrolek w WinApinotyfikacje, czyli komunikaty pochodzące od danej kontrolki wysyłane do okna rodzica. Mechanizm podpinania jest bardzo prosty i przytoczę tutaj jeden przykładowy wycinek z listing-u 1:

Listing 2
 1. myComboBox->addNotification(WndComboBox::notifications::selchange, new OnComboBoxSelChanged(myEdit, myComboBox));

To co jest wykonywane w powyższym fragmencie kodu to podpinanie pod zdarzenie (notyfikację) typu selchange obiektu klasy OnComboBoxSelChanged. Klasa ta dziedziczy po specjalnie utworzonym interfejsie INotificationCommand, który dysponuje czysto wirtualną metodą notify. To ta metoda będzie wywoływana, gdy obiekt wyśle notyfikację do okna rodzica. Do obsługi więc notyfikacji konieczne jest utworzenie takiej klasy. Oto przykład:

Listing 3
 1. class OnComboBoxSelChanged : public INotificationCommand{
 2. public:
 3. WndEdit* edit;
 4. WndComboBox* combobox;
 5. OnComboBoxSelChanged(WndEdit* edit, WndComboBox* combobox) : edit(edit), combobox(combobox){}
 6. virtual void notify(){
 7. edit->setWindowText(combobox->getSelectedText());
 8. }
 9. };

Klasa OnComboBoxSelChanged przechowuje dane niezbędne do realizacji zadań wykonywanych w metodzie notify. Niestety samo podpięcie klasy nie wystarczy, trzeba jeszcze obsłużyć komunikat WM_COMMAND, gdzie lądują notyfikacje wysyłane przez okna potomne. Oto przykładowy kod:

Listing 4
 1. case WM_COMMAND:
 2. {
 3. UINT nc = HIWORD(wParam);
 4. UINT id = LOWORD(wParam);
 5. HWND ctrl = (HWND) lParam;
 6. if(myListBox->notify(ctrl, id, nc)) // doing notification stuff for myListBox control object
 7. break;
 8. if(myLabel->notify(ctrl, id, nc)) // doing notification stuff for myLabel control object
 9. break;
 10. if(myComboBox->notify(ctrl, id, nc)) // doing notification stuff for myComboBox control object
 11. break;
 12. }
 13. break;

Jak widać metoda notify wywołana w komunikacie WM_COMMAND wykonuje całą brudną robotę związaną z obsługą notyfikacji i zwraca wartość niezerową, gdy notyfikacja została obsłużona.

Strony powiązane
strony powiązane
 1. github.com/Obliczeniowo/WinApiControlsClass - repozytorium z całym kodem klas i przykładem ich użycia
Propozycje książek

Komentarze