Qt - kontrolki oraz ich sygnały i sloty

Stronę tą wyświetlono już: 3512 razy

Sygnały i sloty w Qt są wykorzystywane do komunikacji pomiędzy oknem programu a kontrolką lub bezpośrednio pomiędzy kontrolkami. Sygnały i sloty można łączyć ręcznie wpisując odpowiedni kod, jednakże możliwe jest również zrobienie tego w trybie projektowania Desing. W tym celu utworzyć należy projekt z dwiema kontrolkami:

 • Label - czyli zwykły statyczny tekst;
 • Push button - czyli zwykły przycisk
Widok utworzonego projektu GUI
Rys. 1
Widok utworzonego projektu GUI

Warto zmienić domyślne właściwości tych kontrolek:

 • dla kontrolki Label należy zmienić właściwości:
  • objectName na helloWorld (to będzie nazwa obiektu kontrolki, która będzie wykorzystywana w kodzie);
  • text z domyślnej na label (to jest tekst wyświetlany w kontrolce);
 • dla kontrolki Push button należy zmienić właściwości:
  • objectName z domyślnej na write;
  • text z domyślnej na Wyświetl

Teraz należy kliknąć na kontrolce Push button prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać pozycję Przejdź do slotu&dots;. Po tej czynności ukazać się powinno okno Przejdź do slotu, w którym niezwłocznie należy kliknąć pozycję clicked().

Okno Przejdź do slotu
Rys. 2
Okno Przejdź do slotu

Po wykonaniu tej czynności program powinien utworzyć automatycznie sygnał o nazwie on_write_clicked i przenieść do tak utworzonego sygnału pokazując taki oto kod:

Listing 1
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 4. QMainWindow(parent),
 5. ui(new Ui::MainWindow)
 6. {
 7. ui->setupUi(this);
 8. }
 9. MainWindow::~MainWindow()
 10. {
 11. delete ui;
 12. }
 13. void MainWindow::on_write_clicked()
 14. {
 15. }

Klasa MainWindow zajmuje się obsługą wszystkiego co dotyczy GUI programu. Wewnątrz tej klasy masz dostęp do wszystkich obiektów klas, które reprezentują kontrolki wstawione w widoku projektowania Design. Dostęp do nich jest z poziomu obiektu o nazwie ui (user interface). Oto jak wykorzystując ten obiekt można się odwołać do utworzonej wcześniej kontrolki Label i zmienić tekst przez nią wyświetlany:

Listing 2
 1. void MainWindow::on_write_clicked()
 2. {
 3. ui->helloWorld->setText("Hello World!");
 4. }

Powyższy kod zmieni tekst zawarty w kontrolce Label z wcześniej ustawionego na Hello World!. Dostęp do wszystkich kontrolek programu utworzonych w widoku projektowania Design będzie zawsze możliwy z poziomu obiektu ui.

Propozycje książek

Komentarze