Qt - kontrolka QTextEdit

Stronę tą wyświetlono już: 2709 razy

Kontrolka QTextEdit jest obiektem klasy QTextEdit i umożliwia ona wyświetlanie tekstu wieloliniowego i to z zaawansowanym systemem jego formatowania wykorzystującym format HTML. W celu zademonstrowania niektórych możliwości tej kontrolki stworzyłem prosty projekt interfejsu graficznego użytkownika pokazany na poniższym rysunku.

Przykładowy interfejs użytkownika wykorzystujący kontrolkę QTextEdit
Rys. 1
Przykładowy interfejs użytkownika wykorzystujący kontrolkę QTextEdit

Nazwa obiektu klasy QTextEdit to w moim przypadku edit. Dodatkowo dodałem kilka obiektów klasy QAction, czyli akcje związane z pozycjami w menu oraz przyciskami na pasku narzędziowym:

 • actionOpen - pozycja w menu Plik→Otwórz;
 • actionSave - pozycja w menu Plik→Zapisz;
 • actionBold - pozycja w menu Formatowanie→Pogróbienie;
 • actionItalic - pozycja w menu Formatowanie→Kursywa;
 • actionUnderline - pozycja w menu Formatowanie→Podkreślenie

W pliku mainwindow.h:

Listing 1
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. #include <QFile>
 5. #include <QTextStream>
 6. #include <QDebug>
 7. #include <QFileDialog>
 8. #include <QMessageBox>
 9. #include <QFont>
 10. namespace Ui {
 11. class MainWindow;
 12. }
 13. class MainWindow : public QMainWindow
 14. {
 15. Q_OBJECT
 16. void setTextStyleButtonsState();
 17. public:
 18. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 19. ~MainWindow();
 20. private slots:
 21. void on_actionOpen_triggered();
 22. void on_actionZapisz_triggered();
 23. void on_actionBold_triggered();
 24. void on_actionItalic_triggered();
 25. void on_actionUnderline_triggered();
 26. void on_edit_cursorPositionChanged(); // zdarzenie związane z zmianą położenia karetki klawiatury w kontrolce QTextEdit
 27. private:
 28. Ui::MainWindow *ui;
 29. };
 30. #endif // MAINWINDOW_H

W pliku mainwindow.cpp kod będzie wyglądał następująco:

Listing 2
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 4. QMainWindow(parent),
 5. ui(new Ui::MainWindow)
 6. {
 7. ui->setupUi(this);
 8. // ustawiam akcje związane z formatowaniem jako zaznaczalne
 9. ui->actionBold->setCheckable(true);
 10. ui->actionItalic->setCheckable(true);
 11. ui->actionUnderline->setCheckable(true);
 12. }
 13. MainWindow::~MainWindow()
 14. {
 15. delete ui;
 16. }
 17. void MainWindow::on_actionOpen_triggered() // otwieranie pliku tekstowego z formatowaniem ustawionym sztywno na UTF-8
 18. {
 19. QString filePath = QFileDialog::getOpenFileName(
 20. this, // wskaźnik na rodzica (może być 0, gdy rodzica nie ma)
 21. "Open text file", // Text belki tytułowej okna dialogowego
 22. QDir::homePath(), // ścieżka startowa
 23. "All txt files (*.txt *.ftf);;Txt files (*.txt);;Formatted tekxt file (*.ftf)" // filtr plików
 24. );
 25. QFile readFile(filePath);
 26. QFileInfo fileInfo(filePath);
 27. QString extension = fileInfo.suffix(); // pobieram rozszerzenie wybranego pliku
 28. if(readFile.exists()){
 29. if(readFile.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)){
 30. QTextStream read(&readFile);
 31. read.setCodec("UTF-8");
 32. if(extension == "txt"){ // jeżeli rozszerzeniem jest zwykły plik tekstowy txt to
 33. ui->edit->setText(read.readAll()); // używam funkcji setText kontrolki klasy QTextEdit
 34. }else if(extension == "ftf"){ // a jak rozszerzenie to wymyślone przeze mnie ftf (formatted text file) to
 35. ui->edit->setHtml(read.readAll()); // używam funkcji setHtml żeby wczytać tekst z formatowaniem HTML
 36. }
 37. readFile.close();
 38. }
 39. }
 40. QTextCursor cursor = ui->edit->textCursor();
 41. cursor.movePosition(QTextCursor::End);
 42. ui->edit->setTextCursor(cursor);
 43. }
 44. void MainWindow::on_actionZapisz_triggered()
 45. {
 46. qDebug() << ui->edit->toHtml();
 47. QString filePath = QFileDialog::getSaveFileName(
 48. this, // wskaźnik na okno rodzica (może być 0, gdy rodzica nie ma)
 49. "Save text file", // text belki tytułowej okna dialogowego
 50. QDir::homePath(), // ścieżka startowa
 51. "All txt files (*.txt *.ftf);;Txt files (*.txt);;Formatted tekxt file (*.ftf)" // filtr
 52. );
 53. QFile writeFile(filePath);
 54. if(writeFile.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)){
 55. QTextStream write(&writeFile);
 56. write.setCodec("UTF-8");
 57. QFileInfo fileInfo(filePath);
 58. QString extension = fileInfo.suffix(); // rozszerzenie pliku
 59. if(extension == "txt"){ // jeżeli rozszerzenie to txt to
 60. write << ui->edit->toPlainText(); // zapisuję do pliku zwykły tekst
 61. }else if(extension == "ftf"){ // a jak rozszerzenie to wymyślone przeze mnie ftf (formatted text file) to
 62. write << ui->edit->toHtml(); // to używam funkcji toHtml żeby zapisać w pliku sformatowany tekst z wykorzystaniem HTML-a
 63. }
 64. writeFile.close();
 65. }
 66. }
 67. void MainWindow::on_actionBold_triggered() // wciśnięty został przycisk pogrubienia
 68. {
 69. ui->edit->setFontWeight(ui->edit->fontWeight() == QFont::Bold ? QFont::Normal : QFont::Bold);
 70. }
 71. void MainWindow::on_actionItalic_triggered() // wciśnięty został przycisk kursywy
 72. {
 73. ui->edit->setFontItalic(!ui->edit->fontItalic());
 74. }
 75. void MainWindow::on_actionUnderline_triggered() // wciśnięty został przycisk podkreślenia
 76. {
 77. ui->edit->setFontUnderline(!ui->edit->fontUnderline());
 78. }
 79. void MainWindow::on_edit_cursorPositionChanged() // zmieniła się pozycja karetki klawiatury
 80. {
 81. setTextStyleButtonsState(); // ustawianie poprawnego stanu przycisków formatujących tekst
 82. }
 83. void MainWindow::setTextStyleButtonsState(){
 84. ui->actionUnderline->setChecked(
 85. ui->edit->fontUnderline()
 86. );
 87. ui->actionBold->setChecked(
 88. ui->edit->fontWeight() == QFont::Bold ? true : false
 89. );
 90. ui->actionItalic->setChecked(
 91. ui->edit->fontItalic()
 92. );
 93. }
Przykład działania podstawowego formatowania tekstu w kontrolce QTextEdit
Rys. 2
Przykład działania podstawowego formatowania tekstu w kontrolce klasy QTextEdit
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-4.8/qtextedit.html - opis klasy QTextEdit na stronie dokumentacji Qt
Propozycje książek

Komentarze