Qt - wykorzystanie kontrolki QComboBox do wyboru zmiany kroju czcionki użytej w kontrolce QTextEdit

Stronę tą wyświetlono już: 1789 razy

Kontrolka QComboBox jest rozwijaną listą wyboru, którą można wykorzystać np. do umożliwienia wyboru kroju dostępnej czcionki w opisywanym wcześniej na stronie Programowanie → Qt Creator GUI → Qt - kontrolka QTextEdit i Programowanie → Qt Creator GUI → Qt - kontrolka QSpinBox i zmiana rozmiaru czcionki w kontrolce QTextEdit projekcie edytora tekstu. Oczywistym wydaje się fakt, że do utworzenia tejże kontrolki konieczne jest stworzenie obiektu klasy QComboBox oraz załączenie pliku nagłówkowego QComboBox w pliku mainewindow.h, gdzie należy również dodać nowe pole klasy MainWindow:

Listing 1
 1. QComboBox *fontFamilies;

Do pozyskania listy dostępnych w systemie krojów czcionek konieczne będzie również załączenie pliku nagłówkowego QFontDatabase, gdyż dzięki obiektowi klasy QFontDatabase będzie możliwe pozyskanie listy dostępnych krojów czcionek. Cały proces tworzenia i wprowadzania ustawień obiektu klasy QComboBox w konstruktorze klasy MainWindow będzie więc wyglądał następująco:

Listing 2
 1. fontFamilies = new QComboBox; // tworzę obiekt klasy QComboBox
 2. QFontDatabase fonts; // tworzę obiekt klasy QFontDatabase
 3. fontFamilies->addItems(fonts.families()); // pobieram listę krojów czcionek i dodaję je do kontrolki QComboBox
 4. ui->mainToolBar->addWidget(fontFamilies); // dodaję kontrolkę do paska narzędziowego
 5. fontFamilies->setCurrentIndex(fontFamilies->findText(ui->edit->fontInfo().family())); // ustawiam domyślną czcionkę w kontrolce QComboBox
 6. QObject::connect(fontFamilies, SIGNAL(currentTextChanged(QString)), this, SLOT(onFontFamilyChanged(QString))); // podpinam się pod sygnał currentTextChanged

Jak wynika z powyższego kodu, konieczne jest utworzenie slotu:

Listing 3
 1. void MainWindow::onFontFamilyChanged(QString fontFamily){
 2. ui->edit->setFontFamily(fontFamily);
 3. }

Warto też poprawić metodę setTextStyleButtonsState klasy MainWindow:

Listing 4
 1. void MainWindow::setTextStyleButtonsState(){
 2. QTextCursor cursor = ui->edit->textCursor(); // pobieranie klasy QTextCursor odpowiedzialnej za zaznaczanie tekstu
 3. if(!cursor.hasSelection()){ // jeżeli tekst nie jest zaznaczony to należy uaktualnić ustawienia formatowania kontrolek
 4. ui->actionUnderline->setChecked(
 5. ui->edit->fontUnderline()
 6. );
 7. ui->actionBold->setChecked(
 8. ui->edit->fontWeight() == QFont::Bold ? true : false
 9. );
 10. ui->actionItalic->setChecked(
 11. ui->edit->fontItalic()
 12. );
 13. int size = ui->edit->fontPointSize();
 14. fontSize->setValue(size ? size : ui->edit->fontInfo().pointSize());
 15. QString fontFamily = ui->edit->fontFamily().length() ? ui->edit->fontFamily() : ui->edit->fontInfo().family(); // pobieram krój czcionki
 16. if(fontFamily != fontFamilies->currentText()){ // jeżeli krój czcionki jest różny od obecnie ustawionego to
 17. fontFamilies->setCurrentIndex(fontFamilies->findText(fontFamily)); // znajdź indeks i ustaw go jako aktualnie wybrany
 18. }
 19. }
 20. }

Wynikiem wprowadzonych zmian w kodzie będzie okno programu z poniższej ilustracji.

Przykład zastosowania kontrolki QComboBox do wyświetlania listy wyboru kroju czcionki
Rys. 1
Przykład zastosowania kontrolki QComboBox do wyświetlania listy wyboru kroju czcionki
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-5/qcombobox.html - opis klasy QComboBox na stronie dokumentacji Qt
 2. doc.qt.io/qt-4.8/qtextedit.html - opis klasy QTextEdit na stronie dokumentacji Qt
Propozycje książek

Komentarze