Qt - kontrolka QTreeView

Stronę tą wyświetlono już: 1710 razy

Kontrolka QTreeView umożliwia tworzenie drzewiastej listy tak samo jak wcześniej omawiana kontrolka QTreeWidget. Różnica polega na sposobie dodawania i edytowania elementów w kontrolce QTreeView, gdzie aby dodać kolejne elementy konieczne jest utworzenie obiektu klasy QStandardItemModel.

Qt Creator przykład zastosowania kontrolki QTreeView
Rys. 1
Qt Creator przykład zastosowania kontrolki QTreeView

Kod programu w pliku mainwindow.h:

Listing 1
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. #include <QStandardItemModel>
 5. #include <QStandardItem>
 6. namespace Ui {
 7. class MainWindow;
 8. }
 9. class MainWindow : public QMainWindow
 10. {
 11. Q_OBJECT
 12. QStandardItemModel *treeViewModel; // obiekt modelu, który będzie sterował elementami kontrolki QTreeView
 13. void resizeEvent(QResizeEvent*) override; // obsługa zdarzenia zmiany rozmiaru okna w celu dostosowania wymiarów kontrolki QTreeView do okna głównego
 14. public:
 15. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 16. ~MainWindow();
 17. private:
 18. Ui::MainWindow *ui;
 19. };
 20. #endif // MAINWINDOW_H

Kod programu w pliku mainwindow.cpp:

Listing 2
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 4. QMainWindow(parent),
 5. ui(new Ui::MainWindow)
 6. {
 7. ui->setupUi(this);
 8. // tworzę nowy obiekt klasy QStandardItemModel
 9. treeViewModel = new QStandardItemModel(ui->treeView);
 10. // ustawiam liczbę kolumn modelu
 11. treeViewModel->setColumnCount(2);
 12. // ustawiam nazwy kolumn
 13. treeViewModel->setHorizontalHeaderLabels(
 14. {"Nazwa", "Opis"}
 15. );
 16. // tworzę główny element listy
 17. QStandardItem *itemEurope = new QStandardItem;
 18. // ustawiam jego nazwę
 19. itemEurope->setText("Europa");
 20. // tworzę podgałąź
 21. QStandardItem *itemZSRE = new QStandardItem;
 22. // ustawiam jej tekst
 23. itemZSRE->setText("ZSRE");
 24. // dodaję ją do korzenia
 25. itemEurope->setChild(0, 0, itemZSRE);
 26. // tworzę ikonkę z pliku wrzuconego do zasobów
 27. QIcon iconEurope(":/images/open.png");
 28. // podpinam ikonkę
 29. itemEurope->setIcon(iconEurope);
 30. // tworzę ikonkę z zasobów dla elementu itemZSRE
 31. QIcon iconZSRE(":/images/ue.png");
 32. // ustawiam ikonkę
 33. itemZSRE->setIcon(iconZSRE);
 34. // tworzę element z opisem
 35. QStandardItem *itemZSREdescription = new QStandardItem;
 36. // ustawiam opis
 37. itemZSREdescription->setText("Związek Socjalistycznych Republik Europejskich");
 38. // dodaję element z opisem
 39. itemEurope->setChild(0, 1, itemZSREdescription);
 40. // dodaję do modelu całą gałąź
 41. treeViewModel->setItem(0, 0, itemEurope);
 42. // lista krajów do dodania
 43. QStringList ZSRE = {
 44. "Austria",
 45. "Belgia",
 46. "Bułgaria",
 47. "Chorwacja",
 48. "Cypr",
 49. "Czechy",
 50. "Dania",
 51. "Estonia",
 52. "Finlandia",
 53. "Francja",
 54. "Grecja",
 55. "Hiszpania",
 56. "Holandia",
 57. "Irlandia",
 58. "Litwa",
 59. "Luksemburg",
 60. "Łotwa",
 61. "Malta",
 62. "Niemcy",
 63. "Polska",
 64. "Portugalia",
 65. "Rumunia",
 66. "Słowacja",
 67. "Słowenia",
 68. "Szwecja",
 69. "Węgry",
 70. "Wielka Brytania",
 71. "Włochy"
 72. };
 73. // zmienna do tworzenia nowych elemntów
 74. QStandardItem *itemCountry;
 75. foreach(QString country, ZSRE){
 76. itemCountry = new QStandardItem(country); // tworzę nową gałąź z nazwą z zmiennej country
 77. QBrush br(Qt::cyan); // tworzę brush z kolorem cyan jako wypełnienie
 78. QBrush brText(Qt::red); // tworzę brush z kolorem czerwonym jako wypełnienie
 79. itemCountry->setData(QVariant::fromValue(br), Qt::BackgroundRole); // ustawiam kolor tła
 80. itemCountry->setData(QVariant::fromValue(brText), Qt::ForegroundRole); // ustawiam kolor tekstu
 81. itemZSRE->setChild(itemZSRE->rowCount(), itemCountry); // dodaję element do gałęzi itemZSRE
 82. }
 83. // podpinam model pod kontrolkę treeView
 84. ui->treeView->setModel(treeViewModel);
 85. // ustawiam szerokość pierwszej kolumny
 86. ui->treeView->header()->resizeSection(0, 150);
 87. }
 88. MainWindow::~MainWindow()
 89. {
 90. delete ui;
 91. }
 92. void MainWindow::resizeEvent(QResizeEvent* event){
 93. QWidget::resizeEvent(event);
 94. QRect size = ui->centralWidget->geometry();
 95. // ustawiam szerokość i wysokość kontrolki treeView tak aby zajmowała obszar kontrolki centralWidget
 96. ui->treeView->setGeometry(0, 0, size.width(), size.height());
 97. }
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-5/qt.html#ItemDataRole-enum - opis flag możliwych do użycia w metodzie setData obiektu klasy QTreeView dostępny na stronie Qt
 2. doc.qt.io/qt-5/qtreeview.html - opis klasy QTreeView dostępny na stronie Qt
Propozycje książek

Komentarze