Qt kontrolka QTableWidget

Stronę tą wyświetlono już: 2166 razy

Kontrolka QTableWidget umożliwia wyświetlanie zestawień tabelarycznych danych z możliwością ich ręcznego modyfikowania przez użytkownika, którą można wyłączyć. Przykład zastosowania takiej kontrolki pokazany został na poniższym rysunku.

Qt Creator - przykład wykorzystania kontrolki QTableWidget
Rys. 1
Qt Creator - przykład wykorzystania kontrolki QTableWidget

Kod w pliku nagłówkowym mainwindow.h:

Listing 1
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. namespace Ui {
 5. class MainWindow;
 6. }
 7. class MainWindow : public QMainWindow
 8. {
 9. Q_OBJECT
 10. void resizeEvent(QResizeEvent *event) override;
 11. public:
 12. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 13. ~MainWindow();
 14. private:
 15. Ui::MainWindow *ui;
 16. };
 17. #endif // MAINWINDOW_H

Kod w pliku mainwindow.cpp:

Listing 2
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. #include "country.h" // plik z klasą zawierającą dane do tabelki
 4. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 5. QMainWindow(parent),
 6. ui(new Ui::MainWindow)
 7. {
 8. ui->setupUi(this);
 9. ui->tableWidget->setColumnCount(2); // ustawiam liczbę kolumn
 10. QStringList headerList; // tworzę listę nagłówków kolumny
 11. headerList << "Kraj" << "Stolica"; // dodaję nagłówki
 12. ui->tableWidget->setHorizontalHeaderLabels(headerList); // ustawiam nazwy kolumn w nagłówku
 13. ui->tableWidget->setEditTriggers(QAbstractItemView::NoEditTriggers); // ustawiam tryb bez możliwości edytowania pól tabeli
 14. // lista obiektów klasy Country zawierających niezbędne dane do wypełnienia tabeli
 15. QList<Country> countries = {
 16. Country("Polska", "Warszawa"),
 17. Country("Czechy", "Praga"),
 18. Country("Słowacja", "Bratysława"),
 19. Country("Litwa", "Wilno"),
 20. Country("Łotwa", "Ryga")
 21. };
 22. QBrush brushBackground(Qt::blue); // tworzę brush wypełnienia tła komórek
 23. foreach(Country country, countries){
 24. country.setTableWidget(ui->tableWidget, brushBackground, Qt::white); // metoda obiektu klasy Country, która ustawia rekord w kontrolce
 25. }
 26. ui->tableWidget->setSelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectRows); // ustawiam zaznaczanie całych wierszy
 27. ui->tableWidget->setSelectionMode(QAbstractItemView::SingleSelection); // ustawiam możliwość zaznaczania pojedynczego rekordu
 28. }
 29. MainWindow::~MainWindow()
 30. {
 31. delete ui;
 32. }
 33. void MainWindow::resizeEvent(QResizeEvent *event){
 34. QWidget::resizeEvent(event);
 35. QRect size = ui->centralWidget->geometry();
 36. ui->tableWidget->setGeometry(0, 0, size.width(), size.height()); // dostosowuję rozmiar kontrolki do okna gdy jego rozmiar się zmienia
 37. }

W pliku nagłówkowym country.h klasy Country kod wygląda następująco:

Listing 3
 1. #ifndef COUNTRY_H
 2. #define COUNTRY_H
 3. #include <QString>
 4. #include <QTableWidget>
 5. class Country
 6. {
 7. QString country;
 8. QString capital;
 9. public:
 10. Country(QString country, QString capital);
 11. // metoda dodająca nowy rekord do kontrolki QTableWidget
 12. void setTableWidget(QTableWidget *countriesTable, const QBrush &backgroundColor, const QColor &color);
 13. };
 14. #endif // COUNTRY_H

W pliku country.cpp:

Listing 4
 1. #include "country.h"
 2. Country::Country(QString country, QString capital) : country(country), capital(capital)
 3. {
 4. }
 5. void Country::setTableWidget(QTableWidget *countriesTable, const QBrush &backgroundColor, const QColor &color){
 6. int index = countriesTable->rowCount(); // pobieram liczbę rekordów (wierszy) w tabeli
 7. countriesTable->setRowCount(index + 1); // zwiększam ją o 1
 8. QTableWidgetItem *itemCountry = new QTableWidgetItem(country); // tworzę element dla pierszej kolumny
 9. itemCountry->setBackground(backgroundColor); // ustawiam mu wypełnienie
 10. itemCountry->setTextColor(color); // ustawiam kolor tekstu
 11. countriesTable->setItem(index, 0, itemCountry); // dodaję do tabeli
 12. QTableWidgetItem *itemCapital = new QTableWidgetItem(capital); // tworzę element dla drugiej kolumny
 13. countriesTable->setItem(index, 1, itemCapital); // dodaję go do drugiej kolumny
 14. }
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-5/qtablewidget.html - opis klasy QTableWidget dostępny na stronie Qt
Propozycje książek

Komentarze