Qt - kontrolka QTableView

Stronę tą wyświetlono już: 2781 razy

Kontrolka QTableView umożliwia wyświetlanie zestawień tabelarycznych danych z możliwością ich ręcznego modyfikowania przez użytkownika, którą można wyłączyć. Kontrolka ta w odróżnieniu od QTableWidget wykorzystuje model do dodawania i formatowania elementów tabeli. Przykład zastosowania takiej kontrolki pokazany został na poniższym rysunku.

Qt Creator - przykład wykorzystania kontrolki QTableView
Rys. 1
Qt Creator - przykład wykorzystania kontrolki QTableView

Kod pliku mainwindow.h:

Listing 1
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. #include <QStandardItemModel>
 5. namespace Ui {
 6. class MainWindow;
 7. }
 8. class MainWindow : public QMainWindow
 9. {
 10. Q_OBJECT
 11. QStandardItemModel *tableViewModel; // model sterujący dodawaniem elementów do kontrolki QTableView
 12. void resizeEvent(QResizeEvent *event) override;
 13. public:
 14. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 15. ~MainWindow();
 16. private:
 17. Ui::MainWindow *ui;
 18. };
 19. #endif // MAINWINDOW_H

Kod w pliku mainwindow.cpp:

Listing 2
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. #include "country.h"
 4. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 5. QMainWindow(parent),
 6. ui(new Ui::MainWindow)
 7. {
 8. ui->setupUi(this);
 9. // tworzę obiekt modelu
 10. tableViewModel = new QStandardItemModel(ui->tableView);
 11. // podpinam model pod kontrolkę QTableView
 12. ui->tableView->setModel(tableViewModel);
 13. tableViewModel->setColumnCount(2); // ustaiam liczbę kolumn
 14. // ustawiam nagłówki kolumn
 15. tableViewModel->setHorizontalHeaderLabels(
 16. {"Kraj", "Stolica"}
 17. );
 18. ui->tableView->setEditTriggers(QAbstractItemView::NoEditTriggers); // ustawiam tryb bez możliwości edytowania pól tabeli
 19. // lista obiektów klasy Country zawierających niezbędne dane do wypełnienia tabeli
 20. QList<Country> countries = {
 21. Country("Polska", "Warszawa"),
 22. Country("Czechy", "Praga"),
 23. Country("Słowacja", "Bratysława"),
 24. Country("Litwa", "Wilno"),
 25. Country("Łotwa", "Ryga")
 26. };
 27. QBrush brushBackground(Qt::blue); // tworzę brush wypełnienia tła komórek
 28. foreach(Country country, countries){
 29. country.setTableWidget(tableViewModel, brushBackground, Qt::white); // metoda obiektu klasy Country, która ustawia rekord w kontrolce
 30. }
 31. ui->tableView->setSelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectRows); // ustawiam zaznaczanie całych wierszy
 32. ui->tableView->setSelectionMode(QAbstractItemView::SingleSelection); // ustawiam możliwość zaznaczania pojedynczego rekordu
 33. }
 34. MainWindow::~MainWindow()
 35. {
 36. delete ui;
 37. }
 38. void MainWindow::resizeEvent(QResizeEvent *event){
 39. QWidget::resizeEvent(event);
 40. QRect size = ui->centralWidget->geometry();
 41. ui->tableView->setGeometry(0, 0, size.width(), size.height());
 42. }

Kod w pliku country.h:

Listing 3
 1. #ifndef COUNTRY_H
 2. #define COUNTRY_H
 3. #include <QString>
 4. #include <QStandardItemModel>
 5. class Country
 6. {
 7. QString country;
 8. QString capital;
 9. public:
 10. Country(QString country, QString capital);
 11. void setTableWidget(QStandardItemModel *countriesTableModel, const QBrush &backgroundColor, const QColor &color);
 12. };
 13. #endif // COUNTRY_H

Kod w pliku country.cpp:

Listing 4
 1. #include "country.h"
 2. Country::Country(QString country, QString capital) : country(country), capital(capital)
 3. {
 4. }
 5. void Country::setTableWidget(QStandardItemModel *countriesTableModel, const QBrush &backgroundColor, const QColor &color){
 6. int index = countriesTableModel->rowCount(); // pobieram liczbę rekordów (wierszy) w modelu tabeli
 7. countriesTableModel->setRowCount(index + 1); // zwiększam ją o 1
 8. QStandardItem *itemCountry = new QStandardItem(country); // tworzę element dla pierszej kolumny
 9. //itemCountry->setFlags(itemCountry->flags() & ~Qt::ItemIsEditable);
 10. itemCountry->setData(QVariant::fromValue(backgroundColor), Qt::BackgroundRole); // ustawiam mu wypełnienie
 11. itemCountry->setData(QVariant::fromValue(color), Qt::ForegroundRole); // ustawiam kolor tekstu
 12. countriesTableModel->setItem(index, 0, itemCountry); // dodaję do tabeli
 13. QStandardItem *itemCapital = new QStandardItem(capital); // tworzę element dla drugiej kolumny
 14. countriesTableModel->setItem(index, 1, itemCapital); // dodaję go do drugiej kolumny
 15. }
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-4.8/qtableview.html - opis klasy QTableView dostępny na stronie Qt
Propozycje książek

Komentarze