Qt - kontrolka QColumnView

Stronę tą wyświetlono już: 1871 razy

Kontrolka QColumnView umożliwia utworzenie listy wyboru, gdzie kliknięcie jednej opcji powoduje pojawienie się odpowiadającej jej kolejnym opcjom. Widok takiej kontrolki pokazany został na poniższym rysunku.

Qt Creator - przykładowy widok działania kontrolki QColumnView
Rys. 1
Qt Creator - przykładowy widok działania kontrolki QColumnView

Kod w pliku mainwindow.h:

Listing 1
 1. #ifndef MAINWINDOW_H
 2. #define MAINWINDOW_H
 3. #include <QMainWindow>
 4. #include <QStandardItemModel>
 5. namespace Ui {
 6. class MainWindow;
 7. }
 8. class MainWindow : public QMainWindow
 9. {
 10. Q_OBJECT
 11. QStandardItemModel *columnTableModel; // model dla kontrolki QColumnWidget
 12. void resizeEvent(QResizeEvent *) override;
 13. public:
 14. explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
 15. ~MainWindow();
 16. private:
 17. Ui::MainWindow *ui;
 18. };
 19. #endif // MAINWINDOW_H

Kod programu w pliku mainwindow.cpp:

Listing 2
 1. #include "mainwindow.h"
 2. #include "ui_mainwindow.h"
 3. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 4. QMainWindow(parent),
 5. ui(new Ui::MainWindow)
 6. {
 7. ui->setupUi(this);
 8. // tworzę obiekt klasy QStandardItemModel
 9. columnTableModel = new QStandardItemModel(ui->columnView);
 10. // podpinam go pod kontrolkę typu QColumnView
 11. ui->columnView->setModel(columnTableModel);
 12. // dane do stworzenia elementów widoku
 13. QMap<QString, QList<QString>> continents = {
 14. { "Europa", {"Polska", "Francja", "Hiszpania"} },
 15. { "Australia", {"Australia"} },
 16. { "Azja", {"Rosja", "Indie", "Chiny"} }
 17. };
 18. // tworzę iterator
 19. QMapIterator<QString, QList<QString>> continent(continents);
 20. while(continent.hasNext())
 21. {
 22. continent.next();
 23. // tworzę grupę kontynentu
 24. QStandardItem *group = new QStandardItem(continent.key());
 25. // dodaję państawa do danej grupy kontynantu
 26. foreach (QString country, continent.value())
 27. {
 28. QStandardItem *child = new QStandardItem(country);
 29. // dodaję do głównej grupy
 30. group->appendRow(child);
 31. }
 32. // dodaję do głównego modelu
 33. columnTableModel->appendRow(group);
 34. }
 35. // ustawiam szerokości poszczególnych kolumn
 36. ui->columnView->setColumnWidths( {150, 150} );
 37. }
 38. MainWindow::~MainWindow()
 39. {
 40. delete ui;
 41. }
 42. void MainWindow::resizeEvent(QResizeEvent *event){
 43. QWidget::resizeEvent(event);
 44. QRect size = ui->centralWidget->geometry();
 45. ui->columnView->setGeometry(0, 0, size.width(), size.height());
 46. }
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-4.8/qcolumnview.html - opis klasy QColumnView dostępny na stronie Qt
Propozycje książek

Komentarze